จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,433.66650.0081.1 %5.0141.7471.7249.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4641,285.564,709.5599.3 %5.03,660.38603.0083.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก208,025.7714,128.6393.2 %5.0286.73107.1362.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,481.5322,463.00-4.6 %0.058.91210.06-256.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,090.560.000.0 %0.0109.470.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก2,892.873,910.68-35.2 %0.0822.30281.9865.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,922.942,567.0012.2 %5.01,443.4948.6896.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,895.511,591.0045.1 %5.0494.44209.5657.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,655.7924,008.00-1.5 %0.04,032.45438.7789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก39,209.7521,965.0044.0 %5.03,617.661,427.6260.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,706.216,216.84-32.1 %0.02,299.841,429.0937.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,550.176,563.08-44.2 %0.01,544.911,476.324.4 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,829.811,335.0065.1 %5.0304.26159.2947.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,529.011,193.0066.2 %5.01,050.48753.1428.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,101.851,143.0063.2 %5.0496.48359.9027.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,284.8572,955.40-348.0 %0.06,745.455,454.1019.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,443.391,023.0077.0 %5.01,867.39694.5762.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,703.08621.0077.0 %5.0765.24536.3229.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,551.353,126.0031.3 %5.01,525.891,758.74-15.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,436.546,585.90-48.4 %0.02,147.08870.6259.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,336.552,644.0039.0 %5.01,468.84157.4389.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,828.9919,388.7239.1 %5.02,240.582,025.629.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,579.963,843.00-143.2 %0.0368.03600.80-63.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,991.964,246.0029.1 %5.01,563.92623.3060.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,415.631,040.0069.6 %5.0943.96604.3236.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,725.512,719.0027.0 %5.01,773.102,556.51-44.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,550.7717,243.15-63.4 %0.01,922.77575.3470.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก303,977.25165,227.5545.6 %5.0841.36618.4526.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,904.4413,028.00-19.5 %0.04,543.104,463.851.7 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,517.944,456.0231.6 %5.01,469.042.8599.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.00465.500.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)14,871.499,937.0033.2 %5.06,329.512,794.3655.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,519.247,672.00-2.0 %0.03,271.26218.5093.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,451.93790.0082.3 %5.092.5334.9062.3 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก667,621.564,179.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,018.28394.0086.9 %5.0860.3392.7989.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,441.71531.0078.3 %5.0651.14248.4761.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,498.740.000.0 %0.0589.500.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.0032,841.020.0 %0.00.002,738.570.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,124.000.0 %0.00.00208.390.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,303.147,355.5740.2 %5.02,227.171,285.3542.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,113.042,452.0040.4 %5.01,145.56471.5958.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,486.071,801.0048.3 %5.0838.86307.1063.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,118.861,802.3456.2 %5.01,126.56437.9361.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,010.933,134.6621.8 %5.0879.33113.8187.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,278.414,253.0081.7 %5.0546.81460.8515.7 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 60,557.9794,931.00-56.8 %0.01,514.351,250.2517.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 53,059.3848,101.009.3 %4.51,282.05809.7036.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,886.8920,221.6111.6 %5.0853.03589.2630.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,839.0112,579.009.1 %4.53,124.092,445.8921.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,410.01280.0088.4 %5.0632.14188.2770.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,209.121,560.0051.4 %5.0936.38297.1868.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,368.2919,792.00-2.2 %0.02,063.44883.5057.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,872.83660.0077.0 %5.0727.20272.1762.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,041.162,940.0051.3 %5.01,487.84556.8262.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก2,876.075,072.35-76.4 %0.0964.22193.0180.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,583.981,858.0048.2 %5.0879.33396.8454.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 153,125.449,936.4381.3 %5.01,156.74563.6351.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.0010,989.990.0 %0.00.00711.580.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,104.597,976.0074.4 %5.02,009.44528.6573.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)15,833.457,372.0553.4 %5.03,319.20646.4380.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 76,844.454,767.6230.3 %5.0415.22657.99-58.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล27,851.5817,543.8037.0 %5.0548.292,154.36-292.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก68,069.8672,569.01-6.6 %0.01,751.31271.2184.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,282.6714,972.0026.2 %5.0887.71652.7526.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก104,324.3355,584.0046.7 %5.01,039.07309.9470.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก202,253.9426,562.0086.9 %5.03,082.37982.9568.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,227.162,321.2491.1 %5.0963.911,154.64-19.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย48,034.44151.1599.7 %5.01,043.991,070.50-2.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก7,945.3716,768.01-111.0 %0.03,009.14154.1794.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก15,865.4814,916.776.0 %2.52,414.70686.1571.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,166.761,034.0067.3 %5.01,290.21241.2281.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,079.2210,964.0059.5 %5.02,023.33466.4476.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,056.872,313.0024.3 %5.0860.33782.739.0 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)3,966.644,379.44-10.4 %0.01,117.45213.5480.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,048.61676.0067.0 %5.01,234.3234.1297.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,560.91621.0075.8 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 649,558.8229,958.8039.5 %5.011,492.798,242.9428.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,167.8915,424.0070.4 %5.012,221.423,940.1467.8 %5.0
รวม 3,094,077 999,697 67.69 % 135,411 67,368 50.25 %