จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,446.85502.0079.5 %5.0452.37165.8163.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,057.9010,100.98-0.4 %0.070.16173.85-147.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,053.212,325.0023.9 %5.0756.6294.5987.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,007.31964.0067.9 %5.0680.5698.6085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,217.854,209.9654.3 %5.02,486.521,018.1359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,347.831,195.0072.5 %5.0306.3074.1075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,658.71357.0090.2 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,701.12471.0087.3 %5.0431.2599.7576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,508.191,345.0061.7 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,397.71558.0083.6 %5.0181.4561.5666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,636.22843.0076.8 %5.0231.1460.8073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,847.421,255.0067.4 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,748.62830.0077.9 %5.0309.0531.2189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,700.28634.0086.5 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,316.13581.0082.5 %5.0323.0624.2392.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,862.743,230.0052.9 %5.01,174.971,182.34-0.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,860.001.00100.0 %5.0623.51293.9952.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,824.642,052.0046.3 %5.0984.81560.5043.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี9,864.11854.0091.3 %5.0748.53425.3443.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,729.001,977.0027.6 %5.0566.46471.6216.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,994.943,333.0016.6 %5.01,041.862,148.39-106.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี9,408.723,046.0067.6 %5.0594.98769.42-29.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,276.951.00100.0 %5.01,232.021,099.1410.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,663.142,544.4530.5 %5.01,003.83205.2579.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,644.789,404.0035.8 %5.01,517.2623.2498.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,450.407,997.5323.5 %5.03,818.206,331.10-65.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,286.431,603.0051.2 %5.0851.70557.6534.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,486.734,991.0441.2 %5.03,057.561,244.6559.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,949.70868.0070.6 %5.0458.9335.2392.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,968.35346.0088.3 %5.0501.13495.551.1 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,288.532,917.6011.3 %5.0594.06492.8217.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,938.1735,000.00-252.2 %0.01,688.412,950.69-74.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,799.755,090.0042.2 %5.01,289.071,470.61-14.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,363.981,409.0058.1 %5.0889.73430.5651.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี4,895.588,387.51-71.3 %0.01,479.23147.7990.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,241.928,105.3338.8 %5.02,120.57562.2073.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี3,229.361,055.0067.3 %5.0832.69665.9520.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,406.792,519.2442.8 %5.0813.67582.0228.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,620.932,564.0044.5 %5.01,155.96332.5371.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,173.421.00100.0 %5.01,174.97548.2153.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี2,846.202,747.003.5 %1.5604.49106.2482.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,292.238,517.00-16.8 %0.0433.19498.65-15.1 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 76,535.2259,742.0821.9 %5.01,328.89815.1538.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,289.23523.0077.2 %5.0433.35212.3951.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,671.131,968.0046.4 %5.0686.11498.7527.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,056.4217,082.9941.2 %5.01,931.30696.2064.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,125.32770.0075.4 %5.0566.46369.6334.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,242.673,361.0020.8 %5.0927.77703.9724.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,462.981,123.0067.6 %5.0457.91304.0033.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,109.982,570.8017.3 %5.0870.72899.00-3.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,285.643,874.109.6 %4.5536.84424.1221.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,000.616,407.008.5 %4.02,131.82529.7875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 192,311.9218,512.6079.9 %5.0951.04603.8436.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 230,765.387,113.8976.9 %5.01,107.90529.7652.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 325,777.767,319.4271.6 %5.01,407.34809.9842.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,810.5610,908.00-60.2 %0.0346.80367.65-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี66,490.0091,249.00-37.2 %0.01,341.471,146.6514.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี100,276.5343,227.5656.9 %5.0825.46948.21-14.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,446.4349,510.00-87.2 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,209.2320,366.008.3 %4.0747.11982.92-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง31,368.1012,581.0059.9 %5.0766.16531.0530.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง56,683.1815,204.2073.2 %5.0698.39439.3537.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี17,209.4616,134.996.2 %3.01,806.491,515.2016.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,006.033,616.729.7 %4.5757.73651.6614.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,009.769,742.00-94.5 %0.02,148.86145.9993.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี8,936.95771.0091.4 %5.03,228.70341.9989.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,676.929,576.0073.2 %5.03,844.058,385.43-118.1 %0.0
รวม 892,770 559,986 37.28 % 69,514 50,285 27.66 %