จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,203.70573.0074.0 %5.0225.96123.4045.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,392.463,109.2163.0 %5.070.3674.57-6.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์28,399.8728,706.78-1.1 %0.084.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,339.879,807.00-126.0 %0.01,223.75312.3674.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์2,906.861,681.0042.2 %5.0786.3888.2988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์52,856.2528,437.9446.2 %5.04,475.483,458.8522.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,900.392,026.1130.1 %5.0560.93475.0015.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,641.411,974.1125.3 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,582.34439.0083.0 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,300.16508.0077.9 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,321.42434.0081.3 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์3,884.43978.0074.8 %5.01,185.71537.4154.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,590.18830.0068.0 %5.0351.13134.4361.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,627.02567.0078.4 %5.0748.35376.4849.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,090.703,835.0024.7 %5.01,832.261,245.9532.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,694.342,804.2440.3 %5.02,058.068,088.51-293.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,510.894,914.00-95.7 %0.0517.931,173.19-126.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,279.523,182.0025.6 %5.01,492.931,317.9111.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,039.063,824.005.3 %2.51,044.41113.1889.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,242.1520,186.00-118.4 %0.01,775.21411.8076.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,451.485,877.868.9 %4.02,635.00602.3077.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,286.432,408.6126.7 %5.0938.49111.4788.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)69,379.366,128.0091.2 %5.04,619.901,690.8563.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,465.187,206.7137.1 %5.04,889.272,010.3858.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,351.44718.0078.6 %5.04,619.5069.7498.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,063.98379.0087.6 %5.0772.54227.3670.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,104.632,844.018.4 %4.0957.52669.2330.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,427.5829,560.80-359.9 %0.01,908.32434.2977.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,265.404,126.0059.8 %5.03,866.14509.4586.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,153.736,558.008.3 %4.02,611.911,494.5842.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,637.2910,181.25-80.6 %0.01,597.71181.5988.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,382.38810.0081.5 %5.01,052.59496.1252.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,493.231,850.00-23.9 %0.0995.54296.4070.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,184.542,292.0055.8 %5.02,256.41538.0676.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,229.802,694.0036.3 %5.01,318.83727.9144.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,161.874,585.00-45.0 %0.0900.4870.7492.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์352,122.4716,136.0395.4 %5.0906.63423.2953.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์57,786.8312,183.0078.9 %5.0806.73247.6069.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 69,939.4965,786.995.9 %2.51,485.97702.1852.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 9,791.469,514.002.8 %1.0606.62534.3911.9 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,946.913,803.80-95.4 %0.0348.952.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,288.84641.0072.0 %5.0347.21100.3971.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,176.992,035.0035.9 %5.0938.51192.6679.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์23,607.6517,201.0027.1 %5.01,838.04245.2686.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,966.571,401.0052.8 %5.01,110.35241.9378.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,965.546,973.74-135.2 %0.01,381.39859.8737.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,025.772,878.214.9 %2.0881.44199.4377.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,090.01987.5068.0 %5.0458.03272.5840.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์22,563.254,791.5078.8 %5.01,201.01301.0474.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,106.568,539.3569.6 %5.03,975.05282.4492.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 125,652.8620,350.0120.7 %5.01,319.081,119.1115.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 210,245.4610,566.39-3.1 %0.01,476.30750.5049.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 389,636.7612,214.7586.4 %5.01,702.34667.6660.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,061.783,500.6442.3 %5.0273.40273.73-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์64,962.02101,572.37-56.4 %0.01,737.411,529.6812.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์19,907.6416,041.0019.4 %5.01,050.67669.9436.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์111,945.0360,617.0045.9 %5.01,113.561,359.59-22.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์23,905.9049,152.00-105.6 %0.0950.011,808.03-90.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์67,352.6418,697.9372.2 %5.0865.451.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย27,294.1316,240.0040.5 %5.0823.13656.7520.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์29,942.3818,897.7436.9 %5.02,233.771,936.9913.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์8,734.7213,737.93-57.3 %0.03,757.97373.2990.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 22,943.1818,228.0020.6 %5.01,217.21571.9553.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,684.71721.0073.1 %5.0781.59149.5580.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์135,007.7871,346.0047.2 %5.02,090.031,856.3011.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,197.132,209.0030.9 %5.0976.54594.2539.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,701.791,077.0060.1 %5.0691.30579.2216.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,799.6332,280.3114.6 %5.04,869.741,607.4267.0 %5.0
รวม 1,572,195 827,357 47.38 % 100,204 49,962 50.14 %