จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,651.64616.0083.1 %5.0457.631.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์41,072.556,783.4083.5 %5.0300.67105.2565.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,175.611,031.0052.6 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,443.016,783.4019.7 %5.0194.5935.1581.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,332.614,534.41-36.1 %0.0761.90216.8271.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,821.63679.0075.9 %5.0666.8235.1394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,617.527,805.0053.0 %5.02,568.421,150.5555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,761.111,078.0071.3 %5.0269.30106.1260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,566.26740.0079.2 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,404.90348.0089.8 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,566.76667.0081.3 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,434.57426.0087.6 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,082.901,300.0068.2 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,583.251,161.0074.7 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,015.06466.0088.4 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,139.693,829.2025.5 %5.0761.65327.7557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,960.623,779.1823.8 %5.01,009.11666.9933.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,643.061,200.0054.6 %5.0629.30226.0264.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,458.09563.0077.1 %5.0579.7356.9190.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,020.961,400.1053.7 %5.0666.83342.9548.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,841.631,281.0066.7 %5.0952.05616.2535.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,686.73721.0073.2 %5.0666.82461.4730.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1423,074.2313,655.9740.8 %5.08,808.409,063.00-2.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,119.482,336.0025.1 %5.0761.90475.9537.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,045.942,961.6080.3 %5.05,287.711,337.0374.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,251.981,786.2020.7 %5.0524.54465.2711.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,497.621,850.0058.9 %5.01,064.50428.8759.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,892.951,044.3063.9 %5.0704.86218.5769.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,044.047,106.0041.0 %5.01,180.26293.1075.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน73,950.0731,807.3757.0 %5.0469.01298.6536.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,808.3518,846.93-27.3 %0.04,254.884,695.85-10.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,321.451,484.0055.3 %5.0904.46268.6570.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,264.46934.0058.8 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,336.19197.0085.3 %5.068.2245.4133.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,334.892,452.3043.4 %5.085.6051.4040.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,006.87821.0079.5 %5.0761.9038.0695.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,738.82587.0078.6 %5.0685.84359.0947.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,775.563,106.6017.7 %5.0626.43416.1633.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,079.962,000.0035.1 %5.01,441.82731.2749.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,608.844,588.0030.6 %5.01,446.48990.8331.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,965.19966.0080.5 %5.0704.86455.5735.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,375.437,040.6415.9 %5.01,674.6764.1996.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,978.8111,085.0014.6 %5.01,909.481,056.9044.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,576.551,819.0082.8 %5.0685.84580.2815.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,443.712,472.6928.2 %5.0936.10545.6641.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,241.851,293.0060.1 %5.0856.97722.1715.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,714.74301.4191.9 %5.0818.94484.5040.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,343.923,040.0052.1 %5.0781.13140.5482.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,705.422,151.0079.9 %5.0748.89575.5623.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,204.8722,077.6160.0 %5.01,008.45844.6416.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,753.19749.0072.8 %5.0514.68148.9371.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,461.573,989.2265.2 %5.01,446.46359.3875.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,960.651,272.6067.9 %5.0609.78228.0262.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,449.485,184.0038.6 %5.01,427.451,083.9924.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,122.82882.0071.8 %5.0761.90210.8472.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,948.132,268.0042.6 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,506.06143,880.00-164.0 %0.02,001.881,107.6344.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 118,534.9610,544.1443.1 %5.01,333.171,019.0323.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 237,610.9313,102.4565.2 %5.01,653.69818.9050.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,202.026,712.5066.8 %5.0291.72354.02-21.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,995.391,420.1928.8 %5.0311.35237.5023.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์637,311.6945,505.0092.9 %5.03,351.12608.2881.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน54,315.414,169.6292.3 %5.0877.18358.4159.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,089.3611,611.6074.2 %5.0818.38726.9411.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล60,343.8219,493.0067.7 %5.0951.511,193.12-25.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,271.3412,312.0024.3 %5.02,212.62716.8067.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,014.842,824.0064.8 %5.0931.79535.0642.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,346.87570.0075.7 %5.0476.67331.9330.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,535.549,893.0036.3 %5.04,461.082,931.5834.3 %5.0
รวม 1,441,756 493,385 65.78 % 78,238 43,775 44.05 %