จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,539.32749.0070.5 %5.0510.42210.3558.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,155.533,699.3054.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,734.511,487.0045.6 %5.0738.63119.9683.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,361.421,321.0060.7 %5.0757.6474.6090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร7,948.638,764.00-10.3 %0.01,936.63827.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,601.121,151.0075.0 %5.0409.9958.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,580.30723.0079.8 %5.0410.4655.6286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,659.18582.0084.1 %5.0329.24170.1248.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,276.74341.0089.6 %5.0234.2924.0189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,240.79653.0079.9 %5.0284.04139.7250.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,391.18337.8190.0 %5.0379.48137.0263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,337.67672.0079.9 %5.0230.9287.2162.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,217.83337.0089.5 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,885.206,144.62-58.2 %0.01,233.04982.6420.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,776.601,803.0052.3 %5.01,156.98434.9562.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,868.621,351.0052.9 %5.0795.66112.9485.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,341.2128,345.956.6 %3.06,784.404,042.2540.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร543.54871.00-60.2 %0.0225.71594.21-163.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร4,751.102,176.0054.2 %5.01,315.161,085.5617.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,207.233,267.00-48.0 %0.0600.69688.90-14.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,829.381,637.5066.1 %5.01,537.291,454.335.4 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,539.602,390.3732.5 %5.01,042.88543.3847.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร4,796.8115,685.50-227.0 %0.05,465.81297.6494.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,298.362,388.0027.6 %5.01,068.5835.4396.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,435.16357.0075.1 %5.064.5724.4462.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,724.27724.0073.4 %5.0738.6342.5294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,639.10513.0080.6 %5.0700.59128.8781.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,810.302,349.1438.3 %5.0525.40484.977.7 %3.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,599.555,576.00-21.2 %0.01,271.072,222.65-74.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,433.334,673.50-36.1 %0.01,043.54785.0224.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร10,509.441,811.0082.8 %5.0833.71558.9133.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,988.4118,109.12-29.5 %0.02,088.76459.4178.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,885.5912,564.002.5 %1.02,200.401,549.0529.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,246.571,557.0084.8 %5.0776.66617.5020.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร2,910.521,440.0050.5 %5.0814.70692.4615.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,900.591,895.0051.4 %5.01,023.87566.2944.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,059.191,237.0669.5 %5.01,118.94421.2562.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,518.273,007.0053.9 %5.0719.6188.0687.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,327.102,354.0077.2 %5.0795.67537.8932.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 49,383.8649,918.00-1.1 %0.01,089.11703.3535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,351.45705.0070.0 %5.0529.4570.8786.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,978.331,434.0051.9 %5.0814.6934.9295.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,764.03917.0066.8 %5.0624.53280.6455.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร3,716.643,745.96-0.8 %0.01,042.87506.0151.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,017.741,363.0054.8 %5.0776.65287.0663.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,227.134,241.26-0.3 %0.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 113,550.6710,617.3521.6 %5.01,648.08357.3078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,922.349,848.0017.4 %5.01,773.531,009.9543.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)9,806.868,978.978.4 %4.02,810.781,586.1343.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร753.763,187.00-322.8 %0.0251.50595.95-137.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร66,838.0372,783.00-8.9 %0.01,510.61378.1075.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,076.291.00100.0 %5.0906.091.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,911.1713,076.0054.8 %5.0814.65578.9028.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี22,989.591,002.0095.6 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,850.6012,926.2523.3 %5.01,876.351,677.9610.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,818.732,484.2911.9 %5.0776.66543.0730.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,062.863,539.6312.9 %5.0997.83868.2513.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,480.10944.0061.9 %5.0586.50147.5474.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร17,197.827,566.7856.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 499,567 354,322 29.07 % 69,016 33,168 51.94 %