จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,506.33712.0071.6 %5.0454.02171.8362.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,713.373,543.7363.5 %5.066.7365.591.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,192.513,053.3727.2 %5.0815.30205.0174.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,904.931,171.0070.0 %5.0682.1831.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,577.8512,712.0018.4 %5.02,317.59598.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,183.50932.0077.7 %5.0296.7281.8572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,422.94889.0074.0 %5.0203.07105.7247.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,442.61426.0087.6 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,401.79524.0084.6 %5.0162.6063.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,668.82303.0091.7 %5.0166.6250.1169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,614.35701.0084.8 %5.0305.7338.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,502.30467.0086.7 %5.0411.5785.4779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,609.171,346.0076.0 %5.0434.36102.3476.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,044.9576.8096.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,660.284,737.1059.4 %5.01,176.60991.0015.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,621.19191.9188.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,001.891,338.0066.6 %5.01,043.49152.4285.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,568.732,765.0057.9 %5.0820.46399.7251.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,992.771,221.2059.2 %5.0739.24408.5044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี12,235.392,449.0080.0 %5.04,561.471,118.6275.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,469.872,138.4313.4 %5.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,245.602,380.0043.9 %5.01,271.681,050.0117.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,262.980.000.0 %0.0948.120.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี5,964.5911,715.99-96.4 %0.01,176.60291.9075.2 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,664.5910,510.00-57.7 %0.02,690.911,007.0062.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,007.942,446.0051.2 %5.0796.28192.4175.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,495.18560.0084.0 %5.0796.2850.0293.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,226.90639.0080.2 %5.0625.14145.1376.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,610.592,412.8147.7 %5.0834.32182.5278.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,041.906,753.3416.0 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,192.352,000.0052.3 %5.01,138.59318.8472.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี2,920.271,424.0051.2 %5.0663.17253.2861.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,432.4510,867.9229.6 %5.04,029.00140.5596.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,007.621,335.0080.9 %5.0853.33311.2063.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,652.682,572.2444.7 %5.0948.41524.5544.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,311.272,199.0033.6 %5.0778.04176.7077.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,653.242,501.0031.5 %5.0986.44554.8943.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี2,970.942,186.0026.4 %5.0701.2069.3590.1 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,396.562,258.0078.3 %5.0750.13316.8957.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 48,298.3242,418.1212.2 %5.01,151.11608.2547.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,898.70772.0073.4 %5.0492.03240.2351.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,603.142,588.4643.8 %5.01,043.51398.0561.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,917.521,753.0064.4 %5.0682.18215.7168.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี3,982.013,601.019.6 %4.51,133.18282.3575.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,443.261,364.1560.4 %5.0796.2899.7587.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,267.7111,025.0016.9 %5.03,531.27350.7590.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1565,021.4410,420.3198.2 %5.0916.0244.2595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 229,230.348,120.3272.2 %5.01,684.72612.1163.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,631.826,997.5548.7 %5.02,866.75574.2580.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,533.191,015.0077.6 %5.0403.36446.50-10.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี48,554.2734,308.6829.3 %5.01,143.274,772.70-317.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี75,379.9731,835.0057.8 %5.0844.343,527.18-317.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี0.0026,131.120.0 %0.00.001,444.950.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,828.6313,303.2229.3 %5.0613.96696.35-13.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด301,776.5017,071.0094.3 %5.03,394.30893.9973.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,031.1617,363.08-73.1 %0.01,823.442,059.20-12.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,016.722,398.0040.3 %5.0682.18534.8521.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,843.051,284.0066.6 %5.0568.09141.3975.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี17,477.4914,778.8015.4 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 1,379,244 328,683 76.17 % 66,845 28,624 57.18 %