จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,277.501,167.0048.8 %5.0466.46175.2562.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,839.751,616.0043.1 %5.0543.73314.0742.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,705.142,020.0025.3 %5.0374.9751.9386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร19,489.0313,743.0029.5 %5.02,710.35639.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9857.9573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,045.61948.0076.6 %5.0273.3198.5763.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,753.28872.0076.8 %5.0406.80103.3174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,174.06598.0081.2 %5.0222.3887.9560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,181.19716.0077.5 %5.0314.25103.4067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,092.39402.0087.0 %5.0245.7988.3064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,271.08864.0073.6 %5.0201.3387.8656.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,402.22516.0084.8 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,432.06440.0090.1 %5.0221.1777.4965.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,707.252,601.0029.8 %5.01,017.93983.213.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,750.862,290.0038.9 %5.0633.11788.67-24.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,906.171,489.0048.8 %5.0656.62240.1863.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,813.83985.0065.0 %5.0313.32801.06-155.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,345.341,929.0055.6 %5.01,412.641,202.6814.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,019.923,007.00-48.9 %0.0515.23833.02-61.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,089.28864.0078.9 %5.01,151.04722.8937.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร2,957.891,869.0036.8 %5.0706.3666.3690.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร5,912.117,816.48-32.2 %0.01,176.06196.5083.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,829.191,055.0062.7 %5.0441.7395.3078.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,107.50402.0063.7 %5.046.2524.1847.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,868.56950.0066.9 %5.0732.6956.1092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,584.19615.0076.2 %5.0599.57550.808.1 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,173.062,664.0016.0 %5.0770.72400.9648.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,171.362,073.8083.0 %5.01,284.152,086.66-62.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,564.695,251.0020.0 %5.01,246.12786.0936.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,104.671,589.0048.8 %5.0732.69355.5251.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,174.037,330.43-41.7 %0.01,055.9644.4695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,055.982,278.4925.4 %5.0618.59368.3240.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,088.971,432.6753.6 %5.0827.77365.5055.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,555.582,901.0018.4 %5.01,017.93751.6626.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,738.691,428.0061.8 %5.0903.83318.2564.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,638.034,060.00-53.9 %0.0523.5170.6186.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร9,731.331,984.0079.6 %5.0694.65475.9531.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 33,049.5823,562.2228.7 %5.0742.81439.6540.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,537.58942.0062.9 %5.0447.45142.2768.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,067.361,173.8261.7 %5.0675.64270.2460.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร9,789.16646.2093.4 %5.0504.49328.7634.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,631.563,850.09-6.0 %0.0884.81588.9033.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,178.642,196.0030.9 %5.0789.76119.1184.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,204.644,082.002.9 %1.0789.73176.5677.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 126,302.4613,027.9450.5 %5.01,197.96290.9575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 226,204.1510,448.3760.1 %5.01,300.99394.1969.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร432.593,314.45-666.2 %0.0185.47395.49-113.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร151,590.6655,565.0063.3 %5.0887.761,157.36-30.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,331.327,369.6463.8 %5.0740.561,368.55-84.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร29,467.4317,401.9940.9 %5.0601.701,343.07-123.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,241.444,333.4617.3 %5.0670.431,871.61-179.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,607.562,542.012.5 %1.0618.62137.5277.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,460.396,878.99-54.2 %0.01,494.52633.1057.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,293.33705.0069.3 %5.0492.42182.2163.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร15,647.4415,091.993.5 %1.53,499.353,959.81-13.2 %0.0
รวม 497,589 255,898 48.57 % 41,982 28,357 32.45 %