จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,287.52898.0060.7 %5.0393.21161.5058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37134.93-127.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,819.871,062.0062.3 %5.0291.76144.6050.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,079.572,219.0027.9 %5.0621.3735.9794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,028.426,879.0031.4 %5.02,218.70767.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,980.42976.0080.4 %5.0308.61243.2021.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,788.18862.0077.2 %5.0349.1429.9491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,686.41519.0085.9 %5.0202.0917.6891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,667.46648.0082.3 %5.0332.9570.1478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,647.58420.0088.5 %5.0289.3769.9075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,635.21514.0085.9 %5.0328.4352.1484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,633.23375.0089.7 %5.0420.3869.6983.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,498.162,880.0036.0 %5.0773.4096.9087.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,842.722,187.4372.1 %5.0697.41527.9724.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,799.771,093.7177.2 %5.0381.65221.8541.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,268.48510.0077.5 %5.0404.81206.1549.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่2,947.521,950.0033.8 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,642.942,809.0039.5 %5.0849.60859.33-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,919.071,359.0053.4 %5.0659.39384.6241.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,585.801,543.0057.0 %5.0716.34218.5069.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่7,531.551,646.0078.1 %5.0944.62669.4729.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,984.951,097.1044.7 %5.0462.26476.65-3.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,662.454,257.1024.8 %5.01,267.95823.3135.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,463.701,693.0051.1 %5.0647.69114.1082.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,308.107,977.9835.2 %5.01,096.80345.3168.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่778,226.94834,206.69-7.2 %0.03,719.30332.5091.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,350.721,305.0070.0 %5.0716.42194.7572.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,271.505,056.004.1 %2.067.0770.20-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่2,994.151,538.0048.6 %5.0697.4289.9187.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,500.65950.0062.0 %5.0488.25334.3131.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,128.531,918.0038.7 %5.0526.83448.6514.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่95,811.8232,859.7565.7 %5.038,395.762,255.8494.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,567.255,475.001.7 %0.5944.63550.3141.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,397.312,410.0055.3 %5.0868.55190.3678.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,703.829,168.6827.8 %5.01,267.90109.2591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,763.981,631.0041.0 %5.0697.41110.2084.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,769.592,525.1333.0 %5.0830.54667.2319.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,180.002,554.0019.7 %5.0659.38402.1639.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,461.661,286.0076.5 %5.0887.57191.6078.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,571.002,254.0036.9 %5.0545.30145.3573.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,962.003,099.0071.7 %5.0754.47382.8549.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่56,722.9518,257.0067.8 %5.01,126.18794.2029.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,658.141,650.6537.9 %5.0431.2487.4079.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,953.733,399.0014.0 %5.0792.55287.8563.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,849.191,385.0051.4 %5.0583.37115.9080.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,704.243,905.7817.0 %5.0830.54339.1559.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,275.192,315.0045.9 %5.0697.47126.8381.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,413.329,303.2810.7 %5.02,998.36401.0086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่21,963.4113,276.7639.6 %5.01,716.39894.1547.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,516.792,802.4549.2 %5.0406.09201.4050.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่58,248.1940,114.0031.1 %5.01,197.41401.8566.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,091.5030,396.00-44.1 %0.0776.80801.39-3.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่12,894.9214,346.91-11.3 %0.0587.8112,900.00-2,094.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,508.1812,726.0037.9 %5.0625.84829.76-32.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก22,675.8823.6099.9 %5.0663.58953.20-43.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,249.939,476.8270.6 %5.013,915.021,256.3591.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,921.281,873.8035.9 %5.0637.54430.3532.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,526.601,024.0059.5 %5.0450.20178.6060.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่33,960.3210,710.2768.5 %5.03,148.131,680.0046.6 %5.0
รวม 1,375,504 1,131,598 17.73 % 98,952 36,003 63.62 %