จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,469.89749.0069.7 %5.0510.42210.3558.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,932.533,699.3053.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,659.741,487.0044.1 %5.0738.63119.9683.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,269.511,321.0059.6 %5.0757.6474.6090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร7,731.288,764.00-13.4 %0.01,936.63827.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,475.301,151.0074.3 %5.0409.9958.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,482.40723.0079.2 %5.0410.4655.6286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,559.12582.0083.6 %5.0329.24170.1248.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,187.14341.0089.3 %5.0234.2924.0189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,152.17653.0079.3 %5.0284.04139.7250.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,298.45337.8189.8 %5.0379.48137.0263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,246.41672.0079.3 %5.0230.9287.2162.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,129.85337.0089.2 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,778.966,144.62-62.6 %0.01,233.04982.6420.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,673.331,803.0050.9 %5.01,156.98434.9562.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,790.181,351.0051.6 %5.0795.66112.9485.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 429,511.5628,345.953.9 %1.56,784.404,042.2540.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร528.68871.00-64.7 %0.0225.71594.21-163.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร4,621.192,176.0052.9 %5.01,315.161,085.5617.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,146.883,267.00-52.2 %0.0600.69688.90-14.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,697.331,637.5065.1 %5.01,537.291,454.335.4 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,982.672,390.3740.0 %5.01,290.09543.3857.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร9,688.0915,685.50-61.9 %0.05,808.10297.6494.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,208.172,383.0025.7 %5.01,068.5835.4396.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,828.77357.0080.5 %5.068.9224.4464.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,940.47724.0075.4 %5.0871.7442.5295.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,566.94513.0080.0 %5.0700.59622.0511.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,712.292,349.1436.7 %5.0525.40484.977.7 %3.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,473.785,576.00-24.6 %0.01,271.072,222.65-74.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,339.454,673.50-39.9 %0.01,043.54785.0224.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร10,222.071,811.0082.3 %5.0833.71558.9133.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,186.9118,109.12-27.6 %0.02,088.76459.4178.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,533.2512,564.00-0.2 %0.02,200.401,549.0529.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร9,966.391,557.0084.4 %5.0776.66617.5020.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร2,830.941,440.0049.1 %5.0814.70692.4615.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,793.931,895.0050.1 %5.01,023.87566.2944.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,948.201,237.0668.7 %5.01,118.94421.2562.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,340.043,007.0052.6 %5.0719.6188.0687.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,044.722,354.0076.6 %5.0795.67537.8932.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 48,033.5249,918.00-3.9 %0.01,089.11703.3535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,287.15705.0069.2 %5.0529.4570.8786.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,896.891,434.0050.5 %5.0814.6934.9295.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,688.45917.0065.9 %5.0624.53280.6455.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร3,864.183,745.963.1 %1.51,156.97506.0156.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร2,935.231,363.0053.6 %5.0776.65287.0663.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,111.544,241.26-3.2 %0.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 113,086.1410,617.3518.9 %5.01,623.84357.3078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,596.339,848.0015.1 %5.01,773.531,009.9543.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)9,538.708,978.975.9 %2.52,810.781,586.1343.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร733.153,187.00-334.7 %0.0251.50595.95-137.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร65,010.4372,783.00-12.0 %0.01,510.61872.8542.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร20,499.991.00100.0 %5.0906.091.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,120.6313,076.0053.5 %5.0814.65578.9028.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี22,360.971,002.0095.5 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,389.8412,926.2521.1 %5.01,876.351,677.9610.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,741.662,484.299.4 %4.5776.66543.0730.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 23,951.773,539.6310.4 %5.0997.83868.2513.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,412.28944.0060.9 %5.0586.50147.5474.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,727.577,566.7854.8 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 492,935 354,317 28.12 % 69,833 34,155 51.09 %