จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,538.21129.0094.9 %5.0360.32243.6932.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,684.514,644.45-26.1 %0.0816.75106.9686.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,820.362,659.005.7 %2.5940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,061.492,300.0024.9 %5.0588.4857.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา114,563.6217,820.00-22.4 %0.02,736.40548.6080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,051.0913,128.0012.8 %5.04,151.95699.6983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,134.371,424.0065.6 %5.0281.8059.4478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,919.97822.0079.0 %5.0370.5733.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,138.14469.0085.1 %5.0305.2270.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,838.881,586.0058.7 %5.0223.2379.0264.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,721.57455.0087.8 %5.0206.5754.7873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,187.33195.0093.9 %5.0186.6554.5670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,073.46568.0086.1 %5.0203.2668.8866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,198.13304.0090.5 %5.0259.4269.6373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,203.17363.0088.7 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,129.11385.0087.7 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,760.40523.0086.1 %5.0129.7671.0845.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,783.18362.0090.4 %5.0250.6952.8878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,653.78451.0087.7 %5.0193.3952.7772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,803.63371.0090.2 %5.0154.0080.7847.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,134.451,039.0074.9 %5.0322.85122.6962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,042.522,323.0053.9 %5.0283.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,206.626,853.79-62.9 %0.0967.01893.127.6 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,322.623,638.00-9.5 %0.0649.091,710.00-163.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,978.012,488.0016.5 %5.0550.48196.5464.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,908.021,475.0062.3 %5.0892.77457.8248.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,816.311,630.0042.1 %5.0569.46352.8038.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,099.652,180.0029.7 %5.0855.76751.4912.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,795.471,174.0058.0 %5.0474.42292.6438.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,438.283,183.0028.3 %5.01,327.641,015.4923.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,111.6411,588.00-42.9 %0.01,991.3111,981.23-501.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,190.422,407.7142.5 %5.01,216.001,022.4515.9 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,183.681,543.0051.5 %5.0778.68319.1959.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,823.4116.8499.6 %5.01,337.50175.7586.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,942.3823,892.00-383.4 %0.01,368.17261.1080.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,495.692,547.0027.1 %5.0892.76399.9655.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,876.321,008.0065.0 %5.0634.9657.2991.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,309.111,230.5062.8 %5.0505.0066.7486.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,495.372,867.0018.0 %5.0886.63358.8759.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,485.202,581.0042.5 %5.01,330.14363.6472.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,535.575,392.00-18.9 %0.01,044.901,299.44-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,527.752,910.0047.4 %5.01,063.88176.5183.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,077.509,335.04-31.9 %0.01,801.9370.5696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,398.963,004.0071.1 %5.0702.60740.82-5.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,573.544,899.00-37.1 %0.0797.68272.1865.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,267.084,400.0029.8 %5.01,178.00177.0285.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,416.151,355.7969.3 %5.01,273.05372.2470.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,350.474,188.003.7 %1.5683.64105.6484.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,711.229,822.00-1.1 %0.0445.65211.4552.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา6,877.685,365.0022.0 %5.0362.38386.18-6.6 %0.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 35,808.6365,398.00-82.6 %0.0660.08529.1219.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 65,572.1898,361.00-50.0 %0.01,150.47619.4046.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 37,178.6928,448.5623.5 %5.0589.23119.8279.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 29,504.8841,124.41-39.4 %0.0607.29136.7577.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,680.53874.0067.4 %5.0263.48323.37-22.7 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,932.161.00100.0 %5.0917.1870.7092.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,801.342,094.0056.4 %5.0721.59429.2540.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,472.546,165.00-12.7 %0.01,596.36610.8061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,179.741,625.0048.9 %5.0778.79149.0280.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา22,468.805,477.4075.6 %5.01,320.83610.9553.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา15,625.983,849.8975.4 %5.0756.29301.6460.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,997.1717,932.32-19.6 %0.05,190.39350.0593.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑20,225.3813,094.3635.3 %5.02,107.06915.3656.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 231,765.7412,949.4159.2 %5.02,507.691,084.0456.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,046.252,339.5053.6 %5.0243.20840.94-245.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา64,171.1490,924.00-41.7 %0.01,417.802,312.85-63.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์21,280.8723,280.00-9.4 %0.0601.37544.489.5 %4.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา9,454.6415,163.57-60.4 %0.0447.52655.50-46.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 65,420.33209,083.45-219.6 %0.0598.28478.4220.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13,605.3910,699.5021.4 %5.0607.381,662.50-173.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา129,222.6219,947.0084.6 %5.0523.85169.4567.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,988.5310,419.2152.6 %5.0471.93270.6642.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 60,748.6922,214.0063.4 %5.0524.16835.60-59.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา42,481.5318,720.7955.9 %5.09,750.231,592.9083.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,029.281,749.0042.3 %5.0702.611,010.80-43.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,257.991,135.0065.2 %5.0436.39456.99-4.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33,154.2822,893.5030.9 %5.02,671.862,370.2611.3 %5.0
รวม 999,731 921,257 7.85 % 77,770 46,480 40.23 %