จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,225.10636.4071.4 %5.0347.66163.0153.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,217.701,254.5070.3 %5.0102.48106.40-3.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง100,594.2610,237.8089.8 %5.0689.15156.4177.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,739.151,321.9051.7 %5.0480.77211.1656.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,649.261,407.5046.9 %5.0518.80100.0280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง22,865.288,364.0063.4 %5.01,659.76417.4474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,747.28462.0087.7 %5.0222.7589.0860.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,802.37294.0092.3 %5.0337.2578.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,532.73311.0091.2 %5.0302.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,694.06166.0093.8 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,086.523,857.405.6 %2.5975.19896.268.1 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,397.353,368.000.9 %0.5788.65655.2016.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,235.44265.0088.1 %5.0420.63179.5557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,593.432,855.9020.5 %5.0651.93530.6318.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,753.55816.4070.4 %5.0575.88503.0312.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,765.711,140.5058.8 %5.0537.83307.1842.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,604.96720.0072.4 %5.0556.83869.25-56.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,214.781,541.0030.4 %5.0421.37258.1738.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,500.50845.0075.9 %5.0899.16732.8718.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,951.39933.6068.4 %5.0518.8260.4788.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,184.236,398.3247.5 %5.0899.12158.7982.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง56,836.6137,714.9933.6 %5.0347.83546.00-57.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,925.14836.0071.4 %5.0453.57509.30-12.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,091.402,453.5040.0 %5.066.66119.48-79.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,883.97860.0070.2 %5.0494.460.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,528.541,366.0046.0 %5.0480.77389.7218.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง23,436.461,830.0092.2 %5.09,361.24107.3598.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง4,895.8625,812.33-427.2 %0.01,171.56611.5747.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,200.274,730.90-47.8 %0.0766.01196.7574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,800.921,311.7053.2 %5.0594.86156.7073.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,626.304,402.32-21.4 %0.0842.07120.1985.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,051.031,517.2050.3 %5.0651.91476.9026.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,569.093,962.20-54.2 %0.0480.77358.2125.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,897.652,088.6027.9 %5.0442.64379.1514.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,728.78881.0076.4 %5.0512.00202.2960.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,634.121,563.6640.6 %5.0480.7988.2381.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,282.372,202.0094.2 %5.012,612.98494.4796.1 %5.0
รจจ.ระนอง 609,761.2521,845.3196.4 %5.06,118.95504.8391.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,266.45577.7074.5 %5.0366.67171.2953.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,507.224,311.0021.7 %5.01,393.54551.0360.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,942.363,634.41-23.5 %0.0537.82418.6222.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,848.793,136.80-10.1 %0.0594.87451.4024.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,838.301,250.4055.9 %5.0430.63387.1310.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,146.241,855.0041.0 %5.0575.85319.7944.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,294.099,567.0058.9 %5.03,003.43445.4185.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,852.672,987.0022.5 %5.0264.86220.6916.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง36,912.6831,445.0014.8 %5.0906.09599.1633.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,261.7415,903.99-4.2 %0.0530.17719.75-35.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี19,194.017,608.0060.4 %5.0573.24556.712.9 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,103.6712,756.49-57.4 %0.01,352.37624.0053.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,119.762,237.0028.3 %5.0727.98438.5439.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,241.711,225.0062.2 %5.0404.70163.0059.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,336.769,624.0037.2 %5.03,091.433,317.74-7.3 %0.0
รวม 1,109,371 270,693 75.60 % 62,797 21,122 66.36 %