จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,195.07728.0066.8 %5.0259.3987.4266.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,631.741,058.0059.8 %5.0323.27207.7135.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,462.221,328.0046.1 %5.0405.3635.1991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,374.6414,738.00-29.6 %0.01,628.821,004.1538.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,209.89139.0088.5 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,192.30108.0090.9 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,706.961,042.0071.9 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,355.96587.0082.5 %5.0189.1292.1551.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,261.00177.0094.6 %5.0164.2692.2443.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,403.08262.0092.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก2,879.38232.0091.9 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,581.921,286.0050.2 %5.0299.50282.055.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,168.061,218.0061.6 %5.0678.02635.076.3 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง983.62360.0063.4 %5.0477.28275.6042.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,323.90818.0075.4 %5.0697.04422.7339.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง2,791.091,792.0035.8 %5.0620.95973.88-56.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,215.844,488.36-269.2 %0.0268.46683.77-154.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,789.081,685.005.8 %2.5781.54637.2618.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,109.1311,101.760.1 %0.5868.18199.2477.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,205.691,425.0055.5 %5.0544.91128.4976.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,011.38666.0083.4 %5.0553.3435.7193.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,606.44406.2384.4 %5.0354.75307.8013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,059.892,996.002.1 %1.0582.94176.9969.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,409.5112,841.00-137.4 %0.01,115.391,716.60-53.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,268.813,893.008.8 %4.0667.44488.9726.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,234.877,901.52-50.9 %0.01,001.2795.2790.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง841.052,122.00-152.3 %0.0430.82434.10-0.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,011.721,375.0054.3 %5.0620.98158.6674.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง2,947.011,227.0058.4 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,755.301,138.0069.7 %5.0697.04159.4477.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง889.381,982.00-122.9 %0.0361.7758.2283.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,115.061,246.00-11.7 %0.0582.41282.7151.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,592.8138,187.92-4.4 %0.0628.07533.7515.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,240.77904.0059.7 %5.0180.89183.25-1.3 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,357.351,063.0054.9 %5.0269.61136.5149.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,617.943,006.9116.9 %5.0551.93251.0054.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,841.982,116.0025.5 %5.0449.83168.2262.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง2,913.723,982.32-36.7 %0.0553.85250.7054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง27,082.3613,652.1949.6 %5.01,015.96431.3457.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,764.442,445.00-38.6 %0.0171.58169.101.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง15,549.141.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง15,319.641.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ27,967.3712,740.0054.4 %5.0362.86193.8046.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,391.4912,863.99-138.6 %0.0977.461,954.38-99.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,087.772,068.0033.0 %5.0506.88383.9324.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,416.21509.0085.1 %5.0287.12124.0356.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง23,928.387,131.7770.2 %5.011,496.591,833.9584.0 %5.0
รวม 279,062 183,039 34.41 % 34,589 16,509 52.27 %