จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,403.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,781.2914,990.9946.0 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,587.12867.0075.8 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,468.55278.0092.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,446.38603.4182.5 %5.0713.78195.7472.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม0.003,821.880.0 %0.00.00285.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.001,050.000.0 %0.00.00617.880.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,775.893,710.01-33.7 %0.0603.67514.4914.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม6,173.228,070.10-30.7 %0.0902.83106.7388.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,855.92898.0068.6 %5.0520.3930.8094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,720.85957.3064.8 %5.0349.24338.083.2 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,254.000.0 %0.00.00226.650.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,132.213,835.687.2 %3.5919.7293.8289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,650.901,018.0090.4 %5.0482.36252.7247.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,223.851,860.0042.3 %5.0596.45199.5666.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,443.972,604.0024.4 %5.0558.42188.1066.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,162.750.0 %0.00.00116.440.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,671.722,909.0072.7 %5.0482.36166.2565.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,966.1212,842.9066.2 %5.0625.35447.9128.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,978.950.000.0 %0.0235.150.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,662.232,923.5220.2 %5.0729.56491.0432.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,933.20734.1075.0 %5.0387.28235.3239.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,440.002,515.0026.9 %5.0634.48252.9860.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม0.0010,828.830.0 %0.00.00457.820.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,879.518,686.0941.6 %5.0368.42521.55-41.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,836.6610,905.8431.1 %5.0936.800.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม29,145.1621,048.0027.8 %5.01,302.69643.6950.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 0.001,606.600.0 %0.00.00278.160.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0.00677.000.0 %0.00.00156.090.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,377.17223.2698.0 %5.02,678.891,595.1340.5 %5.0
รวม 204,172 102,480 0.00 % 15,831 6,796 0.00 %