จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,048.77270.0086.8 %5.0635.03117.9481.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,076.017,741.0154.7 %5.063.4665.28-2.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด16,731.1118,533.49-10.8 %0.086.25417.70-384.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก25,533.8723,584.167.6 %3.586.5434.8659.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,620.421,967.0024.9 %5.0901.25328.3563.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,768.041,581.0042.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,399.4011,826.0032.0 %5.03,278.251,621.6850.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,237.0413,275.24-8.5 %0.02,497.151,138.5954.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,503.891,880.0058.3 %5.01,186.491,469.65-23.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,370.222,412.0028.4 %5.01,243.54902.9727.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,578.03980.0062.0 %5.0882.24215.1975.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,550.32908.0064.4 %5.0863.21375.9056.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,052.771,996.0034.6 %5.01,167.481,194.15-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,784.971,717.203.8 %1.5586.96487.3517.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,371.533,507.0019.8 %5.01,661.891,213.6327.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)2,988.751,970.6434.1 %5.01,072.40298.2272.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,284.356,568.9236.1 %5.0896.35204.8077.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,295.972,710.9985.2 %5.0176.301.0099.4 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด48,835.8435,701.6026.9 %5.01,160.21657.7543.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,136.51990.0068.4 %5.01,148.46704.6238.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,727.217,003.0945.0 %5.05,314.29690.1487.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,675.64386.0085.6 %5.097.2372.6425.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,445.33420.0070.9 %5.038.1729.5922.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,445.33241.0083.3 %5.086.9069.5120.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,535.88687.0072.9 %5.0977.33144.3785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,395.14434.0081.9 %5.0806.17189.3776.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,080.252,404.9621.9 %5.01,110.43658.8340.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,950.1310,520.003.9 %1.51,756.971,616.688.0 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,071.724,712.007.1 %3.52,004.18436.4378.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,879.20873.0069.7 %5.0939.29394.0858.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก126,199.976,236.7595.1 %5.04,632.41191.6195.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก2,955.492,007.0032.1 %5.0958.29441.5453.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,059.352,839.8130.0 %5.01,091.41538.2250.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,660.671,107.0058.4 %5.0920.28267.6870.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,588.421,190.3454.0 %5.0668.16291.5656.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,305.981,658.1049.8 %5.0787.1671.6190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,428.571,694.0068.8 %5.0407.32420.62-3.3 %0.0
เรือนจำกลางตาก 25,897.2825,140.972.9 %1.01,038.28602.1442.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,159.92581.0073.1 %5.0692.07219.8268.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,249.303,100.2040.9 %5.01,890.06456.0075.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,390.35525.0078.0 %5.0505.15403.5720.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก3,787.013,742.381.2 %0.51,015.35423.3858.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,762.80975.0064.7 %5.0901.25240.8573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก19,779.943,417.0082.7 %5.08,697.821,137.6686.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 126,329.5710,598.9659.7 %5.01,855.641,044.9043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,416.428,802.7660.7 %5.02,765.091,499.6145.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,771.134,392.9023.9 %5.0458.051,016.76-122.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,166.467,211.59-0.6 %0.0384.22503.58-31.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,005.8925,868.407.6 %3.51,170.981,209.50-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก34,884.5120,208.0042.1 %5.01,276.73917.7028.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด69,407.2618,289.0073.6 %5.01,177.3151.1195.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,037.4913,537.003.6 %1.51,311.731,813.23-38.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,407.232,283.2433.0 %5.01,224.521,142.726.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,252.52402.0082.2 %5.0692.08136.8080.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก36,935.4212,448.0066.3 %5.06,433.734,488.8830.2 %5.0
รวม 707,213 346,058 51.07 % 76,600 35,283 53.94 %