จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,293.60589.0074.3 %5.0371.09105.0371.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,016.518,285.3040.9 %5.062.84123.75-96.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,546.304,261.67-67.4 %0.0520.80165.3068.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,601.731,080.0070.0 %5.0599.3048.7691.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง9,690.1710,937.00-12.9 %0.02,310.74563.4875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,427.17628.0081.7 %5.0347.4441.5388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,479.04367.0089.5 %5.0243.8555.2177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,405.13283.0091.7 %5.0247.5768.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,615.50313.0091.3 %5.0260.2980.4769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,785.24151.0096.0 %5.0383.9670.2981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,359.79259.0092.3 %5.0282.4662.5977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,360.70198.0094.1 %5.0145.8436.8574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,386.03347.0089.8 %5.0204.1388.9756.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,961.954,130.36-4.3 %0.0829.42344.8558.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,465.02551.0077.6 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,906.841,562.0068.2 %5.0771.41444.6042.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,069.991,099.0064.2 %5.0446.86521.37-16.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง2,950.12610.0079.3 %5.0618.30633.65-2.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,451.392,123.0038.5 %5.0846.50900.60-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,030.111,806.0011.0 %5.0498.30188.2362.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,396.211,787.0059.4 %5.01,264.841,464.61-15.8 %0.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,668.671,741.0062.7 %5.0607.71522.6214.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,592.506,504.2752.1 %5.01,207.81255.6678.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,105.051,364.0056.1 %5.0713.40158.6577.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,793.58709.0060.5 %5.045.54104.79-130.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,477.49243.0090.2 %5.0447.1650.0988.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,010.97987.0067.2 %5.0523.23410.4021.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง6,955.342,469.4264.5 %5.0675.35271.7059.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,171.0529,603.00-262.3 %0.01,226.821,778.69-45.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,006.276,997.00-39.8 %0.01,473.18505.1265.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,228.281,236.0070.8 %5.0580.65401.1030.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง4,925.735,395.70-9.5 %0.01,150.7661.3994.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,387.162,263.0033.2 %5.0827.49526.0836.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,296.54804.0075.6 %5.0751.43112.5185.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,286.921,692.0060.5 %5.0827.49246.0770.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,238.734,380.07-35.2 %0.0637.3360.7290.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,888.711,693.0084.5 %5.02,900.43322.8288.9 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 38,680.7123,499.9639.2 %5.0795.49332.8458.2 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 5,853.536,553.00-11.9 %0.0401.28343.0814.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,485.83616.0075.2 %5.0409.1496.9076.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,550.17508.5080.1 %5.0575.56242.2557.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,733.613,827.75-2.5 %0.0903.55269.5370.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,641.39218.0094.0 %5.0789.45118.2385.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 164,937.819,377.1785.6 %5.01,083.46657.4039.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 237,777.865,776.6784.7 %5.01,165.01866.8025.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง40,582.653,197.7092.1 %5.0299.19267.5410.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,941.0177,968.0011.3 %5.01,618.32765.5352.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม24,336.4714,820.0039.1 %5.0674.06422.1937.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง85,976.2316,374.8081.0 %5.01,918.041,171.8038.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,137.9011,146.5338.5 %5.0597.2430.5594.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน14,968.59228.7598.5 %5.0507.50827.69-63.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 38,972.8113,110.0066.4 %5.0525.74808.06-53.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง15,083.4412,668.4016.0 %5.01,659.391,761.20-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 2,994.391,653.3244.8 %5.0656.34128.9280.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,647.91708.0073.3 %5.0443.78120.8372.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง13,834.7515,849.00-14.6 %0.04,090.153,306.0019.2 %5.0
รวม 675,369 327,550 51.50 % 45,365 24,724 45.50 %