จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,191.97777.0064.6 %5.0452.83193.2357.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,631.201.00100.0 %5.0642.99218.2266.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,617.951,380.0047.3 %5.0642.9937.2494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี20,331.439,062.0055.4 %5.02,356.991,041.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,379.43401.0088.1 %5.0245.1214.2594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,184.75322.0089.9 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,371.54439.0090.0 %5.0240.5450.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,111.15184.0096.4 %5.0159.4816.2289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,121.19373.0092.7 %5.0197.0310.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,256.25313.0090.4 %5.0138.599.5693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,472.34536.0084.6 %5.0524.0970.7186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,482.37529.0084.8 %5.0346.9335.5389.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,802.874,758.100.9 %0.51,023.31968.175.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,500.042,379.0056.7 %5.0928.22710.8323.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,741.88627.0077.1 %5.0962.73802.7516.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,472.73727.0070.6 %5.0566.89644.07-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,115.731,445.0079.7 %5.01,653.852,105.87-27.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,002.823,675.3226.5 %5.0689.86628.908.8 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,897.201,979.6049.2 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,061.352,359.7741.9 %5.0840.8625.0797.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,904.557,558.224.4 %2.01,311.37264.8879.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,169.451,959.0053.0 %5.0795.60339.8457.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,293.71864.0073.8 %5.0738.0675.7589.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,695.85627.0083.0 %5.0585.94399.8431.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี2,812.722,646.215.9 %2.5719.02221.0469.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,148.553,080.0056.9 %5.01,275.601,690.29-32.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,920.833,400.0030.9 %5.01,118.39755.9732.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,010.401,545.0048.7 %5.0757.0846.3193.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,693.607,807.5910.2 %5.01,646.60128.2392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,324.731,623.0084.3 %5.0757.08444.6041.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,244.372,461.0042.0 %5.0814.13520.1836.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,953.051,560.0060.5 %5.0700.03303.9756.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,377.450.000.0 %0.0863.26233.7072.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,166.201,523.0029.7 %5.0528.8935.5993.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,264.211,614.0084.3 %5.01,017.43337.4566.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี20,685.5617,379.8816.0 %5.0682.30734.60-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,266.02442.0086.5 %5.0733.8364.0891.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,086.051,228.0090.6 %5.05,054.70296.4894.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,989.784,516.359.5 %4.5833.14341.3859.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,340.762,013.0039.7 %5.0681.01217.1068.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,317.5618,169.15-187.6 %0.01,289.53346.7973.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 123,893.1311,223.1253.0 %5.02,041.681,152.5643.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,178.4812,232.00-33.3 %0.01,537.261,416.247.9 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,727.322,643.1044.1 %5.0302.96125.6458.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี54,522.9553,384.002.1 %1.01,230.01830.6332.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี0.0035,735.000.0 %0.00.002,481.330.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,478.9912,289.50-7.1 %0.01,838.191,792.282.5 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,023.161,368.0066.0 %5.0845.14201.4076.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,549.461,400.0069.2 %5.0490.86494.00-0.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 335,408 208,824 37.74 % 45,182 22,100 51.09 %