จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,743.76971.0064.6 %5.0538.64300.0044.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,128.7827,742.00-10.4 %0.0536.54492.008.3 %4.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,818.065,404.6050.0 %5.069.24274.78-296.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,320.632,664.0068.0 %5.061.25307.79-402.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,435.951,312.0061.8 %5.0961.09153.2484.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,678.231,530.0042.9 %5.0323.2735.4089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช33,470.8618,817.8443.8 %5.07,071.211,744.6075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34101.6577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,412.07259.0092.4 %5.0204.8371.8564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,235.60301.0090.7 %5.0178.0068.8261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,455.871,155.0066.6 %5.0462.0392.8579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,207.8686.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,254.22431.0086.8 %5.0246.14105.3457.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,663.01489.0086.7 %5.0353.5368.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,434.66559.0083.7 %5.0265.3845.1583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,270.311,536.6064.0 %5.0584.8035.3594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,720.65269.0092.8 %5.0274.8459.8478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,425.36173.0094.9 %5.0369.0569.6381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,698.32804.0078.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,439.81669.0087.7 %5.0231.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,400.09328.0090.4 %5.0383.3369.8481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,277.30352.0089.3 %5.0407.1752.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,293.16468.0085.8 %5.0337.06116.8565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,198.39329.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,339.43426.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,411.75287.0091.6 %5.0173.8147.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,207.17369.0088.5 %5.0227.6070.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ2,886.67366.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,824.193,171.00-12.3 %0.0785.85115.0985.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,587.785,010.05-93.6 %0.0573.49190.0066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,749.494,447.33-18.6 %0.0532.37295.4544.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35121.6060.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,516.59828.0067.1 %5.06,382.02195.7096.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,649.86915.0065.5 %5.0718.66270.7562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,885.861,094.0062.1 %5.0389.33274.5529.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.7777.1188.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,012.801,700.0043.6 %5.0880.93615.1730.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,676.4422,419.64-92.0 %0.04,915.436,316.55-28.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,459.52998.0071.2 %5.01,533.47147.8090.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,056.921,491.0070.5 %5.01,736.66993.5542.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,606.494,749.19-31.7 %0.01,128.145,577.46-394.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,769.094,984.00-80.0 %0.0644.90944.62-46.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,189.874,022.6135.0 %5.02,135.992,536.03-18.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,968.371,447.0063.5 %5.01,033.05392.8662.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6,658.9510,981.10-64.9 %0.01,307.80370.2071.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช116,550.17118,049.00-1.3 %0.0495.381,012.96-104.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,345.4111,118.26-33.2 %0.03,357.173,610.10-7.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,638.201,999.0045.1 %5.0976.01882.559.6 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,845.921,599.5258.4 %5.0550.45218.5060.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,196.611,255.0042.9 %5.072.7779.26-8.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,296.15596.0054.0 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,746.38500.0071.4 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,410.54784.0077.0 %5.0918.5853.9694.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,779.79829.0070.2 %5.0797.33340.1857.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,301.904,103.55-24.3 %0.0976.02487.7450.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,797.1634,275.00-491.2 %0.01,926.803,251.43-68.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,521.654,965.0034.0 %5.01,584.521,605.04-1.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,658.892,180.0040.4 %5.01,109.12403.8963.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,016.489,276.00-15.7 %0.01,394.7297.6493.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช7,413.85912.0087.7 %5.01,127.77910.0019.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,600.425,819.52-61.6 %0.01,109.13217.1080.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,087.372,134.0047.8 %5.01,280.09355.2672.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,876.451,556.4868.1 %5.01,427.73725.4149.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,060.235,400.00-76.5 %0.0861.9134.8796.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช20,790.094,205.9779.8 %5.0582.48517.7511.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,086.923,421.0032.7 %5.0467.07252.2646.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 145,533.59123,478.8115.2 %5.02,151.601,799.2016.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 27,979.0618,512.3333.8 %5.0804.29665.0917.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,190.74800.0063.5 %5.0519.61177.3665.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,634.523,142.0032.2 %5.01,071.10466.9056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,906.521,238.4057.4 %5.0823.88323.9560.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,451.928,262.00-85.6 %0.01,204.20325.9372.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,262.361,894.0041.9 %5.0937.99154.8583.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,605.602,300.0050.1 %5.01,833.48265.8185.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,615.727,442.52-32.5 %0.01,025.521,046.90-2.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช33,888.316,514.4380.8 %5.0768.32355.0653.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,577.399,778.8469.0 %5.0916.87540.9741.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 216,259.1010,457.0035.7 %5.01,696.081,461.6313.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 326,554.9910,489.1760.5 %5.02,582.92891.1565.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,598.0110,768.7531.0 %5.01,337.96430.0967.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)20,516.077,535.0063.3 %5.02,820.43469.8183.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,893.122,831.0052.0 %5.0321.20173.8545.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,408.4416,068.532.1 %1.0477.93672.63-40.7 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล35,936.6419,334.5646.2 %5.0510.47505.750.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง194,155.7030,438.4384.3 %5.01,388.06959.6830.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช82,370.8975,794.008.0 %4.01,752.692,099.70-19.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,672.6220,688.0046.5 %5.01,222.50431.9664.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,520.8728,789.005.7 %2.51,101.09455.9158.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช130,692.40385.2099.7 %5.01,157.321,656.97-43.2 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,894.4214,481.7149.9 %5.0809.96575.4629.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช431,139.69136,348.1368.4 %5.01,154.801,265.16-9.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,865.6310,207.0045.9 %5.0899.25634.6029.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,624.2525,626.0036.9 %5.0888.35994.91-12.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,286.0330,970.6314.6 %5.0957.381,993.42-108.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี19,964.078,707.0056.4 %5.0766.38470.1738.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช16,851.0322,146.13-31.4 %0.02,297.401,671.9227.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,396.0117,016.79-63.7 %0.03,735.132,737.3926.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช93,758.7550,200.0046.5 %5.02,070.92318.8084.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,799.641,641.7756.8 %5.01,014.04702.0530.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,766.72841.0069.6 %5.0766.83227.1270.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,674.6637,136.008.7 %4.05,603.154,197.6225.1 %5.0
รวม 2,065,706 1,123,598 45.61 % 111,226 71,172 36.01 %