จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,718.45493.0081.9 %5.0426.29102.6075.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,470.027,234.8046.3 %5.056.4659.18-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,321.905,061.85-52.4 %0.0787.59224.6071.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,941.461,924.0034.6 %5.0692.5188.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,486.5217,994.0034.5 %5.02,488.571,093.4556.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,092.131,225.0070.1 %5.0312.5648.2684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,792.411,190.0068.6 %5.0450.81115.9074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,377.38773.0085.6 %5.0358.2961.7582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,588.78463.0087.1 %5.0314.2363.8479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,550.27457.0087.1 %5.0265.3857.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,596.43389.0091.5 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,432.97333.0090.3 %5.0476.6061.7587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,217.95344.0091.8 %5.0284.3150.3382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,341.06316.0090.5 %5.0886.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,814.703,733.0052.2 %5.01,529.20712.6353.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,342.371,746.0059.8 %5.0939.72467.1850.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,879.09583.0079.8 %5.0644.36346.1846.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,052.701,032.0066.2 %5.0388.26369.554.8 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี4,736.884,071.0014.1 %5.01,434.141,248.7212.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 104,834.966,716.00-38.9 %0.01,920.58617.8267.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,179.442,974.8028.8 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,650.192,846.00-7.4 %0.0521.87646.00-23.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,512.481,626.5964.0 %5.01,358.07882.5535.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี2,961.891,531.0048.3 %5.0768.58303.0560.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,175.3913,368.99-86.3 %0.01,434.50210.9085.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,083.035,765.02-13.4 %0.01,484.601,012.7731.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,452.962,118.7438.6 %5.0901.69404.7055.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,255.5812,162.2414.7 %5.05,053.191,477.6770.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,615.827,965.8625.0 %5.04,391.06760.9582.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,780.901,021.0073.0 %5.0787.58232.5670.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี2,819.672,534.4010.1 %5.0616.45495.9019.6 %5.0
สำนักงานพาณิชยEังหวัดราชบุรี3,359.041,787.9046.8 %5.0825.64337.2359.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,234.8928,533.66-445.1 %0.01,567.251,921.01-22.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,464.094,502.00-30.0 %0.0768.56274.5864.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,581.3210,179.50-18.6 %0.01,871.8792.2595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,647.751,636.0084.6 %5.0692.50355.1748.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,315.712,731.0017.6 %5.0844.64277.4067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,143.071,185.0071.4 %5.0939.72477.3749.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,362.172,891.0046.1 %5.01,435.35484.9666.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,635.892,673.5226.5 %5.0749.5657.0092.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี151,117.384,340.0097.1 %5.0784.50896.80-14.3 %0.0
สพ.ราชบุรี48,593.1726,539.7645.4 %5.01,056.79157.0085.1 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.เขาบิน 120,555.520.000.0 %0.01,499.300.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,458.77640.0074.0 %5.0445.30205.5453.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี24,570.4129,604.88-20.5 %0.01,865.12386.5079.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี5,623.022,267.7759.7 %5.0673.50383.3043.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,309.004,779.7210.0 %4.5958.72446.5053.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,154.281,129.0064.2 %5.0787.59326.2258.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,594.182,378.0033.8 %5.0995.06385.4161.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี35,953.9913,622.2362.1 %5.04,942.10754.7284.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,929.263,119.9920.6 %5.01,081.17213.9980.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 177,521.049,549.0087.7 %5.01,597.78909.1543.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 249,859.926,657.7486.6 %5.0984.31857.1912.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)4,365.156,281.00-43.9 %0.03,794.50557.8285.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,983.883,776.0024.2 %5.0324.4027.8991.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,752.5655,544.50-29.9 %0.01,013.44629.0037.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี9,867.1310,952.00-11.0 %0.01,742.221,406.0019.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี43,888.367,513.1682.9 %5.017,934.1132.4299.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,676.38941.0064.8 %5.01,158.35102.7591.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี180,664.5687,252.7451.7 %5.01,488.83190.2987.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,762.363,246.0013.7 %5.01,105.06503.2954.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,147.86652.0079.3 %5.0521.37100.8580.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,867.6314,648.0235.9 %5.04,483.262,597.0742.1 %5.0
รวม 953,480 461,547 51.59 % 92,962 28,603 69.23 %