จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,646.6118,128.0071.1 %5.0262.29442.30-68.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.0018,164.400.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,607.592,470.0076.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,871.620.000.0 %0.0928.980.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,927.2415,377.609.2 %4.52,697.461,580.7041.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.0077.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,824.241,828.0052.2 %5.0340.2054.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,833.621,139.0070.3 %5.0341.4786.6874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,826.12508.0086.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,466.73546.0084.3 %5.0323.2086.6173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,577.92564.0084.2 %5.0415.5788.6178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,648.610.000.0 %0.0690.390.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,496.48446.0087.2 %5.0452.2287.2880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,384.13205.0093.9 %5.0357.7686.5375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,615.02601.0083.4 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,252.145,988.214.2 %2.01,746.671,537.1112.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,483.312,490.0044.5 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,442.521,527.0065.6 %5.01,890.60519.8072.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,960.12918.0069.0 %5.0786.0656.4492.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13228,698.59189,714.9217.0 %5.096,563.8744,365.4054.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,891.011,093.0062.2 %5.0833.761,007.38-20.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,145.723,681.0028.5 %5.01,929.291,785.577.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,833.353,349.0012.6 %5.0697.44130.1581.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,531.6113,175.01-138.2 %0.01,385.3732.0497.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,069.062,161.0029.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,327.16842.0074.7 %5.01,043.0822.8497.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,815.560.000.0 %0.0909.970.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี0.001,654.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,841.011,697.0055.8 %5.01,347.19450.0666.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,511.551,761.5661.0 %5.01,575.53495.6968.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,915.690.000.0 %0.0482.3256.3388.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,769.477,301.0032.2 %5.0593.40528.8210.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.00542.970.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,393.172,947.3932.9 %5.01,427.17420.0770.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.001,436.360.0 %0.00.00381.230.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 20.0010,544.000.0 %0.00.00620.800.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี802.453,463.01-331.6 %0.0329.870.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี46,791.1554,624.00-16.7 %0.01,422.44264.7281.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี74,059.370.000.0 %0.01,162.630.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,945.000.000.0 %0.0981.240.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.0016,416.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,350.063,086.007.9 %3.51,176.19739.1037.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี904.261,843.65-103.9 %0.0852.92435.0349.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 465,203 343,475 0.00 % 122,615 55,560 0.00 %