จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,358.37877.0062.8 %5.0448.3896.6878.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร19,931.5310,195.0048.8 %5.066.88105.03-57.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,856.621,293.0054.7 %5.0619.5278.5787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,603.970.000.0 %0.0314.8544.2985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,616.06420.0088.4 %5.0316.5224.2892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,294.950.000.0 %0.0257.750.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,927.54682.0086.2 %5.0511.8288.0682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,350.05238.0092.9 %5.0387.4569.8682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,454.86420.0087.8 %5.0305.4134.3688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,364.58347.0089.7 %5.0322.0970.2178.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,203.664,092.0063.5 %5.01,170.98929.0120.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,532.781,983.0043.9 %5.0961.81567.5541.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,799.511,351.0051.7 %5.0638.54173.4472.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,860.531,300.0054.6 %5.0523.78182.9065.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,569.470.000.0 %0.01,456.25653.1855.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,909.392,378.53-24.6 %0.0509.87708.79-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,555.110.000.0 %0.0923.78554.5740.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,611.181,700.0052.9 %5.0777.02210.1972.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,845.358,826.95-82.2 %0.01,247.05634.5749.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร25,709.6928,711.00-11.7 %0.0334.88478.00-42.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,462.161,414.0042.6 %5.0258.6338.9884.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,237.485,985.00-41.2 %0.069.1491.92-33.0 %0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.0054.590.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,124.95486.0084.4 %5.0828.7262.5892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,643.8783.0096.9 %5.0619.52358.3242.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,037.002,246.0026.0 %5.0733.62313.6457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร6,058.4245,112.05-644.6 %0.01,361.142,320.67-70.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,634.201,599.4065.5 %5.01,418.22711.1249.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร934.151,277.00-36.7 %0.0466.17109.7476.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,945.5510,576.00-77.9 %0.01,247.05217.5582.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร2,971.981,152.0061.2 %5.0657.550.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,079.921,474.3452.1 %5.0847.74336.2260.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,820.191,659.0041.2 %5.0695.58122.9882.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,083.34864.0072.0 %5.0620.07140.3277.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,314.901,918.6242.1 %5.0600.5035.3694.1 %5.0
สพ.ชุมพร3,113.302,536.0018.5 %5.0790.66388.8450.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 36,840.1226,339.0028.5 %5.0823.70360.9156.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,501.05534.0078.6 %5.0467.3958.3787.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,743.012,864.0039.6 %5.01,266.06510.0059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ชุมพร3,865.733,845.000.5 %0.51,056.89370.5064.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,865.061,086.0062.1 %5.0714.6353.0492.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร2,923.020.000.0 %0.0733.620.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร9,860.582,152.8078.2 %5.041.18337.30-719.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,709.427,176.0081.9 %5.01,343.20231.9682.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 20.007,821.520.0 %0.00.00290.390.0 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร40,908.2443,032.00-5.2 %0.01,059.330.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร0.0012,107.750.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน0.0019,432.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,047.0015,066.00-0.1 %0.01,867.841,800.003.6 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,688.631,791.0061.8 %5.0790.66691.2712.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,319.71298.0087.2 %5.0429.36139.3667.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,458.6410,608.0054.8 %5.04,154.155,415.00-30.4 %0.0
รวม 338,600 257,989 0.00 % 35,349 20,920 0.00 %