จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,265.15573.0074.7 %5.0225.96123.4045.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,626.523,109.2164.0 %5.070.3674.57-6.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์29,191.9028,706.781.7 %0.584.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.009,807.000.0 %0.00.00312.360.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์2,987.931,681.0043.7 %5.0786.3888.2988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,981.282,257.5524.3 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,715.082,257.5516.9 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,654.36255.0090.4 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,364.31589.0075.1 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,386.16482.0079.8 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์3,992.76978.0075.5 %5.01,185.71537.4154.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,662.42830.0068.8 %5.0351.13134.4361.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,700.29567.0079.0 %5.0362.11376.48-4.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,232.673,835.0026.7 %5.01,832.261,245.9532.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,825.267,000.00-45.1 %0.02,058.061,425.0030.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,580.924,914.00-90.4 %0.0517.930.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,398.871,387.2768.5 %5.01,492.930.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,151.703,824.007.9 %3.51,044.41113.1889.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,499.9020,186.00-112.5 %0.01,775.21411.8076.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,378.082,408.6128.7 %5.0938.49111.4788.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)71,314.246,128.0091.4 %5.04,619.901,690.8563.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,784.927,206.7138.8 %5.04,889.272,010.3858.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,149.431.00100.0 %5.0772.54227.3670.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,191.212,844.0110.9 %5.0957.52669.2330.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.0029,560.800.0 %0.00.00434.290.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์4,178.756,558.00-56.9 %0.01,306.641,494.58-14.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,794.5110,181.25-75.7 %0.01,597.71181.5988.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,504.59810.0082.0 %5.01,052.59496.1252.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,534.871,850.00-20.5 %0.0995.54296.4070.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,089.592,694.0034.1 %5.01,204.74727.9139.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,250.054,585.00-41.1 %0.0900.4870.7492.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์361,942.6316,136.0395.5 %5.0906.63423.2953.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์59,398.4212,183.0079.5 %5.0806.73247.6069.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 10,064.539,514.005.5 %2.5606.62534.3911.9 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,352.67641.0072.8 %5.0347.21100.3971.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,266.0317,201.0029.1 %5.01,838.04245.2686.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,049.301,401.0054.1 %5.01,110.35241.9378.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,048.246,973.74-128.8 %0.01,381.39859.8737.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,110.162,878.217.5 %3.5881.44199.4377.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.008,539.350.0 %0.00.00282.440.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 126,368.2820,350.0122.8 %5.01,319.081,119.1115.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 210,531.1910,566.39-0.3 %0.01,476.30750.5049.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 392,136.5912,214.7586.7 %5.01,702.34667.6660.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,230.830.000.0 %0.0273.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.00101,572.370.0 %0.00.001,529.680.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.0016,041.000.0 %0.00.00669.940.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์115,067.0060,617.0047.3 %5.01,113.561,359.59-22.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,572.5949,152.00-100.0 %0.0950.010.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์69,231.0018,697.9373.0 %5.0865.451.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย28,055.3216,240.0042.1 %5.0823.13656.7520.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์10,733.6917,584.64-63.8 %0.02,233.771,936.9913.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์8,978.3113,737.93-53.0 %0.03,757.97373.2990.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.0018,228.000.0 %0.00.00571.950.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,759.58721.0073.9 %5.0781.59149.5580.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,286.292,209.0032.8 %5.0976.54594.2539.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.001,077.000.0 %0.00.00579.220.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.001,612.790.0 %0.0
รวม 1,071,340 417,718 0.00 % 54,115 24,232 0.00 %