จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,126.75425.0086.4 %5.0357.71106.0870.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,533.5122,320.49-196.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,111.457,681.1036.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,801.222,960.55-5.7 %0.0566.88127.1077.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,053.821,240.0059.4 %5.0604.9246.3692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,364.659,784.35-4.5 %0.01,688.83642.2062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,742.70640.0086.5 %5.0209.4425.5387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว435.96301.0031.0 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,910.80511.0086.9 %5.0256.149.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,813.27361.0090.5 %5.0207.0787.2357.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,568.98669.0081.3 %5.0323.8190.6372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,590.67376.0089.5 %5.0190.1987.7153.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,199.70518.0087.7 %5.0321.5079.8975.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,294.062,791.0015.3 %5.0679.31766.65-12.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,368.32942.0060.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,170.624,776.0066.3 %5.0757.04638.8015.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,393.121,689.0050.2 %5.0833.11294.5064.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,382.051,079.0068.1 %5.0374.70272.8327.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,615.72966.0063.1 %5.0509.87245.9451.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,389.282,040.0039.8 %5.0833.11384.5853.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,088.893,294.0045.9 %5.0868.67696.3519.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,050.303,552.0012.3 %5.01,023.27659.8035.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,755.91810.0070.6 %5.0566.88152.1873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,366.769,658.34-15.4 %0.01,061.30224.8678.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,019.741,709.0043.4 %5.0501.4071.4285.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25455.0071.9 %5.059.8969.72-16.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,190.26657.0079.4 %5.0534.51200.6162.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,712.63822.0069.7 %5.0509.84326.8035.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,766.9910,890.00-88.8 %0.01,498.671,714.19-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,507.712,252.0050.0 %5.0566.88559.481.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,562.002,131.0061.7 %5.01,194.41214.1382.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,583.705,341.00-16.5 %0.0779.9280.7589.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,599.961,552.0085.4 %5.0585.90894.40-52.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,340.652,553.9823.5 %5.0646.15428.5433.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,048.122,146.0057.5 %5.0719.01288.0259.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,876.201,583.7795.0 %5.011,758.57151.5298.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,550.842,286.9010.3 %5.0418.29122.4770.7 %5.0
สพ.พังงา10,763.881,678.0084.4 %5.01,620.47428.9773.5 %5.0
รจจ.พังงา 20,770.5617,631.0015.1 %5.0557.55442.7720.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,366.25708.0070.1 %5.0395.74266.9532.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,959.622,913.0075.6 %5.01,080.32657.3939.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา0.00965.000.0 %0.00.00426.550.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา2,139.325,472.09-155.8 %0.0721.89421.7841.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,169.562,170.0031.5 %5.0680.98145.6178.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,775.261.00100.0 %5.02,430.45296.0387.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,624.509,610.4459.3 %5.01,615.88214.4786.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,450.197,026.3859.7 %5.01,588.17481.5369.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,952.182,295.6071.1 %5.0306.15449.36-46.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.0015,960.000.0 %0.00.00598.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,607.9613,039.0033.5 %5.0644.27638.830.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.004,224.960.0 %0.00.00437.010.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,676.6416,486.71-20.5 %0.01,488.602,367.56-59.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,008.221,748.0041.9 %5.0757.04611.5319.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,471.10400.0083.8 %5.0452.8270.2084.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,104.8010,002.1229.1 %5.03,934.852,547.7335.3 %5.0
รวม 363,347 204,946 43.59 % 50,757 20,849 58.92 %