จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,514.87616.0082.5 %5.0457.631.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์39,534.256,783.4082.8 %5.0300.67105.2565.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,094.13853.2059.3 %5.069.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,126.806,783.4016.5 %5.0194.5935.1581.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,207.794,534.41-41.4 %0.0761.90216.8271.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,715.95679.0075.0 %5.0666.8235.1394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,995.147,805.0051.2 %5.02,568.421,150.5555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,620.241,078.0070.2 %5.0269.30106.1260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,432.69740.0078.4 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,277.38348.0089.4 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,433.18667.0080.6 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,305.93426.0087.1 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,929.991,300.0066.9 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,411.591,161.0073.7 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,864.68466.0087.9 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4,947.193,829.2022.6 %5.0761.65327.7557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,774.833,779.1820.9 %5.01,009.11666.9933.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,544.071,200.0052.8 %5.0629.30226.0264.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,366.03563.0076.2 %5.0579.7356.9190.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,907.811,400.1051.9 %5.0666.83342.9548.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,697.741,281.0065.4 %5.0952.05616.2535.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,586.11721.0072.1 %5.0666.82461.4730.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1422,210.0313,655.9738.5 %5.08,808.409,063.00-2.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,002.652,336.0022.2 %5.0761.90475.9537.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,482.432,961.6079.6 %5.05,287.711,337.0374.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,167.641,786.2017.6 %5.0524.54465.2711.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,329.171,850.0057.3 %5.01,064.50428.8759.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,784.601,044.3062.5 %5.0704.86218.5769.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,592.967,106.0038.7 %5.01,180.26293.1075.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน72,919.1031,807.3756.4 %5.0469.01298.6536.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,253.7318,846.93-32.2 %0.04,254.883,532.1017.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,197.051,484.0053.6 %5.0904.46268.6570.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,179.65934.0057.1 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,286.14197.0084.7 %5.068.2245.4133.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,172.542,452.3041.2 %5.085.6051.4040.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,856.80821.0078.7 %5.0761.9038.0695.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,636.25587.0077.7 %5.0685.84359.0947.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,634.153,106.6014.5 %5.0626.43416.1633.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,964.612,000.0032.5 %5.01,441.82731.2749.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,361.324,588.0027.9 %5.01,446.48990.8331.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,779.23966.0079.8 %5.0704.86455.5735.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,061.747,040.6412.7 %5.01,674.6764.1996.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,492.7111,085.0011.3 %5.01,909.481,056.9044.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,180.431,819.0082.1 %5.0685.84580.2815.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,314.732,472.6925.4 %5.0936.10545.6641.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,120.441,293.0058.6 %5.0856.97722.1715.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,575.61301.4191.6 %5.0818.94484.5040.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,106.323,040.0050.2 %5.0781.13140.5482.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,304.472,151.0079.1 %5.0748.89575.5623.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 53,137.2722,077.6158.5 %5.01,008.45844.6416.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,650.07749.0071.7 %5.0514.68148.9371.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,032.303,989.2263.8 %5.01,446.46359.3875.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,812.311,272.6066.6 %5.0609.78228.0262.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,133.025,184.0036.3 %5.01,427.451,083.9924.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,005.86882.0070.7 %5.0761.90210.8472.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,800.262,268.0040.3 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์52,464.64143,880.00-174.2 %0.02,001.881,107.6344.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 117,840.7710,544.1440.9 %5.01,333.171,019.0323.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 236,202.2813,102.4563.8 %5.01,653.69667.8759.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,920.661,420.1926.1 %5.0311.35237.5023.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์19,445.396,712.5065.5 %5.0291.72354.02-21.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์613,442.3145,505.0092.6 %5.03,351.12608.2881.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน52,281.124,169.6292.0 %5.0877.18358.4159.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี43,400.6211,611.6073.2 %5.0818.38726.9411.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล377,026.2819,493.0094.8 %5.0951.511,193.12-25.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,661.9212,312.0021.4 %5.02,212.62716.8067.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,714.652,824.0063.4 %5.0931.79535.0642.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,258.97570.0074.8 %5.0476.67331.9330.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,953.699,893.0033.8 %5.04,461.082,931.5834.3 %5.0
รวม 1,708,439 493,207 71.13 % 78,238 42,460 45.73 %