จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,038.253,254.50-7.1 %0.0668.4535.4094.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,403.904,823.0090.4 %5.0245.45356.60-45.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,364.44556.5083.5 %5.0398.68245.9838.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา43,504.0561,614.00-41.6 %0.0176.240.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,556.038,917.8062.1 %5.0596.13266.1755.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,777.1412,348.00-158.5 %0.01,384.20228.0083.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,172.082,063.7634.9 %5.0794.6889.8088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,270.7474,712.00-174.0 %0.08,176.70428.4594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,256.1830,648.80-100.9 %0.03,572.39706.7680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00107.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,440.21359.0089.6 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,478.32389.0088.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,412.74263.0092.3 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,171.30224.0092.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,526.95263.0092.5 %5.0194.4941.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1756.2182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,337.831,086.0075.0 %5.0563.29143.5474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,551.10292.0091.8 %5.0375.44140.2362.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.24224.0093.8 %5.0407.76122.8469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,653.38432.0088.2 %5.0299.32105.5264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,511.02601.0082.9 %5.0246.38158.2235.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,532.93325.0090.8 %5.0347.4852.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,424.19436.0087.3 %5.0460.01103.3077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,578.48593.0083.4 %5.0340.0652.3284.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,673.9313,008.02-34.5 %0.02,272.581,373.3539.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,379.7921,749.01-32.8 %0.01,526.54552.9063.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา27,836.4873,677.00-164.7 %0.02,058.45229.3088.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,482.4717,274.53-103.6 %0.01,320.26578.8556.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,843.304,740.14-157.2 %0.0901.64369.7159.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,087.758,920.37-75.3 %0.01,898.511,087.7542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,628.3411,163.36-68.4 %0.01,855.530.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,268.201.00100.0 %5.0832.741.0099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,531.455,363.243.0 %1.51,669.4212,021.30-620.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,292.103,469.8771.8 %5.01,583.14548.0065.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,806.051.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1611,472.4944,990.60-292.2 %0.04,227.994,146.751.9 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,672.261,298.0072.2 %5.01,291.52221.1382.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,608.931.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,314.531.00100.0 %5.0832.710.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,381.952,826.9335.5 %5.01,583.13779.0050.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,697.973,910.8016.8 %5.01,342.59256.0080.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,802.689,445.0236.2 %5.01,665.81408.2575.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,907.673,805.292.6 %1.01,887.80446.8376.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,152.633,538.00-64.4 %0.0561.69702.99-25.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,008.593,157.4147.5 %5.01,973.701,621.3117.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,584.662,064.5842.4 %5.01,004.44188.2781.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 980,104.021.00100.0 %5.04,654.301.85100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,317.3820,817.6831.3 %5.02,664.50765.7071.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,013.971.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,482.741.00100.0 %5.01,815.761.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,586.533,246.009.5 %4.51,022.90761.5225.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,371.995,035.38-49.3 %0.01,139.92880.4122.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,163.581.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,665.6410,940.8825.4 %5.04,368.674,617.05-5.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,993.1324,442.2730.2 %5.0470.47294.9537.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,813.811.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,813.81460.2674.6 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,651.761,078.0070.5 %5.0889.78228.4974.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,144.491,140.0063.7 %5.0775.69506.5434.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,042.512,294.0024.6 %5.0737.66353.4052.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,828.1837,067.63-536.0 %0.01,498.275,555.45-270.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,612.0810,483.88-58.6 %0.02,220.90727.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา1,231.481,635.88-32.8 %0.0528.82188.8064.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,367.211.00100.0 %5.03,190.720.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,759.4317,335.0023.8 %5.02,782.54967.3565.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,579.552,249.0037.2 %5.0578.10229.9060.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,895.741.00100.0 %5.014,999.660.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,562.902,921.0036.0 %5.01,213.06205.1083.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,594.984,315.0034.6 %5.01,688.43586.1565.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,478.4411,388.00-227.4 %0.0583.38107.8881.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,238.491.00100.0 %5.0700.040.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,000.7815,163.0069.1 %5.0797.14436.0045.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา68,313.851.00100.0 %5.01,356.001.8599.9 %5.0
รจจ.สงขลา 51,587.371.00100.0 %5.01,090.101.0099.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,861.1714,798.9156.3 %5.0835.38396.5552.5 %5.0
ทสบ.สงขลา 63,231.521.00100.0 %5.01,287.721.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,837.398,258.1940.3 %5.01,843.571,794.752.6 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา4,006.891,387.0065.4 %5.0661.59257.4561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,511.651,326.0062.2 %5.0965.83879.888.9 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,900.1128,604.0128.3 %5.02,386.43741.4568.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,837.551,790.0053.4 %5.01,117.95484.2656.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,432.577,147.89-31.6 %0.01,479.26665.0055.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,789.163,738.811.3 %0.5748.97640.6914.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,297.843,645.3831.2 %5.01,830.34708.9561.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,401.981.00100.0 %5.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,302.899,622.00-123.6 %0.0783.27329.5057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,847.6512,264.1763.8 %5.01,010.33708.7029.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)31,776.365,269.1483.4 %5.064,781.23900.9098.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,949.811.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,318.405,837.6686.8 %5.0408.05204.7049.8 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0033,030.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.0014,388.320.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,625.561,477.6643.7 %5.0634.89232.5063.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,392.5825,065.89-44.1 %0.02,193.713,417.15-55.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา10,394.4011,867.00-14.2 %0.02,831.801,627.6442.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา18,680.3918,861.49-1.0 %0.01,019.71654.0535.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,579.63756.0078.9 %5.01,172.75275.7476.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,080.423,394.5033.2 %5.0664.14613.957.6 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,537.455,535.880.0 %0.51,983.88218.5089.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,939.985,644.03-43.3 %0.01,553.38479.7569.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,554.901,815.0029.0 %5.0454.31102.1277.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,706.47775.0071.4 %5.0604.54308.7548.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 950,556.613,000.0094.1 %5.019,664.0315,000.0023.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,226.3612,405.2518.5 %5.04,364.295,343.87-22.4 %0.0
รวม 1,323,793 805,144 39.18 % 232,093 83,810 63.89 %