จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,818.065,404.6050.0 %5.069.24274.78-296.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,320.632,664.0068.0 %5.061.25307.79-402.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,435.951,312.0061.8 %5.0961.09161.3083.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,678.231,530.0042.9 %5.0323.2735.4089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช33,470.8618,817.8443.8 %5.07,071.211,744.6075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34101.6577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,412.07259.0092.4 %5.0204.8371.8564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,235.60301.0090.7 %5.0178.0068.8261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,455.871,155.0066.6 %5.0462.0392.8579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,207.8686.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,254.22431.0086.8 %5.0246.14105.3457.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,434.66559.0083.7 %5.0265.3845.1583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,270.311,536.6064.0 %5.0584.8035.3594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,720.65269.0092.8 %5.0274.8459.8478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่0.000.000.0 %0.00.0069.630.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,698.32804.0078.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,439.81669.0087.7 %5.0231.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,277.30352.0089.3 %5.0407.1752.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,293.16540.0083.6 %5.0337.06105.5068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,198.39329.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,339.43426.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,411.75287.0091.6 %5.0173.8147.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,207.17369.0088.5 %5.0227.6070.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ2,886.67366.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,646.233,171.00-19.8 %0.0709.79115.0983.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,587.785,010.05-93.6 %0.0573.49190.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,370.484,447.33-31.9 %0.0532.37295.4544.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,516.59828.0067.1 %5.06,382.02195.7096.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,795.701,090.0061.0 %5.0718.66543.0024.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,885.861,094.0062.1 %5.0389.33274.5529.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,012.111,700.0043.6 %5.0880.93475.0046.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,676.4422,419.64-92.0 %0.04,915.43279,089.09-5,577.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,459.52998.0071.2 %5.01,533.47147.8090.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,056.921,491.0070.5 %5.01,736.66993.5542.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,606.494,749.19-31.7 %0.01,128.145,577.46-394.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,799.574,984.00-78.0 %0.0666.34992.63-49.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,189.874,022.6135.0 %5.02,135.992,536.03-18.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,968.371,447.0063.5 %5.01,033.05392.8662.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0.00118,049.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,345.4111,118.26-33.2 %0.03,357.173,610.10-7.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,845.921,599.5258.4 %5.0550.45218.5060.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,196.611,255.0042.9 %5.072.7779.26-8.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,296.15596.0054.0 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,746.38500.0071.4 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช1,181.010.000.0 %0.0918.580.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,779.79829.0070.2 %5.0797.33340.1857.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,652.394,103.55-12.4 %0.0918.97487.7446.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,797.1634,275.00-491.2 %0.01,926.803,251.43-68.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,481.364,965.0033.6 %5.01,584.521,605.04-1.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช0.002,180.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,363.869,276.00-112.6 %0.01,071.4597.6490.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,479.325,819.52-67.3 %0.01,071.10217.1079.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,087.372,134.0047.8 %5.01,280.09355.2672.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,876.451,556.4868.1 %5.01,427.73725.4149.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,060.235,400.00-76.5 %0.0861.9134.8796.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,086.923,421.0032.7 %5.0467.07252.2646.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 145,533.59123,478.8115.2 %5.02,151.601,799.2016.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0.0018,512.330.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,190.74800.0063.5 %5.0519.61169.1767.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,591.323,142.0031.6 %5.01,052.08466.9055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,906.521,238.4057.4 %5.0823.88323.9560.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,451.928,262.00-85.6 %0.01,204.20325.9372.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,262.361,894.0041.9 %5.0937.99154.8583.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,605.602,300.0050.1 %5.01,833.4892.0595.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,360.737,442.52-70.7 %0.01,006.491,102.00-9.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,888.316,514.4380.8 %5.0768.32355.0653.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,577.399,778.8469.0 %5.0916.87540.9741.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 26,613.9410,457.00-58.1 %0.01,696.081,274.9124.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 326,554.9910,489.1760.5 %5.02,582.92891.1565.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,598.0110,768.7531.0 %5.01,337.96430.0967.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)19,998.070.000.0 %0.0822.62469.8142.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,672.6220,688.0046.5 %5.01,222.50431.9664.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,520.8728,789.005.7 %2.51,101.09455.9158.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช130,692.400.000.0 %0.01,157.321,632.22-41.0 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช431,139.690.000.0 %0.01,154.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,865.6310,207.0045.9 %5.0899.25628.7030.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,624.2525,626.0036.9 %5.0888.35994.91-12.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี19,964.078,707.0056.4 %5.0766.38470.1738.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง194,155.700.000.0 %0.01,388.060.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช15,911.1522,146.13-39.2 %0.02,297.401,039.3254.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,396.0117,016.79-63.7 %0.03,735.132,737.3926.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช93,758.7550,200.0046.5 %5.02,070.92318.8084.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,799.640.000.0 %0.01,014.04702.0530.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,766.72841.0069.6 %5.0766.83227.1270.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช0.0037,136.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 794,750 563,554 0.00 % 85,011 324,686 0.00 %