จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,103.59425.0086.3 %5.0357.71106.0870.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,477.7122,320.49-198.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,021.747,681.1036.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,735.772,960.55-8.2 %0.0547.87120.7578.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,031.201,240.0059.1 %5.0604.9246.3692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,295.289,784.35-5.3 %0.01,688.83642.2062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,707.57640.0086.4 %5.0209.4425.5387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว432.73301.0030.4 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,881.83511.0086.8 %5.0256.149.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,735.47361.0090.3 %5.0207.0787.2357.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,542.54669.0081.1 %5.0323.8190.6372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,564.07376.0089.5 %5.0190.1987.7153.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,168.59518.0087.6 %5.0321.5079.8975.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,269.662,791.0014.6 %5.0679.31766.65-12.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,350.78942.0059.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,065.654,776.0066.0 %5.0757.04638.8015.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,367.991,689.0049.9 %5.0833.11294.5064.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,357.001,079.0067.9 %5.0374.70272.8327.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,596.35966.0062.8 %5.0509.87245.9451.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,364.172,040.0039.4 %5.0833.11384.5853.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,043.793,294.0045.5 %5.0868.67696.3519.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,020.303,552.0011.6 %5.01,023.27659.8035.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,735.49810.0070.4 %5.0566.88152.1873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,304.789,658.34-16.3 %0.01,061.30224.8678.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,997.371,709.0043.0 %5.0501.4071.4285.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,607.26455.0071.7 %5.059.8969.72-16.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,166.63657.0079.3 %5.0534.51200.6162.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,692.54822.0069.5 %5.0509.84326.8035.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,302.982,309.0030.1 %5.0662.00354.4946.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,724.2710,890.00-90.2 %0.01,498.671,714.19-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,474.322,252.0049.7 %5.0566.88559.481.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,788.982,765.0052.2 %5.01,308.51480.9663.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,549.755,075.93-11.6 %0.0779.9280.7589.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,521.441,552.0085.2 %5.0585.90894.40-52.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,315.902,553.9823.0 %5.0646.15428.5433.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,010.722,146.0057.2 %5.0719.01288.0259.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,640.081,583.7795.0 %5.011,758.57151.5298.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,531.942,286.909.7 %4.5418.29122.4770.7 %5.0
สพ.พังงา10,684.151,678.0084.3 %5.01,620.47428.9773.5 %5.0
รจจ.พังงา 20,616.7017,631.0014.5 %5.0557.55442.7720.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,348.72708.0069.9 %5.0395.74266.9532.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,871.032,913.0075.5 %5.01,080.32657.3939.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,599.92965.0073.2 %5.0492.92426.5513.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,757.535,472.09-45.6 %0.0721.89421.7841.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,146.082,170.0031.0 %5.0680.98145.6178.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,702.8511,577.63-19.3 %0.02,430.45296.0387.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,449.509,610.4459.0 %5.01,615.88214.4786.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,320.937,026.3859.4 %5.01,588.17481.5369.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,893.272,295.6070.9 %5.0306.15449.36-46.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,586.1141,871.0013.8 %5.01,007.11566.2043.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบ15,960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ598.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,462.7213,039.0033.0 %5.0644.27638.830.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า15,266.414,224.9672.3 %5.0663.46437.0134.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,575.3316,486.71-21.4 %0.01,488.602,367.56-59.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 2,985.941,748.0041.5 %5.0757.04611.5319.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,452.80400.0083.7 %5.0452.8270.2084.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,000.3210,002.1228.6 %5.03,934.852,547.7335.3 %5.0
รวม 433,219 266,261 38.54 % 53,678 22,894 57.35 %