จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,345.66502.0078.6 %5.0452.37165.8163.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี17,980.7310,100.9843.8 %5.090.19173.85-92.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,926.952,325.0020.6 %5.0756.6294.5987.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,882.95964.0066.6 %5.0680.5698.6085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,836.664,209.9652.4 %5.02,486.521,018.1359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,168.031,195.0071.3 %5.0306.3074.1075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,507.41357.0089.8 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,548.07471.0086.7 %5.0431.2599.7576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,363.111,345.0060.0 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,257.20558.0082.9 %5.0181.4561.5666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,485.85843.0075.8 %5.0231.1460.8073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,688.321,255.0066.0 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,593.60830.0076.9 %5.0309.0531.2189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,505.91634.0085.9 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,179.00581.0081.7 %5.0323.0624.2392.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,578.943,230.0050.9 %5.01,174.971,182.34-0.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,741.731.00100.0 %5.0623.51293.9952.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,666.482,052.0044.0 %5.0984.81560.5043.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,480.86854.0080.9 %5.0748.53425.3443.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,616.151,977.0024.4 %5.0566.46471.6216.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,829.733,333.0013.0 %5.01,041.862,148.39-106.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี11,067.003,046.0072.5 %5.0602.94769.42-27.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,100.091.00100.0 %5.01,232.021,099.1410.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,511.662,544.4527.5 %5.01,003.83205.2579.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,481.969,404.0030.2 %5.01,517.2623.2498.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,515.787,997.5323.9 %5.06,495.286,331.102.5 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,150.531,603.0049.1 %5.0851.70557.6534.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,135.784,991.0438.7 %5.03,057.561,244.6559.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,827.72868.0069.3 %5.0756.6235.2395.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,845.60346.0087.8 %5.0501.13495.551.1 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,152.542,917.607.5 %3.5594.06492.8217.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,527.1947,324.09-396.7 %0.01,688.414,420.00-161.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,435.855,090.0039.7 %5.01,289.071,470.61-14.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,637.151,409.0061.3 %5.0889.73430.5651.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี4,693.138,387.51-78.7 %0.01,479.23147.7990.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี12,694.338,105.3336.1 %5.02,120.57562.2073.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี4,289.891,055.0075.4 %5.0832.69665.9520.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,224.562,519.2440.4 %5.0813.67582.0228.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,429.842,564.0042.1 %5.01,155.96332.5371.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,000.841.00100.0 %5.01,174.97548.2153.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี2,728.502,747.00-0.7 %0.0604.49106.2482.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,990.678,517.00-21.8 %0.0433.19498.65-15.1 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 73,370.2359,742.0818.6 %5.01,328.89815.1538.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,194.56523.0076.2 %5.0433.35212.3951.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,519.311,968.0044.1 %5.0686.11498.7527.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี27,854.8417,082.9938.7 %5.01,931.30696.2064.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,996.08770.0074.3 %5.0566.46369.6334.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,067.223,361.0017.4 %5.0927.77703.9724.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,319.771,123.0066.2 %5.0457.91304.0033.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี2,981.382,570.8013.8 %5.0870.72899.00-3.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,108.423,874.105.7 %2.5536.84424.1221.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1159,554.5218,512.6088.4 %5.0951.04603.8436.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 229,493.137,113.8975.9 %5.01,107.90529.7652.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 324,711.767,319.4270.4 %5.01,407.34809.9842.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)6,711.116,407.004.5 %2.02,131.82529.7875.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,528.9210,908.00-67.1 %0.0346.80367.65-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี63,740.4191,249.00-43.2 %0.01,341.471,146.6514.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี96,129.7543,227.5655.0 %5.0825.46948.21-14.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี24,557.5049,510.00-101.6 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส21,290.8120,366.004.3 %2.0747.11982.92-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง30,070.9312,581.0058.2 %5.0766.16531.0530.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง54,339.1415,204.2072.0 %5.0698.39439.3537.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี16,497.7916,134.992.2 %1.01,806.491,515.2016.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 3,840.373,616.725.8 %2.5757.73651.6614.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)4,802.599,742.00-102.8 %0.02,148.86145.9993.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี8,567.38771.0091.0 %5.03,228.70341.9989.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี34,201.569,576.0072.0 %5.03,844.058,385.43-118.1 %0.0
รวม 933,073 572,310 38.66 % 72,517 51,754 28.63 %