จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,647.70129.0095.1 %5.0360.321.8599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,843.454,644.45-20.8 %0.0816.75106.9686.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,942.022,659.009.6 %4.5940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,193.552,300.0028.0 %5.0588.4857.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา112,305.7517,820.00-44.8 %0.02,736.40548.6080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,700.3513,128.0016.4 %5.04,151.95699.6983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,312.721,424.0067.0 %5.0281.8059.4478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,089.07822.0079.9 %5.0370.5733.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,273.51469.0085.7 %5.0305.2270.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,935.561,586.0059.7 %5.0185.2079.0257.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,176.26455.0089.1 %5.0263.6254.7879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,324.82195.0094.1 %5.0186.6554.5670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,249.17568.0086.6 %5.0203.2668.8866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,336.08304.0090.9 %5.0259.4269.6373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,341.35363.0089.1 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,264.09385.0088.2 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,922.61523.0086.7 %5.0129.7671.0845.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,946.38362.0090.8 %5.0250.6952.8878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,811.40451.0088.2 %5.0193.3952.7772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,967.71371.0090.6 %5.0154.0080.7847.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,312.791,039.0075.9 %5.0322.85122.6962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,260.042,323.0055.8 %5.0283.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,388.086,853.79-56.2 %0.0967.01893.127.6 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,465.953,638.00-5.0 %0.0649.090.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,106.482,488.0019.9 %5.0550.48196.5464.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,076.601,475.0063.8 %5.0892.7711,400.00-1,176.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,937.791,630.0044.5 %5.0569.46352.8038.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,233.362,180.0032.6 %5.0855.76751.4912.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,916.061,174.0059.7 %5.0474.42292.6438.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,629.733,183.0031.2 %5.01,327.641,015.4923.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,352.1911,588.00-11.9 %0.02,180.0711,981.23-449.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,687.302,407.7148.6 %5.01,216.001,022.4515.9 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,321.011,543.0053.5 %5.0819.33319.1961.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,988.3416.8499.6 %5.01,337.50175.7586.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,155.5823,892.00-363.4 %0.01,368.17261.1080.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,646.492,547.0030.2 %5.0892.76399.9655.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,000.391,429.5652.4 %5.0634.96111.0382.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,451.851,230.5064.4 %5.0505.0066.7486.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,646.152,867.0021.4 %5.0778.68358.8153.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,678.672,581.0044.8 %5.01,330.14363.6472.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.225,392.00-14.0 %0.01,044.901,299.44-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,766.202,910.0049.5 %5.01,063.88176.5183.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,382.809,335.04-26.4 %0.01,801.9370.5696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,847.543,004.0072.3 %5.0702.60740.82-5.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,727.694,899.00-31.4 %0.0797.68272.1865.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,537.434,400.0032.7 %5.01,178.00177.0285.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,606.651,355.7970.6 %5.01,273.05372.2470.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,538.144,188.007.7 %3.5683.640.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา6,951.785,365.0022.8 %5.0348.41386.18-10.8 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,901.449,822.0076.0 %5.0438.67211.4551.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 37,353.3265,398.00-75.1 %0.0660.081.8599.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 68,400.7898,361.00-43.8 %0.01,150.47723.9037.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 38,782.481.00100.0 %5.0589.23119.8279.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,777.6441,124.41-33.6 %0.0607.29136.7577.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,179.88874.0083.1 %5.0683.60323.3752.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,101.781.00100.0 %5.0917.1870.7092.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,008.452,094.0058.2 %5.0721.59429.2540.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,708.616,165.00-8.0 %0.01,596.36610.8061.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,316.901,625.0051.0 %5.0778.79149.0280.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,438.045,477.4076.6 %5.01,320.83610.9553.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,644.1117,932.32-14.6 %0.05,190.39350.0593.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,300.042,845.3882.5 %5.0756.29301.6460.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,836.9413,094.365.4 %2.52,107.06718.5365.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 232,470.7512,949.4160.1 %5.02,456.891,084.0455.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,263.932,339.5055.6 %5.0243.200.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา66,939.3190,924.00-35.8 %0.01,417.802,312.85-63.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์84,460.0523,280.0072.4 %5.0713.13544.4823.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา9,862.4915,163.57-53.7 %0.0447.52655.50-46.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 68,242.39209,083.45-206.4 %0.0598.28478.4220.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,192.2910,699.5024.6 %5.0607.381,662.50-173.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา134,796.9419,947.0085.2 %5.0523.85169.4567.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,937.061.00100.0 %5.0471.931.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 63,369.2222,214.0064.9 %5.0524.16835.60-59.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44,477.211.00100.0 %5.09,750.231.85100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,143.401,269.0059.6 %5.0702.61760.00-8.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,398.531.00100.0 %5.0436.390.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,584.4622,893.5033.8 %5.02,671.862,370.2611.3 %5.0
รวม 1,129,816 861,475 23.75 % 78,655 51,395 34.66 %