จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,243.6011,191.00-398.8 %0.01,687.73648.2061.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,580.30120.0096.6 %5.0235.93140.0540.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,777.6676,063.32-25.2 %0.0267.12900.53-237.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37178.35-99.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,921.922,598.0056.1 %5.070.71126.64-79.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,894.4010,410.00-167.3 %0.01,290.96569.0555.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 80.002,916.000.0 %0.00.0052.180.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,645.663,028.48-14.5 %0.0768.59127.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,077.1419,941.00-41.7 %0.04,067.94271.7593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,354.366,803.0034.3 %5.01,761.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,041.721,640.0079.6 %5.02,738.731,258.7554.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,794.951,950.0059.3 %5.0349.64109.2568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,735.36957.0074.4 %5.0385.97106.0872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,300.47500.0084.9 %5.0242.0148.2180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,369.76293.0091.3 %5.0319.320.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,661.86710.0080.6 %5.0378.0439.4289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ430.57280.0035.0 %5.0287.7861.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,522.49800.0077.3 %5.0434.7374.1083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,265.07500.0084.7 %5.0318.2987.8872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,485.68570.0083.6 %5.0318.5768.4078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,343.00500.0085.0 %5.0297.7746.5184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,619.90220.0093.9 %5.0310.2589.5671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี2,986.30440.0085.3 %5.0303.6114.8595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,197.84280.0091.2 %5.0242.6571.9570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,173.27445.0086.0 %5.0234.7185.9763.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,091.71220.0092.9 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,514.51550.0084.4 %5.0398.3265.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,593.832.0099.9 %5.0209.2953.1774.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,027.164,448.0059.7 %5.0749.31159.6078.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย6,832.370.000.0 %0.0753.410.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 80.007,482.720.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,486.830.000.0 %0.09,813.280.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.6577.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน0.001,596.000.0 %0.00.00350.550.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,689.021,200.0067.5 %5.0646.77450.3030.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,272.721,823.0044.3 %5.0521.96261.2549.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00840.630.0 %0.00.00107.350.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี6,945.894,226.0739.2 %5.01,700.36763.1655.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,917.512,116.6080.6 %5.08,207.12157.2098.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,886.12901.0068.8 %5.0897.36209.0076.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,813.801,066.0062.1 %5.0853.57586.1631.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,513.592,688.00-6.9 %0.0338.461,252.10-269.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,219.773,526.5616.4 %5.01,717.441,206.1029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,619.204,361.805.6 %2.52,019.602,786.09-38.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี29,203.344,939.8683.1 %5.01,779.543,840.55-115.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,260.954,149.04-83.5 %0.0584.79576.601.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,370.111,484.0066.0 %5.01,643.301,475.4010.2 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,371.033,054.0030.1 %5.01,259.94488.3061.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,420.902,448.9244.6 %5.01,818.752,836.73-56.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,456.310.000.0 %0.01,624.290.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี159,464.27317,325.91-99.0 %0.0379.880.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,037.697,196.4820.4 %5.03,108.67525.3583.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,165.331,546.0051.2 %5.0962.08348.6563.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,633.524,668.24-28.5 %0.01,077.69420.8560.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.008,337.680.0 %0.00.001,488.340.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 106,870.848,418.56-22.5 %0.02,855.532,608.758.6 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี0.004,491.000.0 %0.00.0057.390.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,296.15514.0060.3 %5.076.8170.018.9 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,746.38560.0067.9 %5.089.6079.3911.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,304.551,829.0044.7 %5.096.6548.5749.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,285.92676.0079.4 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,575.801,347.0047.7 %5.0730.53409.4544.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,136.000.0 %0.00.00548.150.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,469.9542,929.00-563.5 %0.02,293.202,661.70-16.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,131.7111,135.00-81.6 %0.01,738.3976.3995.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี0.0014,040.000.0 %0.00.00883.500.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,588.181,613.0086.1 %5.01,415.113,375.31-138.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,459.323,595.00-3.9 %0.01,110.86509.2054.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,525.422,163.0038.6 %5.01,205.94422.8364.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,081.242,598.0036.3 %5.01,396.12484.5065.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,016.602,339.9922.4 %5.0920.7250.3594.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,287.529,460.0062.6 %5.0857.86399.0053.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี7,851.306,619.9115.7 %5.0574.16452.0021.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,718.6012,720.0013.6 %5.02,980.491,363.2054.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,540.683,460.002.3 %1.0768.58218.5071.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,529.795,359.003.1 %1.51,715.05702.0559.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.00733.490.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,384.612,353.0030.5 %5.0882.66502.1743.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,869.347,570.44-10.2 %0.01,548.230.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,174.080.000.0 %0.0513.490.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,218.130.000.0 %0.0939.72452.3051.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)49,042.2812,936.6673.6 %5.05,118.79467.1590.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,052.9214,922.60-64.8 %0.0457.98313.9531.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 30.0013,022.970.0 %0.00.00748.440.0 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้0.009,732.680.0 %0.00.00432.640.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,680.793,274.00-22.1 %0.0277.230.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.0013,859.000.0 %0.00.001,026.750.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี106,041.890.000.0 %0.01,137.490.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,832.8416,392.0017.3 %5.01,070.681,756.33-64.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,194.3515,842.007.9 %3.5917.35618.4532.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,801.260.000.0 %0.01,006.260.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ38,346.7017,460.0054.5 %5.01,000.42410.2359.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี42,158.0617,604.3858.2 %5.015,304.693,548.2076.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,512.9719,875.0015.5 %5.01,117.54289.7574.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,645.711.00100.0 %5.01,171.21127.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,430.482,983.0013.0 %5.0725.53736.80-1.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,353.506,946.00-59.5 %0.01,820.511,547.9015.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,411.96639.0073.5 %5.0676.84274.1859.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,276.020.000.0 %0.06,830.670.000.0 %0.0
รวม 779,652 770,317 0.00 % 99,426 48,643 0.00 %