จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,321.53898.0061.3 %5.0393.21161.5058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37134.93-127.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,699.691,062.0092.8 %5.05,235.92144.6097.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,125.362,219.0029.0 %5.0621.3735.9794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,177.556,879.0032.4 %5.02,218.70767.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่0.00976.000.0 %0.00.00243.200.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก0.00862.000.0 %0.00.0029.940.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง0.00519.000.0 %0.00.0017.680.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม0.00648.000.0 %0.00.0070.140.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม0.00420.000.0 %0.00.0069.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา0.00514.000.0 %0.00.005,213.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา0.00375.000.0 %0.00.0069.690.0 %0.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,959.352,187.4372.5 %5.0697.41527.9724.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,093.710.0 %0.00.00221.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,302.21510.0077.8 %5.0404.810.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.002,809.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,962.471,359.0054.1 %5.0659.39384.6241.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,639.121,543.0057.6 %5.0716.340.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่7,643.551,646.0078.5 %5.0944.62669.4729.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,012.041,097.1045.5 %5.0462.26380.9517.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,515.211,693.0051.8 %5.0647.69114.1082.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่281,388.47834,206.69-196.5 %0.0415.60332.5020.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,369.881,305.0070.1 %5.0697.41194.7572.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 4,849.395,056.00-4.3 %0.067.0770.20-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,038.671,538.0049.4 %5.0697.4286.4587.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,177.45950.0070.1 %5.0488.25334.3131.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,175.051,918.0039.6 %5.0526.83471.7510.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่916,782.500.000.0 %0.0380,683.750.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.005,475.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,616.372,410.00-49.1 %0.0499.88190.3661.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,892.739,168.6828.9 %5.01,267.90109.2591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,805.081,631.0041.9 %5.0697.41110.2084.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,825.642,525.1334.0 %5.0830.54667.2319.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,227.280.000.0 %0.0659.380.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,542.871,286.0076.8 %5.0887.57191.6078.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.00145.350.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,125.003,099.0072.1 %5.0754.47382.8549.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.001,650.650.0 %0.00.0087.400.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,576.513,399.005.0 %2.0792.55287.8563.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,891.561,385.0052.1 %5.0583.37115.9080.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,338.762,315.0046.6 %5.0697.47126.8381.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.00401.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่22,290.0113,276.7640.4 %5.01,716.39894.1547.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,598.822,802.4549.9 %5.0406.09201.4050.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.0012,726.000.0 %0.00.00829.760.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,013.0723.6099.9 %5.0663.58953.20-43.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,729.489,476.8271.0 %5.013,915.021,256.3591.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,964.721,873.8036.8 %5.0637.54430.3532.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,564.171,024.0060.1 %5.0450.20178.6060.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 498,132 921,763 0.00 % 39,633 10,908 0.00 %