จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,032.273,254.50-7.3 %0.0668.4535.4094.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,029.154,823.0090.4 %5.0245.45356.60-45.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,339.43556.5083.3 %5.0398.68245.9838.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา43,180.6061,614.00-42.7 %0.0176.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,380.898,917.8061.9 %5.0596.13266.1755.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,741.6211,238.00-137.0 %0.01,384.20176.1587.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,148.492,063.7634.5 %5.0794.6889.8088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,067.9974,712.00-176.0 %0.08,176.70428.4594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,142.7530,648.80-102.4 %0.03,572.39706.7680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,339.9872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1756.2182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,305.581,086.0074.8 %5.0563.29143.5474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,524.70292.0091.7 %5.0375.44140.2362.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,577.44224.0093.7 %5.0407.76122.8469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,626.22432.0088.1 %5.0299.32105.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,484.91601.0082.8 %5.0246.38158.2235.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,506.66325.0090.7 %5.0347.4852.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,398.73436.0087.2 %5.0460.01103.3077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,551.87593.0083.3 %5.0340.0652.3284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,390.911,836.0065.9 %5.0510.74247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56107.6477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,414.63359.0089.5 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,452.46389.0088.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,387.37263.0092.2 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,147.72224.0092.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,500.73263.0092.5 %5.0194.4941.5178.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,602.0013,008.02-35.5 %0.02,272.581,373.3539.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,258.0021,749.01-33.8 %0.01,526.54552.9063.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา27,629.5273,677.00-166.7 %0.02,058.45229.3088.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,419.4017,274.53-105.2 %0.01,320.26578.8556.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,829.604,740.14-159.1 %0.0901.64369.7159.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 96,167.348,920.37-44.6 %0.01,898.511,087.7542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,579.0611,163.36-69.7 %0.01,855.531,267.3031.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,243.901,443.0055.5 %5.0832.74375.4154.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,490.325,363.242.3 %1.01,669.4212,021.30-620.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,200.713,469.8771.6 %5.01,583.14548.0065.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,777.751.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1611,387.1944,990.60-295.1 %0.04,227.994,146.751.9 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,637.521,298.0072.0 %5.01,291.52221.1382.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา2,686.231.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,289.892,503.0023.9 %5.0832.711,810.79-117.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,349.372,826.9335.0 %5.01,583.13779.0050.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,663.043,910.8016.1 %5.01,342.59256.0080.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,692.629,445.0235.7 %5.01,665.81408.2575.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,878.623,805.291.9 %0.51,887.80446.8376.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,136.624,194.00-96.3 %0.0561.691,004.85-78.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,970.213,157.4147.1 %5.01,973.701,621.3117.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,558.012,064.5842.0 %5.01,004.44188.2781.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 979,508.4511,325.5985.8 %5.04,654.301,520.4867.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,091.9720,817.6830.8 %5.02,664.50765.7071.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 10,932.089,340.7514.6 %5.04,310.853,986.157.5 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,449.411.00100.0 %5.01,815.761.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,273.235,035.38-53.8 %0.01,139.92880.4122.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,585.913,246.009.5 %4.51,022.90761.5225.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,073.151.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,556.6010,940.8824.8 %5.04,368.674,617.05-5.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,732.9524,442.2729.6 %5.0470.47294.9537.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,800.321.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,800.32460.2674.4 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,624.611,078.0070.3 %5.0889.78228.4974.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,121.111,140.0063.5 %5.0775.69506.5434.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,019.892,294.0024.0 %5.0737.66353.4052.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,784.8537,067.63-540.8 %0.01,498.275,555.45-270.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,562.9210,483.88-59.7 %0.02,220.90727.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา1,222.331,635.88-33.8 %0.0528.82188.8064.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,297.561.00100.0 %5.03,190.72245.3192.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,857.4017,335.0024.2 %5.02,896.63967.3566.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,552.942,249.0036.7 %5.0927.82229.9075.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,621.424,608.7787.4 %5.014,999.66559.5596.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,528.972,921.0035.5 %5.01,213.06205.1083.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,625.692,764.0050.9 %5.01,308.11443.6566.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,452.5811,388.00-229.8 %0.0851.73107.8887.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,110.3213,501.1321.1 %5.0700.04502.5028.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา48,636.4615,163.0068.8 %5.0797.14436.0045.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา67,805.941.00100.0 %5.01,356.001.8599.9 %5.0
รจจ.สงขลา 51,203.821.00100.0 %5.01,090.101.0099.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,609.4114,798.9156.0 %5.0835.38396.5552.5 %5.0
ทสบ.สงขลา 62,761.3960,835.003.1 %1.51,287.72533.4858.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,734.518,258.1939.9 %5.01,843.571,794.752.6 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,977.101,387.0065.1 %5.0661.59257.4561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,485.541,326.0062.0 %5.0965.83879.888.9 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,603.4628,604.0127.8 %5.02,386.43741.4568.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,809.021,790.0053.0 %5.01,117.95484.2656.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,392.187,147.89-32.6 %0.01,479.26665.0055.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,760.993,738.810.6 %0.5748.97640.6914.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,258.453,645.3830.7 %5.01,830.34708.9561.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,369.251.00100.0 %5.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,270.909,622.00-125.3 %0.0783.27329.5057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)31,540.105,269.1483.3 %5.064,781.23900.9098.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,596.0012,264.1763.5 %5.01,010.33708.7029.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 397,292.998,246.0191.5 %5.01,689.57678.0259.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,875.831.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา43,988.895,837.6686.7 %5.0408.05204.7049.8 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา15,706.6013,069.6916.8 %5.0371.84217.4841.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,065.171.00100.0 %5.01,055.790.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ38,138.731.00100.0 %5.0804.750.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา89,139.2933,030.9962.9 %5.0708.62664.056.3 %3.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,022.401.00100.0 %5.0803.861.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร68,294.251.00100.0 %5.0956.431.8599.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์77,549.482,500.0096.8 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา15,661.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0740.6314,388.32-1,842.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี38,025.261.00100.0 %5.0869.910.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,439.681.00100.0 %5.0770.240.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,606.041,477.6643.3 %5.0634.89232.5063.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,263.2725,065.89-45.2 %0.02,193.713,417.15-55.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา10,317.1211,867.00-15.0 %0.02,831.801,627.6442.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา18,541.5118,861.49-1.7 %0.01,019.71654.0535.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,553.01756.0078.7 %5.01,172.75275.7476.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,042.653,394.5032.7 %5.0664.14613.957.6 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,496.285,535.88-0.7 %0.01,983.88243.2087.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,910.695,644.03-44.3 %0.01,553.38479.7569.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,535.911,815.0028.4 %5.0454.31102.1277.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,686.35775.0071.2 %5.0604.54308.7548.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 953,284.3337,533.0029.6 %5.020,724.5415,000.0027.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,113.1512,405.2517.9 %5.04,364.295,343.87-22.4 %0.0
รวม 1,829,670 999,911 45.35 % 250,758 112,858 54.99 %