จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,654.511,063.0060.0 %5.0392.65211.8546.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,826.6821,850.1729.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,846.064,583.88-61.1 %0.0525.77104.5080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,971.5754.0098.2 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,989.1812,498.00-56.4 %0.01,818.85678.3062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,092.87504.0087.7 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,406.77413.0087.9 %5.0167.7873.1556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,461.05340.0090.2 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,057.42444.0089.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,396.43512.0084.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,538.31594.0089.3 %5.0355.6770.2080.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,106.556,903.8037.8 %5.0802.71322.0559.9 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,585.323,223.0029.7 %5.0643.19230.0864.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,237.041,404.0056.6 %5.0696.91472.1532.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,448.821,048.8057.2 %5.0411.67288.8029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,459.951,853.0058.5 %5.01,153.29576.6550.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,946.421,299.0055.9 %5.0582.81479.2717.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,930.38512.0082.5 %5.0411.67594.70-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,600.951,599.0038.5 %5.0392.65709.96-80.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล3,943.032,472.0037.3 %5.0868.92282.0067.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,758.102,516.0033.1 %5.0906.09586.1535.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,843.251,011.0064.4 %5.0544.78299.2545.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,460.299,971.65-123.6 %0.0960.26660.2531.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,069.611,861.0039.4 %5.0620.85200.0067.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,130.67600.0071.8 %5.045.0456.02-24.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,611.98684.0081.1 %5.0734.9435.3295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,610.32492.0081.2 %5.0449.70205.9054.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,603.074,020.20-11.6 %0.0620.85261.0058.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,830.681.00100.0 %5.01,795.08807.9555.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,998.343,760.006.0 %2.5963.13448.5753.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,176.721,409.0055.6 %5.0677.89230.8565.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,572.477,436.68-62.6 %0.01,020.1865.3493.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,699.15876.0091.8 %5.0544.78542.450.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,404.989,845.77-189.2 %0.0772.97344.8555.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,847.87988.0065.3 %5.0305.49174.8042.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,218.421,461.0054.6 %5.0681.10286.0958.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,669.262,014.0024.5 %5.0449.7038.8691.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,820.178,124.007.9 %3.5375.45233.0537.9 %5.0
รจจ.สตูล 24,349.9318,092.1225.7 %5.0521.50714.28-37.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,432.56352.0085.5 %5.0373.64161.5056.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,444.421,746.0049.3 %5.0772.97405.6547.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,722.571,128.0058.6 %5.0487.73236.5551.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,636.534,095.8111.7 %5.0677.89450.3033.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,299.172,406.5044.0 %5.0620.8522.0996.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,819.825,907.87-54.7 %0.0715.93770.45-7.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล48,872.389,394.2080.8 %5.01,277.84867.1632.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,172.732,859.0731.5 %5.0305.888,593.92-2,709.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล50,433.3035,220.0030.2 %5.0944.55905.404.1 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,778.2718,931.2026.6 %5.0689.511,043.33-51.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู32,971.0314,025.0057.5 %5.0577.04250.0056.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,527.3714,008.21-47.0 %0.01,288.801,394.30-8.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,989.081,683.9043.7 %5.0582.81346.9240.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,247.77610.0081.2 %5.0335.6180.7575.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,894.178,831.3373.2 %5.02,486.513,091.50-24.3 %0.0
รวม 442,416 259,533 41.34 % 35,827 30,162 15.81 %