จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,595.01715.0080.1 %5.0327.21149.0454.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,357.103,152.196.1 %3.0726.91187.3474.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,280.481,453.0055.7 %5.0555.7773.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,669.7425,235.825.4 %2.55,251.83465.8191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,599.0612,082.5146.5 %5.02,438.35674.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 222,869.8320,312.0011.2 %5.02,296.47790.7365.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,263.751,241.0070.9 %5.0197.2670.8064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,056.742,556.0049.5 %5.0384.25164.2357.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,770.191,013.0073.1 %5.0187.9287.8153.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,225.181,628.0090.5 %5.0466.0151.9588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,229.31915.0094.4 %5.0275.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,656.03974.0073.4 %5.0315.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,367.121,591.0070.4 %5.0319.0667.4578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,496.81597.0082.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,279.515,727.8256.9 %5.02,361.441,202.5049.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,300.591,344.0059.3 %5.0778.16249.2368.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,455.814,531.00-31.1 %0.0783.24648.0317.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,560.061,385.0069.6 %5.0841.01688.8118.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,030.211,933.0036.2 %5.0613.60176.6871.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,885.081,010.0065.0 %5.0574.78141.6175.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,928.721,554.0046.9 %5.0593.780.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,298.006,115.9945.9 %5.01,677.711,526.499.0 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,376.162,826.0047.4 %5.02,342.421,311.9544.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,944.572,394.5518.7 %5.0437.962.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,603.552,825.0038.6 %5.01,107.22365.1767.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,217.441,480.0054.0 %5.0634.4140.3993.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,270.0312,421.9718.7 %5.01,867.86402.0578.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)4,375.835,487.89-25.4 %0.01,018.57317.1168.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,192.82865.0072.9 %5.0707.88369.0747.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,158.431,070.0066.1 %5.0688.8870.5389.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,867.521,200.0058.2 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,664.392,745.00-64.9 %0.0655.50383.0341.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม4,995.103,437.6031.2 %5.01,224.95484.7060.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,716.514,416.0022.8 %5.01,582.63650.0058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,247.051,371.0073.9 %5.01,088.21216.3180.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,002.129,753.1118.7 %5.03,046.86118.4596.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,925.731,942.7782.2 %5.0707.89267.1662.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,379.121,670.6050.6 %5.0783.96155.8080.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,871.232,152.0044.4 %5.0974.10177.5181.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,745.551,275.0081.1 %5.01,657.59582.1564.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,827.305,910.00-22.4 %0.0783.94123.9484.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก17,266.1347,445.82-174.8 %0.0780.42580.0025.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา26,312.4312,360.0053.0 %5.0940.32320.0566.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,139.4913,633.9932.3 %5.01,024.25354.6565.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร12,433.8726,372.50-112.1 %0.0923.25353.3161.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี17,272.5812,139.2029.7 %5.01,028.99324.8568.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,727.616,393.0034.3 %5.01,124.52621.3044.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม143,433.91147,836.00-3.1 %0.01,645.171,402.2014.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม405.72682.00-68.1 %0.0119.18198.15-66.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม10,353.871,516.0085.4 %5.01,202.31148.4987.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,235.861,611.0050.2 %5.0650.85429.1934.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,538.1212,409.738.3 %4.02,153.11425.3880.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,088.771,971.0036.2 %5.0650.85129.6380.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,186.912,920.008.4 %4.01,316.70107.6791.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,033.2017,090.41-143.0 %0.0602.35638.61-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,451.2011,411.7553.3 %5.01,155.27470.5659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 245,628.877,150.6184.3 %5.0936.84564.4639.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,414.207,259.14-13.2 %0.0350.78297.5415.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,756.4612,347.9781.5 %5.0398.19467.84-17.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม49,490.7048,617.001.8 %0.5970.23444.6254.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม96,812.1544,007.0054.5 %5.0662.22756.01-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,650.397,538.0551.8 %5.0364.48875.82-140.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,364.4835,764.00-1.1 %0.0576.42613.95-6.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)48,081.8516,357.6066.0 %5.0472.07289.7638.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล25,234.8212,640.0049.9 %5.0468.94296.1936.8 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,056.5923,589.0018.8 %5.0662.94240.5063.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,064.7618,271.03-201.3 %0.01,179.242,017.88-71.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)255,541.95366,937.00-43.6 %0.01,551.612,205.29-42.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,543.902,911.4935.9 %5.0604.53917.98-51.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,544.04843.0066.9 %5.0384.61274.5928.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 765,635.9935,279.7346.2 %5.019,017.7110,950.0842.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม287,392.7217,334.9594.0 %5.05,626.684,675.0016.9 %5.0
รวม 1,642,648 1,134,950 30.91 % 93,607 45,931 50.93 %