จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,577.21592.0087.1 %5.0271.29445.00-64.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11615.70-568.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,209.7811,467.6840.3 %5.066.90105.51-57.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,372.973,350.710.7 %0.5496.65133.3873.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,862.45950.0066.8 %5.0401.5769.6782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,837.6421,042.6021.6 %5.03,120.86912.0270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,637.343,510.0074.3 %5.0365.66111.1569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,364.902,158.0050.6 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,202.811,258.4075.8 %5.0307.8438.9587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,848.061,572.0067.6 %5.0391.35114.9570.6 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,800.593,762.0044.7 %5.0686.81148.2078.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,226.9649.4896.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,621.017,471.60-61.7 %0.0781.89354.7954.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,695.221,833.0076.2 %5.01,051.96233.5377.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,176.721,526.0063.5 %5.0667.79431.7935.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,935.672,370.0019.3 %5.0420.5895.6577.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,743.221,175.0057.2 %5.0347.36284.3818.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,091.691,540.0050.2 %5.0477.63308.0835.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,618.091,713.00-5.9 %0.0310.150.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,814.791,562.0059.1 %5.0670.12420.6037.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,037.001,669.0072.4 %5.0439.6046.5589.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,676.6421,508.00-278.9 %0.01,048.11729.5630.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,737.613,293.0011.9 %5.0743.86762.08-2.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,355.033,984.008.5 %4.01,424.11449.7568.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,367.4614,376.6325.8 %5.0238.4073.2069.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,159.95899.0058.4 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,712.171,280.0065.5 %5.0534.680.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,938.291,045.5064.4 %5.0420.58168.2460.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,882.615,072.47-30.6 %0.0705.82265.4562.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,438.6323,572.00-333.4 %0.01,352.371,487.56-10.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,999.93651.0087.0 %5.01,276.30326.1074.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,615.661,053.0070.9 %5.0705.8251.4092.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,787.7311,600.46-100.4 %0.01,086.14107.5290.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,814.881,557.0085.6 %5.0325.50517.43-59.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,455.4312,222.60-253.7 %0.0629.76496.8521.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,615.531,350.0062.7 %5.0705.82260.3563.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,406.22784.0085.5 %5.0534.68260.9651.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,462.773,987.0065.2 %5.0572.7170.6887.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,608.825,488.9048.3 %5.0369.45272.9026.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 58,263.9930,914.4746.9 %5.0893.46668.5325.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,072.17871.0071.6 %5.0287.47184.1535.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,419.832,390.1030.1 %5.0553.70323.5541.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,393.958,196.21-52.0 %0.01,048.11201.8280.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,303.621,980.0040.1 %5.0477.63243.8149.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,972.11956.0067.8 %5.0438.62152.7565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,597.063,417.00-31.6 %0.0439.60114.8573.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต41,423.3717,758.0057.1 %5.0645.60388.6839.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,456.56665.5597.5 %5.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,868.9517,880.0025.1 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต53,009.3550,256.005.2 %2.5868.76271.5068.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต122,922.2281,132.0134.0 %5.0350.20603.39-72.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,817.1913,196.0021.5 %5.0355.68332.196.6 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,972.5114,324.39-2.5 %0.0995.551,115.47-12.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,675.284,393.006.0 %3.0534.68169.3068.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,684.53496.0081.5 %5.0287.4757.6779.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 62,022.201.00100.0 %5.08,539.196,450.0024.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,404.6613,782.0063.2 %5.02,540.533,544.00-39.5 %0.0
รวม 723,762 446,856 38.26 % 45,416 26,247 42.21 %