จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,437.601,047.0069.5 %5.0166.36115.1930.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,715.391,342.0050.6 %5.0424.3776.8781.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,973.042,176.0026.8 %5.0481.4235.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 136,144.6914,250.8560.6 %5.03,037.69719.1976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,301.8820,903.0023.4 %5.03,309.57666.8479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,114.3113,526.58-66.7 %0.0279.31114.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,480.593,532.0021.2 %5.01,013.85655.2635.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,400.392,495.0026.6 %5.0709.61515.3627.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,611.111,057.0059.5 %5.0386.3470.7981.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,745.651,371.0050.1 %5.0424.37294.8030.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,008.501,962.0034.8 %5.0509.29105.4579.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,626.622,255.00-38.6 %0.0330.04233.5529.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,084.213,059.4225.1 %5.0994.83642.2635.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,617.0714,961.01-96.4 %0.01,166.00674.1542.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,330.111,758.0047.2 %5.0652.57282.9356.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,325.22963.0071.0 %5.0690.6018.6997.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,523.34650.0074.2 %5.0329.29330.67-0.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,541.842,002.0021.2 %5.0348.31335.853.6 %1.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,127.6536,625.00-497.7 %0.01,299.111,137.9212.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,452.734,976.00-44.1 %0.0690.60370.4946.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,926.911,460.0050.1 %5.0451.5835.9392.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,073.0912,471.90-145.8 %0.01,136.0976.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,377.371,142.0089.0 %5.0405.36231.7342.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,556.051,779.0050.0 %5.0652.57482.1526.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,539.772,573.0027.3 %5.0690.60479.7430.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,520.752,654.9224.6 %5.0747.65177.5276.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,927.243,943.00-0.4 %0.0519.4520.0096.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,776.212,243.0079.2 %5.0600.51208.4765.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 55,225.0057,795.37-4.7 %0.0917.75548.3840.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,304.661,031.0055.3 %5.0253.23104.0358.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,580.5012,488.98-45.6 %0.01,983.69688.2565.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,746.723,002.0019.9 %5.0804.69365.9954.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,010.8026,160.44-226.6 %0.01,725.78754.7656.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,570.571,028.0060.0 %5.0367.330.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร4,954.016,801.36-37.3 %0.01,242.06108.5891.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร108,399.397,017.6093.5 %5.0301.0196.9667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,364.427,356.5862.0 %5.0775.26597.5722.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,311.272,526.5883.5 %5.0251.19358.73-42.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร67,920.9165,072.004.2 %2.01,140.90468.7858.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,109.5814,436.0065.7 %5.0383.52333.4513.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,979.516,175.8638.1 %5.01,070.01707.7433.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,110.522,500.3139.2 %5.0747.65664.2011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,794.04426.0084.8 %5.0253.230.9599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร66,486.8925,024.0062.4 %5.014,639.833,128.6578.6 %5.0
รวม 597,128 398,021 33.34 % 48,937 18,036 63.15 %