จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,412.46712.0070.5 %5.0454.02171.8362.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,349.573,543.7362.1 %5.066.7365.591.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,035.483,053.3724.3 %5.0815.30205.0174.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,758.681,171.0068.8 %5.0682.1831.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,053.2612,712.0025.5 %5.02,317.59598.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,274.38524.0084.0 %5.0162.6063.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,531.41303.0091.4 %5.0166.6250.1169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,441.53701.0084.2 %5.0305.7338.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,371.13467.0086.1 %5.0411.5785.4779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,399.081,346.0075.1 %5.0434.36102.3476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,026.82932.0076.9 %5.0296.7281.8572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,294.74889.0073.0 %5.0203.07105.7247.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,313.67426.0087.1 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม1,968.3676.8096.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,323.854,737.1058.2 %5.01,176.60991.0015.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,621.19191.9188.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,852.001,338.0065.3 %5.01,043.49152.4285.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,322.712,765.0056.3 %5.0820.46399.7251.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,880.681,221.2057.6 %5.0739.24408.5044.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,777.142,449.0079.2 %5.04,561.471,118.6275.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,377.362,138.4310.1 %5.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,086.592,380.0041.8 %5.01,271.681,050.0117.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,140.778,417.00-168.0 %0.0948.12233.7075.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี5,741.2011,715.99-104.1 %0.01,176.60291.9075.2 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,414.989,448.00-47.3 %0.02,690.911,007.0062.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,820.382,446.0049.3 %5.0796.28192.4175.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,364.27560.0083.4 %5.0796.2850.0293.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,106.04639.0079.4 %5.0625.14145.1376.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,437.902,412.8145.6 %5.0834.32182.5278.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,740.706,753.3412.8 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,035.332,000.0050.4 %5.01,138.59318.8472.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี2,810.891,424.0049.3 %5.0663.17253.2861.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,854.4610,867.9226.8 %5.04,029.00140.5596.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,745.161,335.0080.2 %5.0853.33311.2063.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,478.422,572.2442.6 %5.0948.41524.5544.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,187.262,199.0031.0 %5.0778.04176.7077.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,516.422,501.0028.9 %5.0986.44554.8943.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี2,859.672,186.0023.6 %5.0701.2069.3590.1 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,007.182,258.0077.4 %5.0750.13316.8957.8 %5.0
รจก.เพชรบุรี 46,489.4042,418.128.8 %4.01,151.11608.2547.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,790.13772.0072.3 %5.0492.03240.2351.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,430.742,588.4641.6 %5.01,043.51398.0561.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,733.341,753.0063.0 %5.0682.18215.7168.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี3,832.873,601.016.0 %3.01,133.18282.3575.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,314.301,364.1558.8 %5.0796.2899.7587.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี12,770.7911,025.0013.7 %5.03,500.35350.7590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1543,859.6310,420.3198.1 %5.0916.0244.2595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 228,135.578,120.3271.1 %5.01,684.72612.1163.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)13,121.266,997.5546.7 %5.02,866.75574.2580.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,363.401,015.0076.7 %5.0403.36446.50-10.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี46,735.7534,308.6826.6 %5.01,143.274,772.70-317.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี72,556.7531,835.0056.1 %5.0844.343,527.18-317.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี25,869.2726,131.12-1.0 %0.0941.312,881.52-206.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี17,498.1712,071.0031.0 %5.0726.71298.1059.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,123.4413,303.2226.6 %5.0613.96696.35-13.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด290,474.0017,071.0094.1 %5.03,394.30893.9973.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี9,655.4617,363.08-79.8 %0.01,823.442,059.20-12.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,866.282,398.0038.0 %5.0682.18534.8521.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,699.121,284.0065.3 %5.0568.09141.3975.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี16,822.9014,778.8012.2 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 1,376,255 374,240 72.81 % 69,430 32,037 53.86 %