จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,350.381,167.0050.3 %5.0466.46175.2562.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,930.621,616.0044.9 %5.0543.73314.0742.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,791.702,020.0027.6 %5.0374.9751.9386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,112.6813,743.0031.7 %5.02,710.35639.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9857.9573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,733.60948.0074.6 %5.0273.3198.5763.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,873.38872.0077.5 %5.0406.80103.3174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,275.63598.0081.7 %5.0222.3887.9560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,282.99716.0078.2 %5.0314.25103.4067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,191.35402.0087.4 %5.0245.7988.3064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,375.76864.0074.4 %5.0201.3387.8656.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,511.09516.0085.3 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,573.88440.0090.4 %5.0221.1777.4965.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,825.882,601.0032.0 %5.01,017.93983.163.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,870.892,290.0040.8 %5.0633.11788.67-24.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,999.161,489.0050.4 %5.0656.62240.1863.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,903.88985.0066.1 %5.0313.32801.06-155.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,484.391,929.0057.0 %5.01,412.641,202.6814.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,084.553,007.00-44.3 %0.0515.23833.02-61.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,220.13864.0079.5 %5.01,151.04582.8049.4 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,052.541,869.0038.8 %5.0706.3666.3690.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,021.037,816.48-29.8 %0.01,176.06196.5083.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,919.731,055.0063.9 %5.0441.7395.3078.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,142.94402.0064.8 %5.046.2524.1847.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,960.35950.0067.9 %5.0732.6956.1092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,666.89615.0076.9 %5.0599.57550.808.1 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,260.262,664.0018.3 %5.0770.72400.9648.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,560.842,073.8083.5 %5.01,284.152,086.66-62.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,774.765,251.0022.5 %5.01,246.12786.0936.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,204.021,589.0050.4 %5.0732.69355.5251.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,482.867,330.43-63.5 %0.01,055.9644.4695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,153.772,278.4927.8 %5.0618.59368.3240.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,187.821,432.6755.1 %5.0827.77365.5055.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,669.362,901.0020.9 %5.01,017.93751.6626.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,861.941,428.0063.0 %5.0903.83318.2564.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,722.444,060.00-49.1 %0.0523.5170.6186.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,042.741,984.0080.2 %5.0694.65475.9531.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,107.1723,562.2230.9 %5.0742.81439.6540.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,618.79942.0064.0 %5.0447.45142.2768.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,165.521,173.8262.9 %5.0675.64270.2460.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,102.41646.2093.6 %5.0504.49328.7634.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,747.773,850.09-2.7 %0.0884.81588.9033.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,323.382,196.0033.9 %5.0808.78119.1185.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,339.194,082.005.9 %2.5789.73176.5677.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 127,144.1413,027.9452.0 %5.02,467.49290.9588.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 227,098.3410,448.3761.4 %5.01,314.84394.1970.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร446.430.000.0 %0.0185.470.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร128,874.56240,354.13-86.5 %0.0887.761,157.36-30.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,516.147,369.6464.1 %5.0740.560.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร30,410.3817,401.9942.8 %5.0601.701,343.07-123.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร4,944.7720,998.00-324.7 %0.0670.271,785.37-166.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,691.002,542.015.5 %2.5618.62137.5277.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,603.126,878.99-49.4 %0.01,494.52633.1057.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,366.72705.0070.2 %5.0492.42182.2163.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,148.1615,091.996.5 %3.03,499.353,959.81-13.2 %0.0
รวม 483,278 454,037 6.05 % 42,358 26,367 37.75 %