จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,941.452,789.485.2 %2.5533.82192.7563.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,856.6312,157.4735.5 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,333.1116,572.614.4 %2.0144.3780.6444.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,856.231,649.5157.2 %5.0895.13129.9285.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,819.671,799.0036.2 %5.0800.4070.7491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,715.478,040.0025.0 %5.02,834.751,094.6561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4352.4787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,047.69699.0082.7 %5.0385.24104.5972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,277.00774.0076.4 %5.0285.9296.8766.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,352.54575.0082.8 %5.0416.3571.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,841.61442.0088.5 %5.0345.3345.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,029.36444.0089.0 %5.0387.3762.9983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,351.85602.0082.0 %5.0523.37101.5480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,451.63867.0080.5 %5.0326.82105.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,972.45114.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,006.0299.0098.0 %5.0344.59129.3262.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,756.51454.0087.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,003.7813,252.00-164.8 %0.01,427.571,500.90-5.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,288.931,966.5654.1 %5.01,218.40611.8149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,733.541,088.0060.2 %5.0819.06251.2369.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,337.37755.0077.4 %5.0704.97388.6544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,375.121,748.0079.1 %5.02,131.171,606.2124.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,727.842,594.00-50.1 %0.0517.10703.19-36.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,139.572,540.1650.6 %5.01,503.641,440.674.2 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,166.943,154.0024.3 %5.01,419.27285.2579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,850.739,495.0019.9 %5.01,373.23418.6469.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์66,071.6218,435.2072.1 %5.0226.48152.4032.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,948.4413,531.00-13.2 %0.04,635.275,662.00-22.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,710.09937.6065.4 %5.0800.05387.4151.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,519.30710.0053.3 %5.075.5968.968.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,112.16802.0074.2 %5.0990.2137.1196.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,458.32668.0080.7 %5.0762.01419.1345.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,584.123,725.08-3.9 %0.0952.17806.4715.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,759.833,598.5653.6 %5.01,656.131,564.775.5 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,659.872,523.0045.9 %5.0891.27336.7162.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,629.931,619.0071.2 %5.01,161.71176.2284.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,688.9810,970.10-92.8 %0.01,202.10175.7585.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,984.251,740.0082.6 %5.0743.00291.8860.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,988.871,784.0055.3 %5.0990.21439.6255.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,040.304,061.0032.8 %5.01,902.97815.3757.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,901.66851.7085.6 %5.0971.18260.4373.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,453.753,079.0030.9 %5.0598.25140.2676.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,473.122,897.0072.3 %5.02,239.98519.6576.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์39,893.1736,320.619.0 %4.01,225.201,155.985.6 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,268.48694.0069.4 %5.0609.89153.2374.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,235.741,598.5462.3 %5.0974.80358.7863.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,885.421,719.0040.4 %5.0762.37280.2563.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,431.913,164.0428.6 %5.0708.87626.5611.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,182.15994.0068.8 %5.0971.19250.1374.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,296.048,923.0832.9 %5.05,363.89564.9689.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,913.626,667.2072.1 %5.02,723.46596.3978.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 119,376.7921,498.00-10.9 %0.01,596.33720.6154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 224,476.2510,844.0055.7 %5.01,787.60944.3047.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 330,477.607,689.6874.8 %5.01,835.221,350.7326.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์31,363.519,525.2569.6 %5.0341.43368.12-7.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,996.862,958.0026.0 %5.0351.13870.30-147.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์185,392.8157,718.1268.9 %5.01,824.671,415.9222.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,927.262,080.8090.9 %5.01,115.851,937.88-73.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์33,813.6818,111.0046.4 %5.0822.90882.22-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,990.4016,008.0060.0 %5.0944.67885.696.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี20,352.1216,347.2019.7 %5.01,100.501,251.05-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,313.3813,507.60-62.5 %0.02,619.003,080.91-17.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,780.502,563.9232.2 %5.0895.48877.242.0 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,459.89760.0069.1 %5.0647.92389.5039.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์22,758.891,592.0093.0 %5.06,012.144,227.4929.7 %5.0
รวม 842,804 397,887 52.79 % 75,875 45,101 40.56 %