จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,460.36621.0082.1 %5.0327.21185.6243.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,231.373,152.192.5 %1.0726.91187.3474.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,157.621,453.0054.0 %5.0555.7773.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 625,670.8725,235.821.7 %0.55,251.83465.8191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 222,013.2820,312.007.7 %3.52,296.47790.7365.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม121,752.6512,082.5144.5 %5.02,438.35674.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,580.041,628.0090.2 %5.0466.0151.9588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,621.47915.0094.1 %5.0275.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,519.10974.0072.3 %5.0315.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,166.101,591.0069.2 %5.0319.0667.4578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,365.84597.0082.3 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,104.061,241.0069.8 %5.0197.2670.8064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,867.352,556.0047.5 %5.0384.25164.2357.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,628.981,013.0072.1 %5.0187.9287.8153.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 712,782.155,727.8255.2 %5.02,361.441,202.5049.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,176.981,344.0057.7 %5.0778.16249.2368.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,326.384,531.00-36.2 %0.0783.24648.0317.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,389.271,385.0068.4 %5.0841.01688.8118.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,916.721,933.0033.7 %5.0613.60176.6871.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,777.021,010.0063.6 %5.0574.78141.6175.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,819.031,554.0044.9 %5.0593.780.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,874.856,115.9943.8 %5.01,677.711,526.499.0 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,174.122,826.0045.4 %5.02,342.421,311.9544.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,834.282,394.5515.5 %5.0437.962.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,431.142,825.0036.2 %5.01,107.22365.1767.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,096.941,480.0052.2 %5.0634.4140.3993.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,315.5412,421.9718.9 %5.01,867.86402.0578.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,073.23865.0071.9 %5.0707.88369.0747.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,438.915,487.8955.9 %5.0671.78317.1152.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,040.141,070.0064.8 %5.0688.8870.5389.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,760.181,200.0056.5 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,602.052,745.00-71.3 %0.0655.50383.0341.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม4,808.013,437.6028.5 %5.01,224.95484.7060.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,502.404,416.0019.7 %5.01,582.63650.0058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,050.541,371.0072.9 %5.01,088.21216.3180.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม11,552.619,753.1115.6 %5.03,046.86118.4596.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,516.531,942.7781.5 %5.0707.89267.1662.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,252.561,670.6048.6 %5.0783.96155.8080.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,726.242,152.0042.2 %5.0974.10177.5181.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,492.911,275.0080.4 %5.01,657.59582.1564.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,646.505,910.00-27.2 %0.0783.94123.9484.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก16,619.4647,445.82-185.5 %0.0780.42580.0025.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา25,326.9512,360.0051.2 %5.0940.32320.0566.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,385.2013,633.9929.7 %5.01,024.25354.6565.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร11,968.1826,372.50-120.4 %0.0923.25353.3161.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี16,625.6612,139.2027.0 %5.01,028.99324.8568.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,186.706,393.0042.9 %5.01,124.52621.3044.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม138,061.84147,836.00-7.1 %0.01,645.171,402.2014.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม390.53682.00-74.6 %0.0119.18198.15-66.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม9,966.081,516.0084.8 %5.01,202.31148.4987.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,114.671,611.0048.3 %5.0650.85429.1934.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,459.9612,409.730.4 %0.52,153.11425.3880.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม2,973.091,971.0033.7 %5.0650.85129.6380.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,067.552,920.004.8 %2.01,316.70107.6791.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม6,769.7817,090.41-152.5 %0.0602.35638.61-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,535.4211,411.7551.5 %5.01,155.27470.5659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 243,919.927,150.6183.7 %5.0936.84564.4639.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,173.977,259.14-17.6 %0.0350.78297.5415.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม64,256.2212,347.9780.8 %5.0398.19467.84-17.5 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง27,968.3323,589.0015.7 %5.0662.94240.5063.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม47,637.1248,617.00-2.1 %0.0970.23444.6254.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม93,186.2244,007.0052.8 %5.0662.22756.01-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,064.237,538.0550.0 %5.0364.48875.82-140.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม34,039.9735,764.00-5.1 %0.0576.42276.8152.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)46,281.0316,357.6064.7 %5.0472.07289.7638.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล24,289.6912,640.0048.0 %5.0468.94296.1936.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,363.0318,271.03-187.1 %0.01,179.242,017.88-71.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)245,971.09307,911.00-25.2 %0.01,551.612,205.29-42.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,373.712,911.4933.4 %5.0604.53917.98-51.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,448.75843.0065.6 %5.0384.61274.5928.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 763,177.7135,279.7344.2 %5.019,017.7110,950.0842.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม276,628.9417,334.9593.7 %5.05,626.684,675.0016.9 %5.0
รวม 1,591,747 1,075,830 32.41 % 93,261 45,631 51.07 %