จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,616.63493.0081.2 %5.0426.29102.6075.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,965.537,234.8044.2 %5.056.4659.18-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี5,235.605,061.853.3 %1.5825.62224.6072.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,831.301,924.0032.0 %5.0692.5188.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,457.0617,994.0032.0 %5.02,488.571,093.4556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี3,938.871,225.0068.9 %5.0312.5648.2684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,650.371,190.0067.4 %5.0450.81115.9074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,175.98773.0085.1 %5.0358.2961.7582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,454.37463.0086.6 %5.0314.2363.8479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,417.30457.0086.6 %5.0265.3857.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,424.28389.0091.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,304.39333.0089.9 %5.0476.6061.7587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,059.97344.0091.5 %5.0284.3150.3382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,215.93316.0090.2 %5.0886.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,522.023,440.3654.3 %5.01,529.20934.8838.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,179.731,746.0058.2 %5.0939.72467.1850.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,771.26583.0079.0 %5.0644.36346.1846.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี2,938.371,134.0061.4 %5.0388.26369.554.8 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี4,559.474,071.0010.7 %5.01,434.141,248.7212.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,757.036,716.00-16.7 %0.01,920.58617.8267.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,613.842,846.00-8.9 %0.0521.87646.00-23.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,022.912,974.8026.1 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,343.471,626.5962.6 %5.01,358.07882.5535.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี2,850.961,531.0046.3 %5.0768.58303.0560.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,838.2113,368.99-70.6 %0.01,434.50210.9085.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,323.642,118.7436.3 %5.0901.69404.7055.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 84,892.655,765.02-17.8 %0.01,512.161,012.7733.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)13,729.0812,162.2411.4 %5.05,053.191,477.6770.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,218.227,965.8622.0 %5.04,391.06760.9582.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,639.291,021.0071.9 %5.0787.58232.5670.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี2,952.242,534.4014.2 %5.0616.45495.9019.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี4,206.401,787.9057.5 %5.01,013.73657.6035.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,139.1125,538.00-396.9 %0.01,567.252,504.82-59.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,334.354,502.00-35.0 %0.0768.56274.5864.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,736.2910,179.50-16.5 %0.01,871.8792.2595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,248.961,636.0084.0 %5.0692.50355.1748.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,191.522,731.0014.4 %5.0844.64277.4067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,987.901,185.0070.3 %5.0939.72446.3252.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,161.342,891.0044.0 %5.01,434.14484.9666.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,499.712,673.5223.6 %5.0749.5657.0092.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี145,457.554,340.0097.0 %5.0784.50896.80-14.3 %0.0
สพ.ราชบุรี46,773.2026,539.7643.3 %5.01,056.79157.0085.1 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 110,486.9750,363.1954.4 %5.01,673.411,870.00-11.7 %0.0
รจก.เขาบิน 116,040.33190,710.00-64.3 %0.01,499.30526.5864.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,366.68640.0073.0 %5.0445.30205.5453.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี24,635.1229,604.88-20.2 %0.01,865.12386.5079.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี5,412.422,267.7758.1 %5.0673.50383.3043.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,110.164,779.726.5 %3.0958.72446.5053.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,036.141,129.0062.8 %5.0787.59326.2258.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,459.562,378.0031.3 %5.01,032.73385.4162.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี34,912.3114,008.2359.9 %5.04,942.10754.7284.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,782.103,119.9917.5 %5.01,081.17213.9980.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 174,617.639,549.0087.2 %5.01,597.78909.1543.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 247,992.516,657.7486.1 %5.0984.31857.1912.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)6,996.976,281.0010.2 %5.03,794.50557.8285.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,797.223,776.0021.3 %5.0324.4027.8991.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,297.8412,788.6754.8 %5.0101.75916.27-800.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม41,151.3447,408.00-15.2 %0.01,013.44629.0037.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี9,497.5810,952.00-15.3 %0.01,742.221,406.0019.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี42,244.607,513.1682.2 %5.018,710.1132.4299.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,576.14941.0063.5 %5.01,158.35102.7591.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี173,898.1187,252.7449.8 %5.01,488.83190.2987.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,621.453,246.0010.4 %5.01,105.06503.2954.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,029.96652.0078.5 %5.0521.37100.8580.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,011.1614,648.0233.5 %5.04,483.262,597.0742.1 %5.0
รวม 1,182,611 704,472 40.43 % 97,303 33,012 66.07 %