จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,297.31808.0064.8 %5.0434.33145.4066.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,248.803,125.453.8 %1.5795.63114.2985.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,047.671,650.3045.9 %5.0613.9538.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,225.709,280.00-0.6 %0.02,518.291,353.3046.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,460.02620.0082.1 %5.0137.1947.5065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,487.19397.0088.6 %5.0400.40111.1072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,395.12274.0094.9 %5.01,364.02106.5592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,371.89460.0086.4 %5.0275.714.9998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,574.71395.0089.0 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,699.05103.0097.2 %5.0384.977.2598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,834.172,031.0058.0 %5.0264.94123.2453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,566.50829.0087.4 %5.0429.3141.4690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,587.62596.0083.4 %5.0311.49112.9763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,658.10459.0087.5 %5.0312.85111.5764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,615.391,083.0070.0 %5.0276.44114.5458.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,671.495,136.00-39.9 %0.0985.77332.5066.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,612.821,374.0062.0 %5.0928.74726.9321.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,492.063,320.074.9 %2.01,383.13696.9449.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,936.812,272.0022.6 %5.0700.55317.3354.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,433.106,693.0078.7 %5.012,402.635,730.4553.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,664.45578.0078.3 %5.0659.78334.5449.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,461.203,511.00-1.4 %0.0909.73890.302.1 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.003,363.700.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,198.213,261.00-2.0 %0.0619.1927,656.44-4,366.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,005.033,251.55-8.2 %0.0729.41339.5553.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,734.9813,722.32-267.4 %0.01,004.81280.6672.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,964.9115,137.00-16.8 %0.04,761.505,197.45-9.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,447.172,702.0093.6 %5.017,244.470.95100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,307.83536.0076.8 %5.0434.3259.3886.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,627.01798.0069.6 %5.0567.44495.1212.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,390.373,093.668.8 %4.0833.66363.5356.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,763.020.000.0 %0.01,385.111,979.83-42.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,596.863,887.0015.4 %5.01,385.13643.5853.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,120.87982.3568.5 %5.0776.61319.7358.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,591.0423,027.68-23.9 %0.03,362.79268.3992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,620.951,584.0056.3 %5.0985.79309.6168.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,307.521,566.0052.7 %5.0852.71246.2471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,214.621.00100.0 %5.0814.65454.4644.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,632.373,661.9820.9 %5.01,337.92402.9869.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,078.253,124.26-1.5 %0.0738.590.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,897.531,438.7186.8 %5.0738.58398.9546.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,205.2016,456.00-216.1 %0.01,411.80111.2092.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 0.0017,959.800.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,529.87787.0068.9 %5.0529.410.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,114.361,890.1639.3 %5.0738.58248.5766.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,798.12941.0066.4 %5.0370.53273.3226.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,739.604,157.3612.3 %5.01,224.800.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,242.662,563.3620.9 %5.0814.630.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,034.104,989.6817.3 %5.01,482.58936.9536.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,213.397,686.72-23.7 %0.02,031.680.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,699.4715,264.10-3.8 %0.01,271.440.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,747.969,973.45-73.5 %0.02,200.121,024.7053.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,453.2814,313.00-162.5 %0.0355.100.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี102,873.7673,560.0028.5 %5.02,072.010.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 210,977.5816,072.00-46.4 %0.0663.400.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,060.320.000.0 %0.0609.90221.9163.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี79,865.589,751.0087.8 %5.01,821.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,744.6910,326.0024.9 %5.0659.770.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง40,326.9815,120.0062.5 %5.0746.370.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล48,322.2318,472.0061.8 %5.0851.260.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,529.960.000.0 %0.01,186.3947.3696.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,876.4816,693.0055.9 %5.02,504.640.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,770.832,749.0027.1 %5.0852.66616.0627.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,813.841,483.4947.3 %5.0643.51320.3950.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,733.4720,751.65-0.1 %0.03,637.098,561.46-135.4 %0.0
รวม 664,160 390,769 41.16 % 94,002 63,258 32.71 %