จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,827.002,789.481.3 %0.5533.82192.7563.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,122.9112,157.4732.9 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์16,658.6716,572.610.5 %0.5144.3780.6444.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,706.181,649.5155.5 %5.0895.13129.9285.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,709.961,799.0033.6 %5.0800.4070.7491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์9,744.678,040.0017.5 %5.02,834.751,094.6561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4352.4787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,890.20699.0082.0 %5.0385.24104.5972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,149.49774.0075.4 %5.0285.9296.8766.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,222.09575.0082.2 %5.0416.3571.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,692.13442.0088.0 %5.0345.3345.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,872.58444.0088.5 %5.0387.3762.9983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,221.43602.0081.3 %5.0523.37101.5480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,278.42867.0079.7 %5.0326.82105.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,817.88114.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,811.2499.0097.9 %5.0344.59129.3262.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,610.34454.0087.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์4,843.763,979.3017.8 %5.01,427.57640.6955.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,122.051,966.5652.3 %5.01,218.40611.8149.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,627.171,088.0058.6 %5.0819.06251.2369.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,207.51755.0076.5 %5.0704.97388.6544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,049.241,748.0078.3 %5.02,131.171,606.2124.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,660.612,594.00-56.2 %0.0517.10703.19-36.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,939.592,540.1648.6 %5.01,503.641,440.674.2 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,004.803,154.0021.2 %5.01,419.27285.2579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,389.619,495.0016.6 %5.01,373.23418.6469.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์63,500.7418,435.2071.0 %5.0678.74152.4077.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,481.7113,531.00-17.8 %0.04,635.275,662.00-22.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,604.64937.6064.0 %5.0800.05387.4151.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,460.18710.0051.4 %5.075.5968.968.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์2,991.06802.0073.2 %5.0990.2137.1196.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,323.75668.0079.9 %5.0762.01419.1345.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,444.663,725.08-8.1 %0.0952.17806.4715.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,457.893,598.5651.7 %5.01,656.131,564.775.5 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,478.552,523.0043.7 %5.0891.27336.7162.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,410.861,619.0070.1 %5.01,161.71176.2284.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์10,118.1910,970.10-8.4 %0.01,202.10175.7585.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,595.761,740.0081.9 %5.0743.00291.8860.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,833.661,784.0053.5 %5.0990.21439.6255.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,805.274,795.0017.4 %5.01,902.97815.3757.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,713.22851.7085.1 %5.0990.20260.4373.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,280.463,079.0028.1 %5.0598.25140.2676.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,065.612,897.0071.2 %5.02,239.98519.6576.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์38,340.9136,320.615.3 %2.51,225.201,155.985.6 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,180.21694.0068.2 %5.0609.89153.2374.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,070.921,598.5460.7 %5.0974.80358.7863.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,773.151,719.0038.0 %5.0762.37280.2563.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,259.463,164.0425.7 %5.0708.87626.5611.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,058.33994.0067.5 %5.0971.19250.1374.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์12,778.688,923.0830.2 %5.05,363.89564.9689.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)22,983.136,667.2071.0 %5.02,723.46596.3978.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 118,622.8321,498.00-15.4 %0.01,596.33720.6154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 223,523.8610,844.0053.9 %5.01,787.60944.3047.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 329,291.707,689.6873.7 %5.01,835.221,350.7326.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,841.342,958.0023.0 %5.0351.13870.30-147.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์30,143.1413,146.9956.4 %5.0341.43368.12-7.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์178,179.0957,718.1267.6 %5.01,824.671,415.9222.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,035.152,080.8090.6 %5.01,115.851,937.88-73.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์32,497.9718,111.0044.3 %5.0822.90882.22-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน38,434.3516,008.0058.3 %5.0944.67873.907.5 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี19,560.2116,347.2016.4 %5.01,100.501,251.05-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์7,989.9013,507.60-69.1 %0.02,619.003,080.91-17.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,633.402,563.9229.4 %5.0895.48877.242.0 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,364.17731.0069.1 %5.0647.92389.5039.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์21,873.331,717.0092.2 %5.06,012.144,227.4929.7 %5.0
รวม 814,181 393,066 51.72 % 76,347 44,229 42.07 %