จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,221.30808.0063.6 %5.0434.33145.4066.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,141.303,125.450.5 %0.5795.63114.2985.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี2,946.831,650.3044.0 %5.0613.9538.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี8,920.439,280.00-4.0 %0.02,518.29988.0760.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,674.212,031.0056.5 %5.0264.94123.2453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,349.23829.0086.9 %5.0429.3141.4690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,468.91596.0082.8 %5.0311.49112.9763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,537.06459.0087.0 %5.0312.85111.5764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,495.771,083.0069.0 %5.0276.44114.5458.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,345.54620.0081.5 %5.0137.1947.5065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,371.81397.0088.2 %5.0400.40111.1072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,216.61274.0094.7 %5.01,364.02106.5592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,260.32460.0085.9 %5.0275.714.9998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,456.43395.0088.6 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,576.65103.0097.1 %5.0384.977.2598.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,550.005,136.00-44.7 %0.0985.77332.5066.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,493.281,374.0060.7 %5.0928.74726.9321.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,376.513,320.071.7 %0.51,383.13696.9449.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,839.642,272.0020.0 %5.0700.55317.3354.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1030,394.8045,832.67-50.8 %0.012,402.635,730.4553.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,576.29578.0077.6 %5.0659.78334.5449.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,346.683,511.00-4.9 %0.0909.731,110.36-22.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,619.553,363.70-107.7 %0.0447.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,092.383,261.00-5.5 %0.0619.1927,656.44-4,366.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี2,905.593,251.55-11.9 %0.0729.41339.5553.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,611.4013,722.32-280.0 %0.01,004.81280.6672.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,535.9215,137.00-20.7 %0.04,761.505,197.45-9.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี41,042.672,702.0093.4 %5.017,244.47295.7398.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,231.47536.0076.0 %5.0434.3259.3886.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,540.08798.0068.6 %5.0567.44495.1212.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,278.193,093.665.6 %2.5833.66363.5356.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,605.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,385.111,979.83-42.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,444.763,684.0017.1 %5.01,385.13361.0773.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,017.60982.3567.4 %5.0776.61319.7358.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี17,975.9023,027.68-28.1 %0.03,362.79268.3992.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,501.141,584.0054.8 %5.0985.79309.6168.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,198.081,566.0051.0 %5.0852.71246.2471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,108.251.00100.0 %5.0814.65454.4644.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,479.093,661.9818.2 %5.01,337.92402.9869.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี2,976.403,124.26-5.0 %0.0738.590.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,449.521,438.7186.2 %5.0700.55398.9543.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,032.9716,456.00-227.0 %0.01,411.80111.2092.1 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ17,959.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,446.16787.0067.8 %5.0529.41206.6961.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,011.311,890.1637.2 %5.0738.58248.5766.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,705.54941.0065.2 %5.0370.53273.3226.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,582.784,157.369.3 %4.51,224.80878.2328.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,135.372,563.3618.2 %5.0814.630.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี5,834.444,989.6814.5 %5.01,482.58936.9536.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,007.807,686.72-27.9 %0.02,031.680.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,213.0915,264.10-7.4 %0.01,271.44873.6531.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,557.779,973.45-79.5 %0.02,200.121,024.7053.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,272.8414,313.00-171.4 %0.0355.100.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี99,469.8573,560.0026.0 %5.02,072.010.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 210,614.3516,072.00-51.4 %0.0663.400.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี16,495.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0609.90221.9163.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี20,885.0619,626.106.0 %3.0881.32776.0511.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,289.9010,326.0022.3 %5.0659.770.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง39,117.3920,391.0047.9 %5.0740.53965.39-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล46,723.3318,472.0060.5 %5.0851.260.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,446.250.000.0 %0.01,186.3947.3696.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี36,623.2216,693.0054.4 %5.02,504.640.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,646.062,749.0024.6 %5.0852.66616.0627.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,723.071,483.4945.5 %5.0643.51320.3950.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,047.4420,751.65-3.5 %0.03,637.098,561.46-135.4 %0.0
รวม 587,507 448,216 23.71 % 93,466 66,822 28.51 %