จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,297.310.000.0 %0.0434.330.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,248.800.000.0 %0.0795.630.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,047.670.000.0 %0.0613.950.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,225.700.000.0 %0.02,518.290.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,460.020.000.0 %0.0137.190.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,487.19397.0088.6 %5.0400.40111.1072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,395.12274.0094.9 %5.01,364.02106.5592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,371.890.000.0 %0.0275.710.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,574.71395.0089.0 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,699.05103.0097.2 %5.0384.977.2598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,834.172,031.0058.0 %5.0264.94123.2453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,566.50829.0087.4 %5.0429.3141.4690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,587.62596.0083.4 %5.0311.49112.9763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,658.10459.0087.5 %5.0312.85111.5764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,615.390.000.0 %0.0276.440.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,671.490.000.0 %0.0985.770.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,612.821,374.0062.0 %5.0928.74726.9321.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,492.060.000.0 %0.01,383.130.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,936.812,272.0022.6 %5.0700.55317.3354.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,433.100.000.0 %0.012,402.630.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,669.890.000.0 %0.0442.850.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,461.200.000.0 %0.0909.730.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,198.210.000.0 %0.0619.190.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,005.030.000.0 %0.0729.410.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,734.9813,722.32-267.4 %0.01,004.81280.6672.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,964.9115,137.00-16.8 %0.04,761.505,197.45-9.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,447.172,702.0093.6 %5.017,244.470.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,307.83536.0076.8 %5.0434.3259.3886.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,627.010.000.0 %0.0567.44495.1212.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,390.373,093.668.8 %4.0833.66363.5356.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,763.020.000.0 %0.01,385.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,596.860.000.0 %0.01,385.130.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี961.790.000.0 %0.0478.750.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,591.0423,027.68-23.9 %0.03,362.79268.3992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,620.951,584.0056.3 %5.0985.79309.6168.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,307.521,566.0052.7 %5.0852.71246.2471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,214.621.00100.0 %5.0814.65454.4644.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,621.490.000.0 %0.01,337.920.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,078.250.000.0 %0.0738.590.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,897.531,438.7186.8 %5.0738.58398.9546.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,205.200.000.0 %0.01,411.800.000.0 %0.0
รจก.ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,529.87787.0068.9 %5.0529.410.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,114.361,890.1639.3 %5.0738.58248.5766.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,798.12941.0066.4 %5.0370.53273.3226.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,739.600.000.0 %0.01,224.800.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,242.660.000.0 %0.0814.630.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,034.104,989.6817.3 %5.01,482.58936.9536.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,213.390.000.0 %0.02,031.680.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,699.470.000.0 %0.01,271.440.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,747.969,973.45-73.5 %0.02,200.121,024.7053.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,453.280.000.0 %0.0355.100.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี102,873.760.000.0 %0.02,072.010.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 210,977.580.000.0 %0.0663.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,060.320.000.0 %0.0609.90221.9163.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี79,865.580.000.0 %0.01,821.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,744.690.000.0 %0.0659.770.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง40,326.980.000.0 %0.0746.370.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล48,322.230.000.0 %0.0851.260.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,529.960.000.0 %0.01,186.390.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,876.480.000.0 %0.02,504.640.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,725.462,749.0026.2 %5.0833.64616.0626.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,813.841,483.4947.3 %5.0643.51320.3950.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,733.4720,751.65-0.1 %0.03,637.090.000.0 %0.0
รวม 193,326 115,104 0.00 % 26,593 13,379 0.00 %