จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,246.44696.0069.0 %5.0719.8147.5093.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,646.6118,128.0071.1 %5.0262.29442.30-68.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,299.0719,958.42-140.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี0.0018,164.400.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,607.592,470.0076.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,871.621,677.0041.6 %5.0928.9854.7294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,927.2415,377.609.2 %4.52,697.461,580.7041.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.0077.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,824.241,828.0052.2 %5.0340.2054.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,833.621,139.0070.3 %5.0341.4786.6874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,826.12508.0086.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,466.73546.0084.3 %5.0323.2086.6173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,577.92564.0084.2 %5.0415.5788.6178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,648.61295.0091.9 %5.0690.3995.9586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,496.48446.0087.2 %5.0452.2287.2880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,727.28350.0090.6 %5.0286.8490.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,384.13205.0093.9 %5.0357.7686.5375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,615.02601.0083.4 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,252.145,988.214.2 %2.01,746.671,537.1112.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,483.312,490.0044.5 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,442.521,527.0065.6 %5.01,890.60519.8072.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,960.12918.0069.0 %5.0786.0656.4492.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13228,698.59189,714.9217.0 %5.096,563.8744,365.4054.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,891.011,093.0062.2 %5.0833.761,007.38-20.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,145.723,681.0028.5 %5.01,929.291,785.577.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,008.542,905.00-44.6 %0.0617.64593.253.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,833.353,349.0012.6 %5.0697.44130.1581.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,531.6113,175.01-138.2 %0.01,385.3732.0497.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,069.062,161.0029.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,327.16842.0074.7 %5.01,043.0822.8497.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,815.56670.0076.2 %5.0909.97447.3150.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,710.883,913.01-5.4 %0.0677.95179.7273.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.001.000.0 %0.00.00535.990.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.002,712.370.0 %0.00.00530.640.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,408.901,788.0047.5 %5.01,252.26213.6682.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,074.316,958.00-70.8 %0.01,333.5490.4493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,047.171,654.0085.0 %5.01,119.00337.2569.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,551.484,312.21-21.4 %0.01,176.19809.4031.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,841.011,697.0055.8 %5.01,347.19450.0666.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,511.551,761.5661.0 %5.01,575.53495.6968.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,915.693,842.521.9 %0.5482.3256.3388.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,769.477,301.0032.2 %5.0593.40528.8210.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี129,159.17472,152.09-265.6 %0.01,569.58542.9765.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,462.68823.0066.6 %5.0719.81269.3562.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,393.172,947.3932.9 %5.01,427.17420.0770.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,076.071,436.3653.3 %5.0959.48381.2360.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี4,718.384,832.96-2.4 %0.0655.71714.36-8.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)237,453.695,887.0097.5 %5.05,887.42235.6096.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี66,204.082,927.4095.6 %5.0951.98226.1376.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,570.163,165.0072.6 %5.0241.38315.76-30.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 224,371.6911,616.0052.3 %5.03,456.81525.6584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 315,591.017,318.0053.1 %5.04,189.141,122.9073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,830.815,274.8558.9 %5.0386.95852.82-120.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี802.453,463.01-331.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี46,791.1554,624.00-16.7 %0.01,422.44264.7281.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี32,985.1636,521.00-10.7 %0.01,341.16942.4029.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี27,916.2524,553.0012.0 %5.01,209.081,016.5015.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี74,059.3733,752.0054.4 %5.01,162.63710.6038.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,945.008,775.3026.5 %5.0981.24522.5046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี41,363.0916,416.0060.3 %5.02,563.321,914.3025.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,350.063,086.007.9 %3.51,176.19739.1037.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,220.597,791.3345.2 %5.03,445.221,003.0570.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี904.261,843.65-103.9 %0.0852.92435.0349.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,585.6419,582.0017.0 %5.05,566.448,878.60-59.5 %0.0
รวม 1,254,042 1,055,318 15.85 % 167,615 78,695 53.05 %