จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,289.76728.0068.2 %5.0259.3987.4266.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,745.271,058.0061.5 %5.0323.27207.7135.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,568.441,328.0048.3 %5.0405.3635.1991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,865.3114,738.00-24.2 %0.01,628.821,004.1538.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,866.871,042.0073.1 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,500.72587.0083.2 %5.0189.1292.1551.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,401.67177.0094.8 %5.0164.2692.2443.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,549.88262.0092.6 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,003.58232.0092.3 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,262.08139.0089.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,243.73108.0091.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง824.911,286.00-55.9 %0.0299.50282.055.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,304.721,218.0063.1 %5.0678.02668.491.4 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.00818.000.0 %0.00.00422.730.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง2,911.491,792.0038.5 %5.0620.95973.88-56.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,268.294,488.36-253.9 %0.0268.46683.77-154.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.001,685.000.0 %0.00.00637.260.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,549.8111,101.763.9 %1.5868.18199.2477.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,343.971,425.0057.4 %5.0544.91128.4976.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.00666.000.0 %0.00.0035.710.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,718.87406.2385.1 %5.0354.75307.8013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.002,996.000.0 %0.00.00176.990.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,642.8612,841.00-127.6 %0.01,115.391,716.60-53.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,460.687,901.52-44.7 %0.01,001.2795.2790.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.002,122.000.0 %0.00.00434.100.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,141.641,375.0056.2 %5.0620.9852.8891.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,917.291,138.0070.9 %5.0697.04159.4477.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.001,982.000.0 %0.00.0058.220.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,246.000.0 %0.00.00282.710.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,171.3238,187.92-0.0 %0.0628.07533.7515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.00904.000.0 %0.00.00183.250.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,459.041,063.0056.8 %5.0269.61136.5149.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,774.013,006.9120.3 %5.0551.93251.0054.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,116.000.0 %0.00.0086.030.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง28,250.6213,652.1951.7 %5.01,015.96431.3457.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.002,445.000.0 %0.00.00169.100.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,740.000.0 %0.00.00193.800.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0012,863.990.0 %0.00.001,954.380.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,220.962,068.0035.8 %5.0506.88383.9324.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,833.950.0 %0.0
รวม 159,258 123,350 0.00 % 13,745 8,744 0.00 %