จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,844.72568.0080.0 %5.0399.29160.9859.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,328.5116,655.6039.1 %5.0348.68491.15-40.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง18,840.378,270.4356.1 %5.067.72207.38-206.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,605.62974.0062.6 %5.0551.42156.5571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,856.321,054.0063.1 %5.0608.47122.9679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,340.3512,090.00-6.6 %0.02,548.09621.3075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,481.081,085.0080.2 %5.0303.0783.6072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,513.45893.0074.6 %5.0256.4875.2470.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,483.42695.0080.0 %5.0296.4092.2468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,964.82495.0087.5 %5.0236.0584.2364.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,516.40241.0093.1 %5.0253.0183.9466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,380.77364.0089.2 %5.0314.7471.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,350.86152.0095.5 %5.0263.8370.2473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,305.36328.0090.1 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,316.10177.0094.7 %5.0139.789.4693.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,724.042,750.0074.4 %5.0916.66182.4080.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,078.575,180.02-27.0 %0.01,159.931,106.754.6 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,522.661,926.0023.7 %5.0494.37239.8251.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,717.441,347.0063.8 %5.01,026.81866.4915.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,498.491,266.0063.8 %5.0665.52278.3558.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,829.38720.0074.6 %5.0646.50745.75-15.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,008.381,230.0069.3 %5.01,121.901,104.851.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,084.172,804.00-34.5 %0.0539.90562.40-4.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,655.492,923.8348.3 %5.01,197.95947.1520.9 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,410.151,306.5061.7 %5.0836.66151.0581.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง5,991.3513,438.21-124.3 %0.01,331.08449.1566.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง153,753.1191,174.0040.7 %5.0377.06623.60-65.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,199.271,620.0049.4 %5.0798.632.8599.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,556.213,487.4437.2 %5.03,439.780.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,099.491,291.0058.3 %5.065.0285.53-31.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,480.55389.0088.8 %5.0760.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,742.61933.0066.0 %5.0608.47107.6982.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,232.641,711.0047.1 %5.0798.63204.8074.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,261.4328,046.50-347.9 %0.01,654.352,005.96-21.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง3,770.053,922.00-4.0 %0.01,045.84304.5170.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,906.901,122.0077.1 %5.0817.65216.6073.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,324.2410,842.20-103.6 %0.01,445.85157.8789.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,921.762,675.0031.8 %5.01,026.81380.9562.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,650.234,922.08-34.8 %0.0931.74596.1036.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,275.381,673.0048.9 %5.0836.66279.7966.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,139.372,145.0048.2 %5.01,045.84292.6072.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,867.662,911.00-1.5 %0.0627.4952.2591.7 %5.0
สพ.ตรัง11,361.349,612.0015.4 %5.0950.88280.2570.5 %5.0
รจจ.ตรัง 134,649.9444,133.0067.2 %5.0911.37971.00-6.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,244.90504.0084.5 %5.0437.330.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,482.442,133.0038.7 %5.0893.71451.4649.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,610.58733.0071.9 %5.0551.42266.0051.8 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,472.883,876.0013.3 %5.01,007.79395.2060.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,911.25938.0067.8 %5.0684.53322.0553.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,476.995,493.86-22.7 %0.0798.62422.7547.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,105.416,427.0242.1 %5.0404.91513.45-26.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 130,571.6610,953.1764.2 %5.01,231.72482.0060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,914.2210,003.3461.4 %5.01,353.511,385.10-2.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)33,701.678,665.9974.3 %5.02,420.35696.7071.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,415.435,454.8915.0 %5.0292.21292.60-0.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง58,469.1459,472.00-1.7 %0.01,038.21994.154.2 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง26,062.2634,019.00-30.5 %0.0763.891,024.25-34.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,313.6413,589.6721.5 %5.0631.81298.3052.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง18,136.3013,582.3225.1 %5.0568.03325.9042.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,570.0723,282.0054.0 %5.0662.26627.005.3 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,237.149,333.0029.5 %5.0624.74125.4079.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด48,308.1622,577.0053.3 %5.0758.60223.5470.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,848.6815,282.00-55.2 %0.01,745.40891.8548.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,875.2016,980.0054.0 %5.0757.03651.3014.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 2,951.001,777.0039.8 %5.0817.65152.9581.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,116.21605.0071.4 %5.0342.25185.2545.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,739.8312,861.0059.5 %5.03,989.8610,352.21-159.5 %0.0
รวม 951,376 570,085 40.08 % 57,741 36,670 36.49 %