จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,552.65120.0096.6 %5.0235.93140.0540.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,226.2811,191.00-402.7 %0.01,687.73648.2061.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,308.3376,063.32-26.1 %0.0267.12900.53-237.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37178.35-99.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,876.192,598.0055.8 %5.070.71126.64-79.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,122.322,000.0061.0 %5.01,538.17569.0563.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,858.882,916.0024.4 %5.0768.5852.1893.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,625.233,028.48-15.4 %0.0768.59127.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,968.4419,941.00-42.8 %0.04,067.94271.7593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี7,979.629,359.00-17.3 %0.02,738.731,018.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,274.406,803.0033.8 %5.01,761.25744.9057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,757.931,953.0059.0 %5.0349.6476.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,706.51957.0074.2 %5.0385.97106.0872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,274.98425.0087.0 %5.0242.0152.9478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,343.74293.0091.2 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,633.58601.0083.5 %5.0378.0446.8387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ427.25280.0034.5 %5.0287.7861.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,495.29628.0082.0 %5.0434.7338.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,239.86385.0088.1 %5.0318.2935.1189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,458.76358.0089.6 %5.0318.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,317.18425.0087.2 %5.0297.7763.8878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,591.95146.0095.9 %5.0310.2585.6772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี2,963.24322.0089.1 %5.0326.6114.8995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,173.15270.0091.5 %5.0242.6544.7381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,148.76450.0085.7 %5.0234.7170.4670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,067.84123.0096.0 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,190.841,235.0070.5 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,487.38550.0084.2 %5.0398.3265.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,566.0741.0098.9 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,942.004,448.0059.3 %5.0749.31159.6078.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย6,779.612,163.0068.1 %5.0753.41192.6274.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,000.997,482.72-49.6 %0.02,124.761,041.2051.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,266.8610,124.6064.2 %5.09,813.28906.3090.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.6577.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,453.051,596.0034.9 %5.0443.99350.5521.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,660.541,200.0067.2 %5.0646.77450.3030.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,247.451,823.0043.9 %5.0521.96261.2549.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,933.76840.6385.8 %5.0407.91107.3573.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี6,892.254,226.0738.7 %5.01,700.36763.1655.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,833.212,116.6080.5 %5.08,207.12157.2098.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,863.84901.0068.5 %5.0897.36209.0076.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,792.081,066.0061.8 %5.0853.57586.1631.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,494.182,688.00-7.8 %0.0338.461,252.10-269.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,187.193,526.5615.8 %5.01,871.561,206.1035.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,583.534,361.804.8 %2.02,019.602,786.09-38.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี28,977.844,939.8683.0 %5.01,779.543,840.55-115.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,243.504,149.04-84.9 %0.0584.79576.601.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,336.361,484.0065.8 %5.01,643.301,475.4010.2 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,337.283,054.0029.6 %5.01,259.94488.3061.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,386.762,448.9244.2 %5.01,818.752,836.73-56.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,329.2416,320.000.1 %0.51,624.29290.6582.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี165,535.56317,325.91-91.7 %0.0397.80961.40-141.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,967.907,196.4819.8 %5.03,108.67525.3583.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,140.881,546.0050.8 %5.0962.08348.6563.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,605.464,668.24-29.5 %0.01,077.69420.8560.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)6,035.258,337.68-38.1 %0.02,760.131,488.3446.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 106,817.788,418.56-23.5 %0.02,855.532,608.758.6 %4.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,314.744,491.00-4.1 %0.088.8357.3935.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,286.14514.0060.0 %5.076.8170.018.9 %4.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,732.89560.0067.7 %5.089.6079.3911.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,279.031,829.0044.2 %5.096.6548.5749.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,260.54676.0079.3 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,282.161,347.0068.5 %5.01,687.73409.4575.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,283.923,136.004.5 %2.0593.19548.157.6 %3.5
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,419.9942,929.00-568.7 %0.02,293.202,661.70-16.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี3,916.341,492.0061.9 %5.01,320.03927.0029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,872.66818.0071.5 %5.0749.56272.6563.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,084.3611,135.00-83.0 %0.01,738.3976.3995.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,293.6714,040.00-5.6 %0.02,415.44883.5063.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,498.691,613.0086.0 %5.01,415.113,375.31-138.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,432.613,595.00-4.7 %0.01,110.86509.2054.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,498.202,163.0038.2 %5.01,205.94422.8364.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,049.722,598.0035.8 %5.01,396.12484.5065.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,993.312,339.9921.8 %5.0920.7250.3594.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,092.259,460.0062.3 %5.0857.86399.0053.5 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี7,790.676,619.9115.0 %5.0574.16452.0021.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี65,301.0357,630.3811.7 %5.01,493.531,830.94-22.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8106,635.1312,720.0088.1 %5.043,807.841,363.2096.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,513.343,460.001.5 %0.5768.58218.5071.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,487.095,359.002.3 %1.01,715.05600.4065.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี31,587.8021,247.0032.7 %5.0804.73733.498.9 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,358.482,353.0029.9 %5.0882.66502.1743.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,816.307,570.44-11.1 %0.01,548.23301.1580.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,548.031,058.0070.2 %5.0920.70139.6584.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,193.283,394.36-6.3 %0.0939.72452.3051.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,983.0114,922.60-66.1 %0.0457.98313.9531.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 239,754.0323,971.8039.7 %5.02,153.03694.5567.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 337,761.8013,022.9765.5 %5.01,702.50748.4456.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)48,663.5812,936.6673.4 %5.05,118.79467.1590.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,660.093,274.00-23.1 %0.0277.23556.70-100.8 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,134.139,732.6812.6 %5.0336.75432.64-28.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,403.7876,065.00-16.3 %0.01,679.35988.2541.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์13,685.6613,859.00-1.3 %0.0908.231,026.75-13.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี105,223.0355,057.9947.7 %5.01,137.49534.6853.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,679.6916,392.0016.7 %5.01,070.682,286.36-113.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,061.5815,842.007.1 %3.5917.35618.4532.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,447.5822,293.0050.9 %5.01,006.261,474.51-46.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ38,050.5917,460.0054.1 %5.01,000.42539.7646.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี41,832.5217,604.3857.9 %5.015,304.693,548.2076.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,331.4019,875.0014.8 %5.01,117.54289.7574.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,625.281.00100.0 %5.01,171.21127.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,403.992,983.0012.4 %5.0725.53736.80-1.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,325.146,946.00-60.6 %0.01,541.311,547.90-0.4 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,425.481,378.0043.2 %5.0560.8444.9692.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,393.33639.0073.3 %5.0676.84274.1859.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,150.3419,609.00-21.4 %0.06,830.677,207.92-5.5 %0.0
รวม 1,423,099 1,161,928 18.35 % 189,522 74,242 60.83 %