จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,669.10722.0072.9 %5.0491.330.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,724.354,333.3043.9 %5.039.73168.05-323.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,578.821,430.0044.5 %5.0615.5537.9193.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,684.781,688.0037.1 %5.0653.5870.2089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,123.1810,166.0028.0 %5.01,984.70897.7254.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,435.191,579.0064.4 %5.0231.1863.6172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,399.831,100.0079.6 %5.0328.1452.0784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,781.82619.0083.6 %5.0280.67142.5049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,557.85782.0078.0 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,613.12710.0080.3 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,546.35724.0079.6 %5.0220.5847.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,468.24259.0092.5 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,513.59577.0083.6 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,441.23301.0091.3 %5.0345.94128.2562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,488.937,424.400.9 %0.51,376.192,299.63-67.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,797.852,348.5038.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย0.001,426.000.0 %0.00.00640.960.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,880.601,467.0049.1 %5.0748.66495.8833.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,593.33523.0079.8 %5.0615.55338.7745.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,268.653,499.0044.2 %5.02,307.971,669.9227.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,921.582,739.60-42.6 %0.0527.00671.17-27.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,687.182,614.002.7 %1.0520.4689.6082.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,537.1612,022.00-165.0 %0.01,186.03212.2182.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย2,945.76918.0068.8 %5.0767.6776.7190.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,446.3839.9097.2 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,972.95416.0086.0 %5.0418.3548.3788.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,487.95384.0084.6 %5.0577.52341.9640.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,033.251,809.0040.4 %5.0470.66291.8138.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,132.2231,526.00-514.3 %0.01,338.164,809.14-259.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,795.862,035.0064.9 %5.0504.16444.7911.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,123.9749,765.88-2,243.1 %0.01,128.98101.2791.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย0.00332.000.0 %0.00.00666.900.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,148.863,489.26-10.8 %0.0862.76274.5168.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,120.293,424.0016.9 %5.01,243.08436.0364.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,180.401,294.0069.0 %5.0564.81351.5737.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,588.801,593.0038.5 %5.0325.0925.9192.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,281.161,652.0083.9 %5.0729.64368.5049.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย24,696.2822,837.927.5 %3.5685.40741.95-8.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,210.23919.0058.4 %5.0500.77181.1063.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,803.28699.6075.0 %5.0615.54302.2550.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,291.193,762.90-14.3 %0.0919.80643.4930.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย903.952,760.00-205.3 %0.0396.480.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,607.794,076.8211.5 %5.01,579.551,207.4023.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,409.534,129.00-21.1 %0.0729.64305.1958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 117,458.9112,337.1029.3 %5.01,284.25634.1250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 261,876.5212,201.6580.3 %5.047,579.61872.6498.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,232.126,314.25-412.5 %0.0527.681,089.34-106.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,630.225,129.00-214.6 %0.0250.57297.58-18.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย0.0056,620.000.0 %0.00.00600.400.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย63,350.1638,224.0039.7 %5.0799.36858.98-7.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,937.6320,206.30-6.7 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.0017,817.000.0 %0.00.001,102.840.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย34,747.2211,808.5166.0 %5.0825.75930.15-12.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง56,188.2314,508.0074.2 %5.0730.561,002.55-37.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย5,955.2714,736.36-147.5 %0.0383.371,071.60-179.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,775.772,539.008.5 %4.0748.66334.0655.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย520.36893.00-71.6 %0.0172.43254.60-47.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,713.8111,688.7056.2 %5.04,482.133,480.8622.3 %5.0
รวม 480,279 345,745 28.01 % 86,378 30,900 64.23 %