จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,132.50777.0063.6 %5.0452.83193.2357.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,559.811.00100.0 %5.0642.99218.2266.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,546.92680.0073.3 %5.0642.9968.6389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี19,779.809,062.0054.2 %5.02,356.991,041.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,287.74401.0087.8 %5.0245.1214.2594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,098.34322.0089.6 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,735.72439.0090.7 %5.0240.5450.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,972.48184.0096.3 %5.0159.4816.2289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,982.24373.0092.5 %5.0197.032.7398.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,167.90313.0090.1 %5.0138.599.5693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,378.13536.0084.1 %5.0524.0970.7186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,387.89529.0084.4 %5.0346.9335.5389.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,672.564,758.10-1.8 %0.01,023.31968.175.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,350.812,379.0055.5 %5.0928.22710.8323.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,667.49627.0076.5 %5.0962.73802.7516.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,405.64727.0069.8 %5.0566.89644.07-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,922.661,445.0079.1 %5.01,917.052,105.87-9.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,867.093,675.3224.5 %5.0689.86628.908.8 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,791.471,916.3749.5 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี3,951.162,359.7740.3 %5.0840.8625.0797.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,690.087,558.221.7 %0.51,311.37264.8879.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,056.331,959.0051.7 %5.0795.60339.8457.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,204.351,080.0066.3 %5.0738.06104.5085.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,595.58627.0082.6 %5.0585.94399.8431.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี2,736.402,646.213.3 %1.5719.02221.0469.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี6,954.603,080.0055.7 %5.01,275.601,690.29-32.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,787.323,360.0029.8 %5.01,118.39755.9732.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี2,928.721,545.0047.2 %5.0757.0846.3193.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,457.727,807.597.7 %3.51,646.60128.2392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,044.601,623.0083.8 %5.0757.08444.6041.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,129.212,461.0040.4 %5.0814.13275.1266.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,887.661,458.0062.5 %5.0719.04314.3056.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,285.811,342.1259.2 %5.0863.26233.7072.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,107.421,523.0027.7 %5.0528.8935.5993.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี9,985.731,614.0083.8 %5.01,017.43337.4566.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี20,124.3317,379.8813.6 %5.0682.30734.60-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,177.41442.0086.1 %5.0733.8364.0891.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี12,731.001,228.0090.4 %5.05,054.70296.4894.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,854.404,516.357.0 %3.5833.14341.3859.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,250.122,013.0038.1 %5.0681.01217.1068.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,146.153,839.8537.5 %5.01,289.53346.7973.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,159.5910,208.00-11.4 %0.01,596.131,360.7714.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 123,244.8611,223.1251.7 %5.02,041.681,152.5643.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,599.062,643.1042.5 %5.0302.96125.6458.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี52,579.7552,800.67-0.4 %0.01,230.011,565.82-27.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี31,252.1635,735.00-14.3 %0.0833.772,481.33-197.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบ6,500.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ385.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,167.5512,289.50-10.0 %0.01,838.191,263.1831.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 3,872.141,368.5064.7 %5.0826.12215.8773.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,426.02878.0080.2 %5.0490.86494.00-0.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,451.0512,953.0016.2 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 376,545 240,707 36.08 % 50,715 26,144 48.45 %