จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้0.003,254.500.0 %0.00.0035.400.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,403.900.000.0 %0.0245.450.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,364.44556.5083.5 %5.0398.68245.9838.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0061,614.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,556.038,917.8062.1 %5.0596.13266.1755.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.002,063.760.0 %0.00.0089.800.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,270.7474,712.00-174.0 %0.08,176.70428.4594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,256.1830,648.80-100.9 %0.03,572.39706.7680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00107.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,440.21359.0089.6 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,478.32389.0088.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,412.74263.0092.3 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,171.30224.0092.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,526.95263.0092.5 %5.0194.4941.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1756.2182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,337.831,086.0075.0 %5.0563.29143.5474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,551.10292.0091.8 %5.0375.44140.2362.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.24224.0093.8 %5.0407.76122.8469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,653.38432.0088.2 %5.0299.32105.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,511.02601.0082.9 %5.0246.38158.2235.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,532.93325.0090.8 %5.0347.4852.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,424.19436.0087.3 %5.0460.01103.3077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,578.48593.0083.4 %5.0340.0652.3284.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,673.9313,008.02-34.5 %0.02,272.581,373.3539.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,379.7921,749.01-32.8 %0.01,526.54552.9063.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา27,836.4873,677.00-164.7 %0.02,058.45229.3088.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา0.0017,274.530.0 %0.00.00578.850.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,843.300.000.0 %0.0901.640.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,087.758,920.37-75.3 %0.01,898.511,087.7542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,628.3411,163.36-68.4 %0.01,855.530.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,531.450.000.0 %0.01,669.420.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,292.103,469.8771.8 %5.01,583.14548.0065.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1611,472.4944,990.60-292.2 %0.04,227.994,146.751.9 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,672.261,298.0072.2 %5.01,291.52221.1382.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,381.952,826.9335.5 %5.01,583.13779.0050.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,697.973,910.8016.8 %5.01,342.59256.0080.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,802.689,445.0236.2 %5.01,665.81408.2575.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,907.673,805.292.6 %1.01,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.003,157.410.0 %0.00.001,621.310.0 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,584.662,064.5842.4 %5.01,004.44188.2781.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,317.3820,817.6831.3 %5.02,664.50765.7071.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,586.533,246.009.5 %4.51,022.90761.5225.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)0.005,035.380.0 %0.00.00880.410.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,993.1324,442.2730.2 %5.0470.47294.9537.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,813.811.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,813.81460.2674.6 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,651.761,078.0070.5 %5.0889.78228.4974.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,144.491,140.0063.7 %5.0775.69506.5434.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา708.840.000.0 %0.0258.58188.8027.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,759.4317,335.0023.8 %5.02,782.540.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,579.552,249.0037.2 %5.0578.10229.9060.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,562.902,921.0036.0 %5.01,213.06205.1083.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,000.7815,163.0069.1 %5.0797.14436.0045.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.สงขลา 0.0014,798.910.0 %0.00.00396.550.0 %0.0
ทสบ.สงขลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,837.398,258.1940.3 %5.01,843.571,794.752.6 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,511.651,326.0062.2 %5.0965.83879.888.9 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,900.1128,604.0128.3 %5.02,386.43741.4568.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,837.551,790.0053.4 %5.01,117.95484.2656.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.007,147.890.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,789.163,738.811.3 %0.5748.97640.6914.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,297.843,645.3831.2 %5.01,830.34708.9561.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,302.899,622.00-123.6 %0.0783.27329.5057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,847.6512,264.1763.8 %5.01,010.33708.7029.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)31,776.365,269.1483.4 %5.064,781.23900.9098.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,318.405,837.6686.8 %5.0408.05204.7049.8 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0033,030.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.0014,388.320.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,625.561,477.6643.7 %5.0634.89232.5063.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,392.5825,065.89-44.1 %0.02,193.713,417.15-55.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.000.000.0 %0.00.001,627.640.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา18,680.3918,861.49-1.0 %0.01,019.71654.0535.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,579.63756.0078.9 %5.01,172.75275.7476.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,080.420.000.0 %0.0664.14613.957.6 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,537.455,535.880.0 %0.51,983.88218.5089.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.005,644.030.0 %0.00.00479.750.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,554.901,815.0029.0 %5.0454.31102.1277.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา0.00775.000.0 %0.00.00308.750.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 90.003,000.000.0 %0.00.0010,160.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,226.3612,405.2518.5 %5.04,364.295,343.87-22.4 %0.0
รวม 650,328 555,777 0.00 % 135,007 34,810 0.00 %