จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,327.19650.0080.5 %5.0141.7471.7249.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4621,400.754,709.5599.2 %5.03,660.38603.0083.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก201,575.3614,128.6393.0 %5.0286.73107.1362.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก20,815.4422,463.00-7.9 %0.058.91210.06-256.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก21,405.5820,910.672.3 %1.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก2,803.173,910.68-39.5 %0.0822.30281.9865.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,490.862,567.00-3.1 %0.0689.1948.6892.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,805.721,591.0043.3 %5.0494.44209.5657.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 722,922.2824,008.00-4.7 %0.04,032.45438.7789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก37,993.9421,965.0042.2 %5.03,617.661,427.6260.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,560.286,216.84-36.3 %0.02,299.841,429.0937.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,409.086,563.08-48.9 %0.01,544.911,476.324.4 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,711.061,335.0064.0 %5.0304.26159.2947.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,419.581,193.0065.1 %5.01,050.48753.1428.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,005.671,143.0062.0 %5.0496.48359.9027.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,779.8972,955.40-362.3 %0.06,745.455,454.1019.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,305.611,023.0076.2 %5.01,867.39694.5762.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,619.26621.0076.3 %5.0765.24536.3229.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,410.223,126.0029.1 %5.01,525.891,758.74-15.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,304.536,585.90-53.0 %0.02,147.08870.6259.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,202.082,644.0037.1 %5.01,468.84157.4389.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 30,842.0419,388.7237.1 %5.02,240.582,025.629.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,530.973,843.00-151.0 %0.0368.03600.80-63.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,806.174,246.0026.9 %5.01,563.92623.3060.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,106.561,040.0066.5 %5.0955.41604.3236.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,609.992,719.0024.7 %5.01,773.102,556.51-44.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,223.6117,243.15-68.7 %0.01,922.77575.3470.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก294,551.63165,227.5543.9 %5.0841.36618.4526.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,566.3213,028.00-23.3 %0.04,543.104,463.851.7 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,315.834,456.0229.4 %5.01,469.042.8599.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก2,965.533,301.23-11.3 %0.0898.36465.5048.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)14,410.369,937.0031.0 %5.06,329.512,794.3655.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,794.927,672.0012.8 %5.03,955.83218.5094.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,313.89790.0081.7 %5.092.5336.8060.2 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก646,920.134,179.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,924.69394.0086.5 %5.0860.3393.7489.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,366.00531.0077.6 %5.0651.14248.4761.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,390.254,525.00-33.5 %0.0700.06509.8527.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ32,841.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,738.57ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,646.113,176.0012.9 %5.0856.19955.75-11.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,472.361,124.0074.9 %5.0502.68208.3958.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,568.2713,868.56-149.1 %0.01,582.94152.3790.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,713.187,355.5737.2 %5.02,132.091,285.3539.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก9,918.111,367.0086.2 %5.0803.29266.6066.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,522.112,452.0030.4 %5.01,145.56471.5958.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,377.971,801.0046.7 %5.01,088.52307.1071.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก3,991.141,802.3454.8 %5.01,126.56437.9361.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก3,886.563,134.6619.3 %5.0879.33113.8187.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก22,556.604,253.0081.1 %5.0546.81460.8515.7 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 58,680.2094,931.00-61.8 %0.01,514.351,078.2528.8 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 51,414.1348,101.006.4 %3.01,282.05809.7036.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,177.2220,221.618.8 %4.0853.03589.2630.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,424.3312,579.006.3 %3.03,180.512,445.8923.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,335.28280.0088.0 %5.0632.14188.2770.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,109.611,560.0049.8 %5.0936.38297.1868.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก18,767.7319,792.00-5.5 %0.02,063.44883.5057.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,783.75660.0076.3 %5.0727.20272.1762.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,853.832,940.0049.8 %5.01,487.84556.8262.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก2,786.895,072.35-82.0 %0.0964.22193.0180.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,472.851,858.0046.5 %5.0879.33396.8454.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)15,342.497,372.0552.0 %5.03,319.201,193.9064.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 151,532.079,936.4380.7 %5.01,170.60563.6351.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 216,607.7010,989.9933.8 %5.02,577.22712.5872.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 330,140.117,976.0073.5 %5.02,009.44528.6573.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 760,350.764,767.6292.1 %5.0415.22657.99-58.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล26,987.9717,543.8035.0 %5.0548.292,154.36-292.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก65,959.1672,569.01-10.0 %0.01,751.31271.2184.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,653.7514,972.0023.8 %5.0887.71652.7526.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก101,089.4655,584.0045.0 %5.01,039.07309.9470.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก195,982.5026,562.0086.4 %5.03,082.37982.9568.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25,413.922,321.2490.9 %5.0963.911,154.64-19.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย46,545.00151.1599.7 %5.01,043.991,070.50-2.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,219.7829,078.00-79.3 %0.02,447.861,974.2919.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก7,699.0016,768.01-117.8 %0.03,009.14154.1794.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก15,373.5314,916.773.0 %1.52,414.70686.1571.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,068.571,034.0066.3 %5.01,333.41241.2281.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก26,239.5610,964.0058.2 %5.02,023.33466.4476.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,962.082,313.0021.9 %5.0860.33782.739.0 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)3,843.644,379.44-13.9 %0.01,117.45213.5480.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)1,985.08676.0065.9 %5.01,234.3234.1297.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,481.50621.0075.0 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 648,022.1129,958.8037.6 %5.011,492.798,242.9428.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก50,550.2815,424.0069.5 %5.012,221.423,940.1467.8 %5.0
รวม 3,136,415 1,088,038 65.31 % 146,098 72,994 50.04 %