จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,445.43877.0064.1 %5.0486.4196.6880.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0152.9928.3881.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร19,931.5310,195.0048.8 %5.064.62105.03-62.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,286.632,113.0035.7 %5.0733.62162.3577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,856.621,293.0054.7 %5.0619.5278.5787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,181.999,491.0050.5 %5.01,969.66809.2958.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,603.971,067.0076.8 %5.0314.8544.2985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,616.06420.0088.4 %5.0316.5224.2892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,294.95219.0093.4 %5.0257.7538.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,927.54682.0086.2 %5.0511.8288.0682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,350.05238.0092.9 %5.0387.4569.8682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,233.79180.0094.4 %5.0478.9825.7094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,454.86420.0087.8 %5.0305.4134.3688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,364.58347.0089.7 %5.0322.0970.2178.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,489.803,518.00-0.8 %0.0585.61518.2111.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,203.664,092.0063.5 %5.01,170.98929.0120.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,532.781,171.0066.9 %5.0961.81567.5541.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,799.511,351.0051.7 %5.0638.54173.4472.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,860.531,257.0056.1 %5.0523.78215.6558.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,569.47931.0079.6 %5.01,456.22653.1855.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,954.142,378.53-21.7 %0.0509.86708.79-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,555.111,151.0067.6 %5.0923.78554.5740.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,620.401,700.0053.0 %5.0777.02210.1972.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,348.248,826.95-65.0 %0.01,247.05634.5749.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร51,533.8128,711.0044.3 %5.0550.74478.0013.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,332.961,414.0039.4 %5.0201.5838.9880.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,237.485,985.00-41.2 %0.069.1491.92-33.0 %0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.059.3554.598.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,124.95486.0084.4 %5.0828.7062.5892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,643.8783.0096.9 %5.0619.52358.3242.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,037.002,246.0026.0 %5.0733.62313.6457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร6,058.4245,112.05-644.6 %0.01,361.142,320.67-70.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,634.201,599.4065.5 %5.01,418.22711.1249.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,206.761,277.0060.2 %5.0752.63109.7485.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,350.6810,576.00-66.5 %0.01,247.05217.5582.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร2,971.981,152.0061.2 %5.0657.55300.2354.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,079.921,474.3452.1 %5.0847.74336.2260.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,820.191,659.0041.2 %5.0695.58122.9882.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,083.34864.0072.0 %5.0620.07140.3277.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,314.901,918.6242.1 %5.0600.5035.3694.1 %5.0
สพ.ชุมพร3,113.302,536.0018.5 %5.0790.66388.8450.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 36,840.1226,339.0028.5 %5.0823.70360.9156.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,501.05534.0078.6 %5.0467.3958.3787.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,743.012,864.0039.6 %5.01,266.06510.0059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,794.47744.0073.4 %5.0638.54355.3044.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,865.733,845.000.5 %0.51,056.89370.5064.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,865.061,086.0062.1 %5.0714.6353.0492.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร2,923.024,511.66-54.3 %0.0733.62239.9367.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร9,860.582,152.8078.2 %5.041.18337.30-719.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,709.427,176.0081.9 %5.01,343.20231.9682.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 217,399.947,821.5255.0 %5.01,578.81290.3981.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล57,172.7812,632.1677.9 %5.0367.00650.57-77.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,511.311,517.0039.6 %5.0392.42315.4819.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,251.5443,032.008.9 %4.01,059.33306.3271.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร29,982.1123,263.9222.4 %5.01,003.34540.0546.2 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์11,914.2023,140.00-94.2 %0.0690.21911.00-32.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,858.8012,107.7518.5 %5.0688.49806.07-17.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ20,867.071,912.0090.8 %5.0629.95633.36-0.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน40,879.5119,432.0052.5 %5.0820.11354.1156.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,047.0015,066.00-0.1 %0.01,867.841,800.003.6 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,688.631,791.0061.8 %5.0790.66691.2712.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,319.71298.0087.2 %5.0429.36139.3667.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,458.6410,608.0054.8 %5.04,154.155,415.00-30.4 %0.0
รวม 620,479 382,886 38.29 % 49,327 28,292 42.64 %