จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,321.53898.0061.3 %5.0393.21161.5058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37134.93-127.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,699.691,062.0092.8 %5.05,235.92144.6097.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,125.362,219.0029.0 %5.0621.3735.9794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,177.556,879.0032.4 %5.02,218.70767.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,054.47976.0080.7 %5.0308.61243.2021.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,844.51862.0077.6 %5.0349.1429.9491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,741.22519.0086.1 %5.0202.0917.6891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,721.99648.0082.6 %5.0332.9570.1478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,701.82420.0088.7 %5.0289.3769.9075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,689.26514.0086.1 %5.0328.435,213.60-1,487.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,687.26375.0089.8 %5.0420.3869.6983.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,565.052,880.0036.9 %5.0773.4096.9087.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,959.352,187.4372.5 %5.0697.41527.9724.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,871.141,093.7177.5 %5.0381.65221.8541.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,302.21510.0077.8 %5.0404.81206.1549.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่2,991.351,950.0034.8 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,711.982,809.0040.4 %5.0849.60859.33-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,962.471,359.0054.1 %5.0659.39384.6241.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,639.121,543.0057.6 %5.0716.34218.5069.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่7,643.551,646.0078.5 %5.0944.62669.4729.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,012.041,097.1045.5 %5.0462.26380.9517.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,746.654,257.1025.9 %5.01,267.95823.3135.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,515.211,693.0051.8 %5.0647.69114.1082.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,491.127,977.9836.1 %5.01,096.80345.3168.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่485,120.34834,206.69-72.0 %0.01,688.37332.5080.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,369.881,305.0070.1 %5.0697.41194.7572.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,349.895,056.005.5 %2.567.0770.20-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,038.671,538.0049.4 %5.0697.4289.9187.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,177.45950.0070.1 %5.0488.25334.3131.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,175.051,918.0039.6 %5.0526.83471.7510.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่97,236.5332,859.7566.2 %5.038,395.762,255.8494.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,627.905,475.002.7 %1.0938.38550.3141.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,477.562,410.0056.0 %5.0868.55190.3678.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,892.739,168.6828.9 %5.01,267.90109.2591.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,805.081,631.0041.9 %5.0697.41110.2084.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,825.642,525.1334.0 %5.0830.54667.2319.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,227.282,554.0020.9 %5.0659.38402.1639.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,542.871,286.0076.8 %5.0887.57191.6078.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,624.112,254.0037.8 %5.0545.30145.3573.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,125.003,099.0072.1 %5.0754.47382.8549.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่57,566.4218,257.0068.3 %5.01,126.18794.2029.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,697.661,650.6538.8 %5.0431.2487.4079.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่4,012.523,399.0015.3 %5.0792.55287.8563.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,891.561,385.0052.1 %5.0583.37115.9080.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,774.193,905.7818.2 %5.0830.58339.1559.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,338.762,315.0046.6 %5.0697.47126.8381.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,708.619,303.2813.1 %5.02,998.40401.0086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่22,290.0113,276.7640.4 %5.01,716.39894.1547.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,598.822,802.4549.9 %5.0406.09201.4050.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่59,114.3340,114.0032.1 %5.01,197.41401.8566.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,405.1330,396.00-42.0 %0.0776.80801.39-3.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,086.6614,346.91-9.6 %0.0587.8112,900.00-2,094.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม23,184.7212,726.0045.1 %5.0625.84829.76-32.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,013.0723.6099.9 %5.0663.58953.20-43.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,729.489,476.8271.0 %5.013,915.021,256.3591.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,964.721,873.8036.8 %5.0637.54430.3532.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,564.171,024.0060.1 %5.0450.20178.6060.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,465.3110,710.2768.9 %5.03,148.131,680.0046.6 %5.0
รวม 1,106,198 1,131,598 -2.30 % 101,840 41,092 59.65 %