จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,389.21877.0063.3 %5.0486.4196.6880.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร8,816.8711,580.26-31.3 %0.0152.9928.3881.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร19,473.339,756.8049.9 %5.064.62105.03-62.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,211.072,113.0034.2 %5.0733.62162.3577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,790.951,293.0053.7 %5.0619.5278.5787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,741.039,491.0049.4 %5.01,969.66809.2958.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,498.131,067.0076.3 %5.0314.8544.2985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,532.93420.0088.1 %5.0316.5224.2892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,219.21219.0093.2 %5.0257.7538.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,602.10682.0085.2 %5.0511.8288.0682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,273.04238.0092.7 %5.0387.4569.8682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,159.45180.0094.3 %5.0478.9825.7094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,375.44420.0087.6 %5.0305.4134.3688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,287.23347.0089.4 %5.0322.0970.2178.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,409.583,518.00-3.2 %0.0809.93518.2136.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,946.104,248.0061.2 %5.01,170.98874.3525.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,451.571,171.0066.1 %5.0961.81567.5541.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,735.151,351.0050.6 %5.0638.54173.4472.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,794.771,257.0055.0 %5.0523.78215.6558.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,464.43931.0079.1 %5.01,456.22653.1855.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,909.212,378.53-24.6 %0.0509.86708.79-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,473.381,151.0066.9 %5.0923.78554.5740.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,579.701,700.0052.5 %5.0796.04210.1973.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,225.298,826.95-68.9 %0.01,247.05634.5749.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร59,030.0928,711.0051.4 %5.0568.66478.0015.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,005.091,414.0052.9 %5.0524.8535.3693.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,140.075,985.00-44.6 %0.069.1491.92-33.0 %0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3554.598.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,053.12486.0084.1 %5.0828.7062.5892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,583.0983.0096.8 %5.0619.52358.3242.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,967.182,246.0024.3 %5.0733.62313.6457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร5,919.1545,112.05-662.1 %0.01,361.142,320.67-70.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,527.671,599.4064.7 %5.01,418.22711.1249.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,133.041,277.0059.2 %5.0752.63109.7485.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,204.699,190.61-48.1 %0.01,247.05126.4789.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร2,903.661,152.0060.3 %5.0657.55300.2354.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,009.111,474.3451.0 %5.0847.74336.2260.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,755.361,659.0039.8 %5.0695.58122.9882.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,012.46864.0071.3 %5.0620.07140.3277.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,238.701,918.6240.8 %5.0600.5035.3694.1 %5.0
สพ.ชุมพร3,041.732,536.0016.6 %5.0790.66388.8450.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 35,993.2226,339.0026.8 %5.0823.70360.9156.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,443.55534.0078.1 %5.0467.3958.3787.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,633.972,864.0038.2 %5.01,266.06510.0059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,730.23744.0072.7 %5.0638.54355.3044.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,776.863,845.00-1.8 %0.01,056.89370.5064.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,799.191,086.0061.2 %5.0714.6353.0492.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร2,940.884,511.66-53.4 %0.0771.65239.9368.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร9,633.902,152.8077.7 %5.041.18337.30-719.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 138,796.567,176.0081.5 %5.01,343.20231.9682.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,999.947,821.5254.0 %5.01,578.81290.3981.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล55,858.4612,632.1677.4 %5.0367.00650.57-77.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,453.581,517.0038.2 %5.0392.42315.4819.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร46,165.2943,032.006.8 %3.01,059.33306.3271.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร29,292.8723,263.9220.6 %5.01,003.34540.0546.2 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์11,640.3123,140.00-98.8 %0.0690.21911.00-32.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,517.2212,107.7516.6 %5.0688.49806.07-17.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ20,387.361,912.0090.6 %5.0629.95633.36-0.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน39,939.7519,432.0051.3 %5.0820.11354.1156.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร14,701.0915,066.00-2.5 %0.01,867.841,800.003.6 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,580.851,791.0060.9 %5.0790.66691.2712.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,266.38298.0086.9 %5.0429.36139.3667.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร22,919.3610,608.0053.7 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 624,354 392,798 37.09 % 49,950 26,597 46.75 %