จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,530.50592.0076.6 %5.0271.29445.00-64.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11615.70-568.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,073.0611,467.6839.9 %5.066.90105.51-57.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,348.963,350.71-0.1 %0.0496.65133.3873.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,842.08950.0066.6 %5.0401.5769.6782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,646.6321,042.6021.0 %5.03,120.86912.0270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,540.273,510.0074.1 %5.0365.66111.1569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,333.832,158.0050.2 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,165.781,258.4075.6 %5.0307.8438.9587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,813.561,572.0067.3 %5.0391.35114.9570.6 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,752.193,762.0044.3 %5.0686.81148.2078.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,226.9649.4896.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,588.127,471.60-62.8 %0.0781.89354.7954.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,640.451,833.0076.0 %5.01,051.96233.5377.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,146.991,526.0063.2 %5.0667.79431.7935.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,914.782,370.0018.7 %5.0420.5895.6577.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,723.691,175.0056.9 %5.0347.36284.3818.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,069.681,540.0049.8 %5.0477.63308.0835.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,606.581,713.00-6.6 %0.0310.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,787.641,562.0058.8 %5.0670.12420.6037.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,994.041,669.0072.2 %5.0439.6046.5589.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,636.2321,508.00-281.6 %0.01,048.11729.5630.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,711.013,293.0011.3 %5.0743.86762.08-2.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,324.043,984.007.9 %3.51,424.11449.7568.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,229.6114,376.6325.2 %5.0238.4073.2069.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,144.58899.0058.1 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,685.751,280.0065.3 %5.0534.680.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,917.381,045.5064.2 %5.0420.58168.2460.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,854.975,072.47-31.6 %0.0705.82265.4562.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,399.9223,572.00-336.5 %0.01,352.371,487.56-10.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,964.34671.0086.5 %5.01,276.30326.1074.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,589.921,053.0070.7 %5.0705.8251.4092.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,229.3911,600.46-121.8 %0.01,086.14107.5290.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,737.901,557.0085.5 %5.0325.50517.43-59.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,430.8312,222.60-256.3 %0.0629.76496.8521.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,589.801,350.0062.4 %5.0705.82260.3563.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,367.74784.0085.4 %5.0534.68260.9651.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,381.193,987.0065.0 %5.0572.7170.6887.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,533.315,488.9047.9 %5.0369.45272.9026.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 57,849.3030,914.4746.6 %5.0893.46639.0828.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,546.77871.0065.8 %5.0287.47184.1535.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,395.492,390.1029.6 %5.0553.70323.5541.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,838.428,196.21-69.4 %0.01,048.11201.8280.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,280.111,980.0039.6 %5.0477.63243.8149.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,950.95956.0067.6 %5.0438.62152.7565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,578.583,417.00-32.5 %0.0439.60114.8573.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต41,128.5417,758.0056.8 %5.0645.60388.6839.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,268.26665.5597.5 %5.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,699.0617,880.0024.6 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต52,632.0650,256.004.5 %2.0868.76271.5068.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต122,047.3381,132.0133.5 %5.0350.20603.39-72.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,697.4913,196.0021.0 %5.0355.68332.196.6 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,873.0614,324.39-3.3 %0.0995.551,115.47-12.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,642.004,393.005.4 %2.5534.68169.3068.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,556.55496.0080.6 %5.0287.4757.6779.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,200.311.00100.0 %5.08,539.196,450.0024.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,138.4313,782.0062.9 %5.02,540.533,544.00-39.5 %0.0
รวม 691,569 446,876 35.38 % 45,105 26,216 41.88 %