จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,674.031,063.0060.2 %5.0392.65211.8546.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,053.3521,850.1729.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,866.984,583.88-59.9 %0.0525.77104.5080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,993.4254.0098.2 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,047.9312,498.00-55.3 %0.01,818.85678.3062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,122.97504.0087.8 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,431.82413.0088.0 %5.0167.7873.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,486.50340.0090.2 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,087.26444.0089.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,421.41512.0085.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,579.04594.0089.4 %5.0355.6770.2080.3 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,619.033,223.0030.2 %5.0643.19230.0864.2 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,188.216,903.8038.3 %5.0802.71322.0559.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,260.841,404.0056.9 %5.0696.91472.1532.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,466.821,048.8057.5 %5.0411.67288.8029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,492.751,853.0058.8 %5.01,153.29576.6550.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,968.091,299.0056.2 %5.0582.81479.2717.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,791.54512.0081.7 %5.0411.67594.70-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,620.081,599.0039.0 %5.0392.65709.96-80.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล3,972.034,198.00-5.7 %0.0868.92282.0067.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,785.742,516.0033.5 %5.0906.09586.1535.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,864.151,011.0064.7 %5.0544.78299.2545.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,493.089,971.65-121.9 %0.0960.26660.2531.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,092.181,861.0039.8 %5.0620.85190.0069.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,146.33600.0072.0 %5.024.1856.02-131.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,638.54684.0081.2 %5.0734.9435.3295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,629.52492.0081.3 %5.0449.70205.9054.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,629.564,020.20-10.8 %0.0620.85247.9560.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,880.902,702.1060.7 %5.01,795.08807.9555.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,027.743,760.006.6 %3.0963.13448.5753.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,200.081,409.0056.0 %5.0677.89230.8565.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,606.097,436.68-61.5 %0.01,020.1865.3493.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,777.82876.0091.9 %5.0544.78542.450.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,430.019,845.77-187.0 %0.0772.97344.8555.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,868.81988.0065.6 %5.0305.49174.8042.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,242.091,461.0054.9 %5.0681.10286.0958.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,688.882,014.0025.1 %5.0449.7038.8691.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,885.038,124.008.6 %4.0375.45233.0537.9 %5.0
รจจ.สตูล 24,528.9718,092.1226.2 %5.0521.50714.28-37.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,450.44352.0085.6 %5.0373.64161.5056.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,469.751,746.0049.7 %5.0772.97405.6547.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,742.591,128.0058.9 %5.0487.73236.5551.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,670.624,095.8112.3 %5.0677.89450.3033.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,330.832,406.5044.4 %5.0620.8522.0996.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,847.905,907.87-53.5 %0.0715.93770.45-7.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล49,231.749,394.2080.9 %5.01,277.84867.1632.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,203.422,859.0732.0 %5.0305.888,593.92-2,709.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล50,804.1435,220.0030.7 %5.0944.55905.404.1 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,912.0618,931.2026.9 %5.0689.511,331.30-93.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู33,213.4714,025.0057.8 %5.0577.04250.0056.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,597.4314,008.21-46.0 %0.01,288.801,394.30-8.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,011.061,683.9044.1 %5.0582.81346.9240.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,271.65610.0081.4 %5.0335.6180.7575.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,136.048,831.3373.3 %5.02,486.513,091.50-24.3 %0.0
รวม 445,453 263,960 40.74 % 35,806 30,427 15.02 %