จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,745.271,058.0061.5 %5.0323.27207.7135.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,568.441,328.0048.3 %5.0405.3635.1991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง0.0014,738.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง0.001,042.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,500.720.000.0 %0.0189.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,401.67177.0094.8 %5.0164.2692.2443.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย0.00262.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,003.58232.0092.3 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,262.08139.0089.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,243.730.000.0 %0.0145.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,304.721,218.0063.1 %5.0678.02668.491.4 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.00973.880.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,268.294,488.36-253.9 %0.0268.46683.77-154.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง0.0011,101.760.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,343.971,425.0057.4 %5.0544.91128.4976.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,718.87406.2385.1 %5.0354.75307.8013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.002,996.000.0 %0.00.00176.990.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,141.641,375.0056.2 %5.0620.9852.8891.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,917.291,138.0070.9 %5.0697.04159.4477.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.001,982.000.0 %0.00.0058.220.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,246.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,774.013,006.9120.3 %5.0551.93251.0054.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,116.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง28,250.6213,652.1951.7 %5.01,015.96431.3457.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,740.000.0 %0.00.00193.800.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0012,863.990.0 %0.00.001,954.380.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 62,700 29,644 0.00 % 5,891 3,114 0.00 %