จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,099.77270.0087.1 %5.0635.03117.9481.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,910.117,741.0156.8 %5.063.4665.28-2.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด17,147.6618,500.93-7.9 %0.086.2571.3517.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก22,171.6023,584.16-6.4 %0.086.5434.8659.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,685.661,967.0026.8 %5.0901.25328.3563.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,836.951,581.0044.3 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,832.5811,826.0033.7 %5.03,278.251,621.6850.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,541.7013,275.24-5.8 %0.02,497.151,138.5954.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก3,712.411,880.0049.4 %5.01,186.491,469.65-23.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,454.122,412.0030.2 %5.01,243.54902.9727.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,642.21980.0062.9 %5.0882.24215.1975.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,613.81908.0065.3 %5.0863.21375.9056.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,218.301,996.0038.0 %5.01,205.511,194.150.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,829.401,717.206.1 %3.0586.96487.3517.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,455.58583.4586.9 %5.01,604.851,213.6324.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,063.161,970.6435.7 %5.01,072.40298.2272.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,540.406,568.9237.7 %5.0896.35204.8077.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,751.472,710.9985.5 %5.0176.3010.0094.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด50,051.6735,701.6028.7 %5.01,160.21529.5054.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,214.60990.0069.2 %5.01,148.46704.6238.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,044.077,003.0946.3 %5.05,314.29690.1487.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,742.25386.0085.9 %5.097.2372.6425.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,481.31420.0071.6 %5.038.1729.5922.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,481.31241.0083.7 %5.086.9069.5120.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,599.02687.0073.6 %5.0977.33144.3785.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,454.77434.0082.3 %5.0806.17189.3776.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,156.932,404.9623.8 %5.01,110.43658.8340.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,555.1510,520.00-23.0 %0.01,756.971,616.688.0 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,197.984,712.009.3 %4.52,004.18436.4378.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,950.88873.0070.4 %5.0939.29394.0858.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก5,901.856,236.75-5.7 %0.01,224.53191.6184.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,029.072,007.0033.7 %5.0958.29441.5453.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,160.412,839.8131.7 %5.01,091.41538.2250.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,726.911,107.0059.4 %5.0920.28267.6870.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,652.861,190.3455.1 %5.0668.16291.5656.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,388.291,658.1051.1 %5.0787.1671.6190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,563.721,694.0069.6 %5.0407.32420.62-3.3 %0.0
เรือนจำกลางตาก 26,542.0325,140.975.3 %2.51,038.28602.1442.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,213.70581.0073.8 %5.0692.07219.8268.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,890.223,100.2036.6 %5.01,775.96456.0074.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,449.86525.0078.6 %5.0505.15403.5720.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก3,881.293,742.383.6 %1.51,015.35423.3858.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,831.58975.0065.6 %5.0901.25240.8573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก20,272.393,417.0083.1 %5.08,697.821,137.6686.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 126,985.0710,598.9660.7 %5.01,855.641,044.9043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,974.5027,930.28-21.6 %0.02,765.091,499.6145.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,914.813,161.9046.5 %5.0458.05426.936.8 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,344.887,211.591.8 %0.5384.22503.58-31.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,703.1325,868.409.9 %4.51,170.981,209.50-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก35,753.0020,208.0043.5 %5.01,276.73917.7028.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด71,135.2418,289.0074.3 %5.01,177.3151.1195.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,386.971,357.0090.6 %5.01,311.73799.9039.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,492.062,283.2434.6 %5.01,224.521,142.726.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,308.60402.0082.6 %5.0692.07136.8080.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก37,854.9716,184.0057.2 %5.06,433.734,488.8830.2 %5.0
รวม 593,794 352,554 40.63 % 73,059 33,215 54.54 %