จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,233.56636.4071.5 %5.0347.66163.0153.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง100,976.7410,237.8089.9 %5.0689.15156.4177.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,749.561,321.9051.9 %5.0480.77211.1656.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,659.331,407.5047.1 %5.0518.80100.0280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง22,952.228,364.0063.6 %5.01,659.76417.4474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,761.53462.0087.7 %5.0222.7589.0860.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,816.82294.0092.3 %5.0337.2578.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,546.17311.0091.2 %5.0302.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,704.30166.0093.9 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,102.063,857.406.0 %2.5975.19896.268.1 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,513.283,368.004.1 %2.0788.65655.2016.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,243.94265.0088.2 %5.0420.63179.5557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,916.152,855.9027.1 %5.0651.93530.6318.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,764.02816.4070.5 %5.0575.88503.0312.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,776.221,140.5058.9 %5.0537.83307.1842.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,614.86720.0072.5 %5.0556.83869.25-56.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,222.201,541.0030.7 %5.0421.37258.1738.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,513.81845.0076.0 %5.0899.16732.8718.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,962.61933.6068.5 %5.0518.8260.4788.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,230.566,398.3247.7 %5.0899.12158.7982.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง57,052.7237,714.9933.9 %5.0347.83546.00-57.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,936.27836.0071.5 %5.0453.57509.30-12.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,894.94860.0070.3 %5.0494.460.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,538.151,366.0046.2 %5.0480.77389.7218.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง23,525.571,830.0092.2 %5.09,361.24107.3598.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,212.444,730.90-47.3 %0.0766.01196.7574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,809.631,311.7053.3 %5.0594.86156.7073.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,640.094,402.32-20.9 %0.0842.07120.1985.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,062.631,517.2050.5 %5.0651.91476.9026.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,578.853,962.20-53.6 %0.0480.77358.2125.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,908.662,061.6029.1 %5.0442.64379.1514.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,742.96881.0076.5 %5.0512.00202.2960.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,644.141,563.6640.9 %5.0480.7988.2381.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,427.932,202.0094.3 %5.012,612.98494.4796.1 %5.0
รจจ.ระนอง 612,079.7521,845.3196.4 %5.06,118.95504.8391.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,275.06577.7074.6 %5.0366.67171.2953.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,528.164,311.0022.0 %5.01,393.54551.0360.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,953.543,634.41-23.1 %0.0537.82418.6222.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,859.623,136.80-9.7 %0.0594.86451.4024.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,849.091,250.4056.1 %5.0430.63387.1310.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,158.201,855.0041.3 %5.0575.85319.7944.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,382.669,567.0059.1 %5.03,003.43445.4185.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,867.322,987.0022.8 %5.0264.86220.6916.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,319.7715,903.99-3.8 %0.0530.170.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.007,608.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,134.4812,756.49-56.8 %0.01,352.37624.0053.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,131.632,237.0028.6 %5.0727.98438.5439.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,254.031.00100.0 %5.0404.702.8599.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.009,624.000.0 %0.00.003,317.740.0 %0.0
รวม 1,029,028 191,244 81.42 % 56,356 14,931 73.51 %