จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,308.851,047.0068.4 %5.0166.36115.1930.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,613.691,342.0048.7 %5.0424.3776.8781.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,861.692,176.0024.0 %5.0481.4235.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 134,790.9614,250.8559.0 %5.03,037.69719.1976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 226,279.3420,903.0020.5 %5.03,309.57666.8479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,810.403,012.6061.4 %5.0279.31114.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,312.773,532.0018.1 %5.01,013.85655.2635.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,273.042,495.0023.8 %5.0709.61515.3627.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,513.321,057.0057.9 %5.0386.3470.7981.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,642.821,371.0048.1 %5.0424.37294.8030.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,895.821,962.0032.2 %5.0509.29105.4579.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,565.702,255.00-44.0 %0.0330.04233.5529.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,931.243,059.4222.2 %5.0994.83642.2635.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,331.7814,961.01-104.1 %0.01,166.00674.1542.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,119.671,758.0043.6 %5.0614.53282.9354.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,200.68963.0069.9 %5.0690.6018.6997.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,428.84650.0073.2 %5.0329.29330.67-0.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,446.642,002.0018.2 %5.0348.31335.853.6 %1.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร5,898.1536,625.00-521.0 %0.01,299.111,137.9212.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,323.414,976.00-49.7 %0.0690.60370.4946.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,817.291,460.0048.2 %5.0451.5835.9392.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร4,883.0912,471.90-155.4 %0.01,136.0976.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร9,988.701,142.0088.6 %5.0405.36231.7342.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,422.871,779.0048.0 %5.0652.57482.1526.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,407.192,573.0024.5 %5.0690.60479.7430.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,346.032,654.9220.7 %5.0728.63177.5275.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,780.163,943.00-4.3 %0.0519.4520.0096.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,372.612,243.0078.4 %5.0538.47208.4761.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 53,156.6557,795.37-8.7 %0.0917.75548.3840.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,218.341,031.0053.5 %5.0253.23104.0358.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,259.1312,488.98-51.2 %0.01,983.69688.2565.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,606.403,002.0016.8 %5.0804.69365.9954.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร7,710.7726,160.44-239.3 %0.01,725.78754.7656.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,474.301,028.0058.5 %5.0367.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร6,940.296,801.362.0 %1.02,196.18103.1595.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร104,339.497,017.6093.3 %5.0301.0196.9667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร18,639.167,356.5860.5 %5.0775.14597.5722.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร14,737.822,526.5882.9 %5.0251.19358.73-42.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร65,377.0565,072.000.5 %0.51,140.90468.7858.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,532.4514,436.0064.4 %5.0383.52333.4513.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,605.756,175.8635.7 %5.01,070.01707.7433.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3,956.572,500.3136.8 %5.0747.65664.2011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,689.39426.0084.2 %5.0253.230.9599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร63,996.7425,024.0060.9 %5.014,639.833,128.6578.6 %5.0
รวม 576,807 387,507 32.82 % 49,772 18,030 63.77 %