จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,843.452,265.0041.1 %5.0816.75106.9686.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,942.022,659.009.6 %4.5940.030.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,700.3513,128.0016.4 %5.04,151.95699.6983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,312.721,424.0067.0 %5.0281.8059.4478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,273.51469.0085.7 %5.0305.2270.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.00455.000.0 %0.00.0054.780.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,324.82195.0094.1 %5.0186.6554.5670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,249.17568.0086.6 %5.0203.2668.8866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,336.08304.0090.9 %5.0259.4269.6373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,341.35363.0089.1 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,264.09385.0088.2 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย0.00451.000.0 %0.00.0052.770.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,967.71371.0090.6 %5.0154.0080.7847.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,312.791,039.0075.9 %5.0322.85122.6962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,260.042,323.0055.8 %5.0283.860.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10.006,853.790.0 %0.00.00893.120.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,465.953,638.00-5.0 %0.0649.090.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,937.791,630.0044.5 %5.0569.46352.8038.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,233.362,180.0032.6 %5.0855.76751.4912.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,916.061,174.0059.7 %5.0474.42292.6438.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,629.733,183.0031.2 %5.01,327.641,015.4923.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,352.1911,588.00-11.9 %0.02,180.0711,981.23-449.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,407.710.0 %0.00.001,022.450.0 %0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,321.011,543.0053.5 %5.0819.33319.1961.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,988.3416.8499.6 %5.01,337.50175.7586.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,646.492,547.0030.2 %5.0892.76399.9655.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,000.391,429.5652.4 %5.0634.96111.0382.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,451.851,230.5064.4 %5.0505.00667.38-32.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,867.000.0 %0.00.00358.810.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,678.670.000.0 %0.01,330.140.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.225,392.00-14.0 %0.01,044.901,299.44-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,776.732,910.00-63.8 %0.0551.58176.5168.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,382.809,335.04-26.4 %0.01,801.9370.5696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,847.543,004.0072.3 %5.0702.60740.82-5.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,727.690.000.0 %0.0797.68272.1865.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,537.434,400.0032.7 %5.01,178.00177.0285.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,606.651,355.7970.6 %5.01,273.05372.2470.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.004,188.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา0.005,365.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.009,822.000.0 %0.00.00211.450.0 %0.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 68,400.780.000.0 %0.01,150.470.000.0 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,777.6441,124.41-33.6 %0.0607.291.9599.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00874.000.0 %0.00.00323.370.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,101.781.00100.0 %5.0917.1870.7092.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,708.616,165.00-8.0 %0.01,596.36610.8061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,316.901,625.0051.0 %5.0778.79149.0280.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,438.045,477.4076.6 %5.01,320.83610.9553.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑0.0013,094.360.0 %0.00.00718.530.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,263.932,339.5055.6 %5.0243.200.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.001.000.0 %0.00.00302.230.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,192.2910,699.5024.6 %5.0607.381,662.50-173.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.0022,214.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 228,753 149,482 0.00 % 29,801 23,628 0.00 %