จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,099.77270.0087.1 %5.0635.03117.9481.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,910.117,741.0156.8 %5.063.4668.69-8.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด17,147.6618,533.49-8.1 %0.086.25417.70-384.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก26,169.5728,866.20-10.3 %0.055.1934.8636.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,685.661,967.0026.8 %5.0901.25328.3563.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,836.951,581.0044.3 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,832.5811,826.0033.7 %5.03,278.251,621.6850.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,541.7016,310.60-30.1 %0.02,497.151,138.5954.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก3,712.411,880.0049.4 %5.01,186.491,872.45-57.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,454.122,412.0030.2 %5.01,243.54902.9727.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,642.21980.0062.9 %5.0882.24215.1975.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,613.81908.0065.3 %5.0863.21375.9056.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,218.301,996.0038.0 %5.01,205.511,835.40-52.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,829.401,717.206.1 %3.0586.96343.4241.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,455.58583.4586.9 %5.01,604.851,213.6324.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,063.161,970.6435.7 %5.01,072.40298.2272.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,540.406,568.9237.7 %5.0896.35204.8077.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,751.472,710.9985.5 %5.0176.301.9598.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด50,051.6735,701.6028.7 %5.01,160.211.9599.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,214.60990.0069.2 %5.01,148.46704.6238.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,044.077,003.0946.3 %5.05,314.29690.1487.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,742.25386.0085.9 %5.097.2372.6425.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,481.31420.0071.6 %5.038.1729.5922.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,481.31241.0083.7 %5.086.9069.5120.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,599.02612.0076.5 %5.0977.33144.3785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,454.77434.0082.3 %5.0806.17189.3776.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,156.932,404.9623.8 %5.01,110.43658.8340.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,222.7520,071.00-78.8 %0.01,756.972,695.78-53.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,197.984,712.009.3 %4.52,004.18436.4378.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก889.58993.00-11.6 %0.0639.07394.0838.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก5,901.856,236.75-5.7 %0.01,224.53191.6184.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,029.072,007.0033.7 %5.0958.29441.5453.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,160.412,839.8131.7 %5.01,091.41538.2250.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,726.911,107.0059.4 %5.0920.28267.6870.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,652.861,190.3455.1 %5.0668.16291.5656.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,388.291,658.1051.1 %5.0787.1671.6190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,563.721,694.0069.6 %5.0407.32728.89-78.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 26,542.0330,680.97-15.6 %0.01,038.28602.1442.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,213.70581.0073.8 %5.0692.07219.8268.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,890.223,100.2036.6 %5.01,775.96456.0074.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,449.86525.0078.6 %5.0505.15609.91-20.7 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก3,881.293,742.383.6 %1.51,015.35423.3858.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,831.58975.0065.6 %5.0901.25240.8573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก20,272.393,417.0083.1 %5.08,697.821,137.6686.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 126,985.0710,598.9660.7 %5.01,855.641,044.9043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,974.5027,930.28-21.6 %0.02,765.091,499.6145.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,914.813,161.9046.5 %5.0458.051,016.76-122.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,344.888,786.24-19.6 %0.0384.22532.38-38.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,703.1325,868.409.9 %4.51,170.982,847.47-143.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก35,753.0020,208.0043.5 %5.01,276.73917.7028.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด71,135.2418,289.0074.3 %5.01,177.3151.1195.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,398.941,357.0090.6 %5.01,317.371,813.23-37.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,492.062,283.2434.6 %5.01,224.521,142.726.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,308.60402.0082.6 %5.0692.07136.8080.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก37,854.9716,184.0057.2 %5.06,433.7346,689.88-625.7 %0.0
รวม 598,411 377,615 36.90 % 72,733 80,993 -11.36 %