จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,440.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0216.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,485.10848.0065.9 %5.0292.2061.2779.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,906.241,403.4051.7 %5.0425.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม26,740.7914,990.9943.9 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0747.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,452.77867.0074.9 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,338.65278.0091.7 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,317.303,795.06-14.4 %0.0936.04195.7479.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,358.993,821.88-13.8 %0.0577.44285.0050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม2,919.381,337.0054.2 %5.0368.26403.12-9.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,032.11724.0076.1 %5.0368.26438.41-19.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,605.21728.0072.1 %5.0205.17247.97-20.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,649.21731.4072.4 %5.0273.18172.1537.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,671.932,787.16-4.3 %0.0603.67514.4914.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,554.351,548.0056.4 %5.0672.52489.3027.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,942.018,070.10-35.8 %0.0902.83106.7388.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,232.201,500.0053.6 %5.0501.37171.0565.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,748.96898.0067.3 %5.0520.3930.8094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,618.94957.3063.4 %5.0349.24338.083.2 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม2,893.022,206.2623.7 %5.0501.37149.1670.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,501.62759.1186.2 %5.01,109.88321.2971.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,377.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,033.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม2,862.471,254.0056.2 %5.0501.37226.6554.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม3,977.453,835.683.6 %1.5919.7293.8289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,251.991,018.0090.1 %5.0482.36252.7247.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,103.101,860.0040.1 %5.0596.45199.5666.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,314.992,604.0021.4 %5.0558.42188.1066.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,117.512,162.7547.5 %5.0482.36116.4475.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,597.502,407.007.3 %3.5330.2352.3284.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,229.172,909.0071.6 %5.0463.34166.2564.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,544.1712,842.9064.9 %5.0625.35447.9128.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,867.38603.0079.0 %5.0235.15141.5539.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,525.072,923.5217.1 %5.0729.56491.0432.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,823.34734.1074.0 %5.0387.28235.3239.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,311.162,515.0024.0 %5.0634.48252.9860.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,648.07978.0063.1 %5.0273.18248.369.1 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,983.542,003.6032.8 %5.0463.34396.6514.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,880.4510,828.83-9.6 %0.0554.83457.8217.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,429.422,019.7754.4 %5.0281.9499.8564.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม55,957.8476,810.50-37.3 %0.01,130.42845.5025.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,253.418,686.0939.1 %5.0368.42521.55-41.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,243.5310,905.8428.5 %5.0936.801,168.74-24.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม28,053.5821,048.0025.0 %5.01,302.69643.6950.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,931.541,606.6045.2 %5.0482.36278.1642.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,643.13677.0074.4 %5.0254.16156.0938.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม10,951.06223.2698.0 %5.02,678.891,595.1340.5 %5.0
รวม 325,470 221,707 31.88 % 26,830 13,723 48.85 %