จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,586.33722.0072.1 %5.0491.330.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,484.834,333.3042.1 %5.054.61168.05-207.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,500.531,430.0042.8 %5.0615.5537.9193.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,601.531,688.0035.1 %5.0653.5870.2089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,685.2510,166.0025.7 %5.01,984.70897.7254.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,297.671,579.0063.3 %5.0231.1863.6172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,232.391,100.0079.0 %5.0328.1452.0784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,664.56619.0083.1 %5.0280.67142.5049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,447.53782.0077.3 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,501.08710.0079.7 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,436.39724.0078.9 %5.0220.5847.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,360.69259.0092.3 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,404.64577.0083.1 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,334.53301.0091.0 %5.0345.94128.2562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,116.977,424.40-4.3 %0.01,376.192,299.63-67.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,680.082,348.5036.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,245.811,426.0056.1 %5.0957.16640.9633.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,791.281,467.0047.4 %5.0748.66495.8833.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,512.92523.0079.2 %5.0615.55338.7745.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,074.283,499.0042.4 %5.02,307.971,669.9227.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,862.002,739.60-47.1 %0.0527.01671.17-27.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,650.832,944.0019.4 %5.01,128.9889,439.65-7,822.2 %0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,603.862,614.00-0.4 %0.0520.4789.6082.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,396.4712,022.00-173.4 %0.01,186.03212.2182.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย2,854.42918.0067.8 %5.0767.6876.7190.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,785.0039.9097.8 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,880.77416.0085.6 %5.0418.3548.3788.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,880.77384.0086.7 %5.0748.66341.9654.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย2,939.191,809.0038.5 %5.0767.68569.0325.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย4,973.0831,526.00-533.9 %0.01,338.164,809.14-259.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,748.784,207.00-140.6 %0.0795.81410.0248.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,616.152,035.0063.8 %5.0805.71444.7944.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,253.119,916.06-133.1 %0.01,128.98101.2791.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,778.56332.0088.1 %5.0786.69666.9015.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,051.223,489.26-14.4 %0.0862.76274.5168.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,992.533,424.0014.2 %5.01,243.08436.0364.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,050.781,294.0068.1 %5.0564.81351.5737.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,508.531,593.0036.5 %5.0615.5525.9195.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,962.361,652.0083.4 %5.0729.64368.5049.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย23,930.5022,837.924.6 %2.0685.40741.95-8.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,141.69919.0057.1 %5.0501.45181.1063.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,364.032,236.2533.5 %5.0767.68561.2926.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,716.36699.6074.2 %5.0615.55302.2550.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,522.473,762.90-6.8 %0.0919.80643.4930.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,997.752,760.007.9 %3.5653.580.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,464.924,076.828.7 %4.01,579.551,207.4023.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,303.814,129.00-25.0 %0.0729.64305.1958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,917.5412,337.1027.1 %5.01,997.67634.1268.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 259,957.8712,201.6579.6 %5.02,103.57872.6458.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,358.066,314.2514.2 %5.03,665.361,089.3470.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,579.675,129.00-224.7 %0.0250.57297.58-18.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย51,037.1056,620.00-10.9 %0.01,186.74600.4049.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย61,385.8138,224.0037.7 %5.0799.36858.98-7.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,350.4220,206.30-10.1 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,010.5817,817.006.3 %3.0659.251,102.84-67.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย33,669.7911,808.5164.9 %5.0825.75930.15-12.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง54,445.9614,508.0073.4 %5.0730.561,002.55-37.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย5,790.0614,736.36-154.5 %0.01,418.871,071.6024.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,689.702,539.005.6 %2.5748.66334.0655.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,699.22893.0066.9 %5.0501.45254.6049.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย25,885.4711,688.7054.8 %5.04,482.133,480.8622.3 %5.0
รวม 563,967 391,477 30.58 % 54,129 124,600 -130.19 %