จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,973.042,176.0026.8 %5.0481.4235.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 136,144.6914,250.8560.6 %5.03,037.69719.1976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,301.8820,903.0023.4 %5.03,309.570.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,400.392,495.0026.6 %5.0709.61515.3627.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,611.111,057.0059.5 %5.0386.3470.7981.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร0.001,371.000.0 %0.00.00294.800.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,008.501,962.0034.8 %5.0509.29105.4579.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร0.002,255.000.0 %0.00.00233.550.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,084.213,059.4225.1 %5.0994.83642.2635.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,617.0714,961.01-96.4 %0.01,166.00674.1542.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,330.111,758.0047.2 %5.0652.57282.9356.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,325.22963.0071.0 %5.0690.6018.6997.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร0.00650.000.0 %0.00.00330.670.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร0.002,002.000.0 %0.00.00335.850.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,127.6536,625.00-497.7 %0.01,299.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,452.734,976.00-44.1 %0.0690.60370.4946.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร872.421,460.00-67.4 %0.0218.1835.9383.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,073.0912,471.90-145.8 %0.01,136.0976.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,377.371,142.0089.0 %5.0405.36231.7342.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,556.051,779.0050.0 %5.0652.570.000.0 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,539.772,573.0027.3 %5.0690.600.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,520.752,654.9224.6 %5.0747.65177.5276.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,776.212,243.0079.2 %5.0600.51208.4765.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 0.0057,795.370.0 %0.00.00548.380.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,304.661,031.0055.3 %5.0253.23104.0358.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,580.5012,488.98-45.6 %0.01,983.69688.2565.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,746.723,002.0019.9 %5.0804.69365.9954.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร4,954.016,801.36-37.3 %0.01,242.06108.5891.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร0.002,526.580.0 %0.00.00358.730.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร67,920.9165,072.004.2 %2.01,140.90468.7858.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,109.580.000.0 %0.0383.520.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,979.516,175.8638.1 %5.01,070.01707.7433.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 0.002,500.310.0 %0.00.00664.200.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร66,486.8925,024.0062.4 %5.014,639.833,128.6578.6 %5.0
รวม 305,065 249,105 0.00 % 33,561 9,738 0.00 %