จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี1,963.04200.0089.8 %5.0293.2395.0067.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,317.397,175.8941.7 %5.065.44158.26-141.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,397.66716.0070.1 %5.0369.29125.6266.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,798.011,676.0040.1 %5.0540.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี9,746.7311,742.60-20.5 %0.02,746.31410.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,413.77679.0084.6 %5.0230.2250.3578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,259.25212.0093.5 %5.0238.42105.4555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,370.24397.0088.2 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,468.60335.0090.3 %5.0217.0665.5569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,467.27280.0091.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,247.48237.0092.7 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,244.98194.0094.0 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,265.95153.0095.3 %5.0190.5395.0050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,191.67340.0089.3 %5.0195.99116.8540.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,514.68133.0096.2 %5.0233.4197.8558.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,746.97163.0095.6 %5.0172.2985.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,177.79155.0095.1 %5.0250.21125.4049.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,227.893,175.8068.9 %5.0510.83252.7050.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,265.95957.0070.7 %5.0540.45407.5524.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,586.86494.0080.9 %5.0392.42142.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,722.39940.0080.1 %5.01,415.191,425.00-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,878.631,126.0060.9 %5.0540.45418.0622.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,744.63411.0089.0 %5.0540.46423.5121.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,377.901,400.0068.0 %5.0740.13598.2719.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,076.922,463.00-18.6 %0.0473.18589.00-24.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,426.713,938.7911.0 %5.01,263.04950.0024.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,087.461,495.2051.6 %5.0673.55212.8068.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,613.269,616.0023.8 %5.01,129.93133.5988.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,176.142,005.4036.9 %5.0711.58154.1478.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,213.57852.0061.5 %5.043.2086.09-99.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี2,987.64700.0076.6 %5.0635.5273.3888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,509.75131.0094.8 %5.0426.3689.6879.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,654.032,640.2027.7 %5.0787.66228.0571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,326.481,361.7941.5 %5.01,129.9328,282.73-2,403.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี4,688.753,980.0015.1 %5.01,339.11361.9573.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,650.53740.0086.9 %5.0697.54280.9259.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,513.106,714.00-21.8 %0.01,415.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,263.971,958.0080.9 %5.0521.42332.5036.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,508.221,000.0071.5 %5.0768.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,109.97640.0084.4 %5.0844.69171.0079.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,424.101,035.0076.6 %5.0939.79471.2049.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,531.441,611.0036.4 %5.0426.34180.8757.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี28,067.3911,024.0060.7 %5.0542.10196.6563.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี49,630.35120,765.98-143.3 %0.0777.48628.0019.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,688.56900.0066.5 %5.0378.59358.705.3 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,175.682,318.8744.5 %5.01,129.93670.4740.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,271.461,213.8062.9 %5.0540.44284.0547.4 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,388.895,069.50-15.5 %0.01,008.95508.2549.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,831.6380.0097.9 %5.0844.71190.0077.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,147.02683.4186.7 %5.01,004.54642.8536.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,924.531,553.0077.6 %5.0991.19479.1551.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 319,406.936,799.6265.0 %5.0723.02690.804.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 164,394.218,374.7187.0 %5.0730.80948.55-29.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 212,965.286,490.7949.9 %5.01,845.43967.5647.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,614.253,292.5141.4 %5.0297.68196.6533.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี32,079.4239,656.01-23.6 %0.0810.781,161.80-43.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี28,897.9625,995.0010.0 %5.0635.26686.85-8.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี55,736.6726,617.5952.2 %5.0578.66567.152.0 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี64,705.7621,698.5766.5 %5.0619.531,347.00-117.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี40,175.4712,137.0169.8 %5.0564.291,689.87-199.5 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี147,672.2217,604.8288.1 %5.0475.253,177.20-568.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,522.0513,544.00-17.5 %0.01,334.012,003.00-50.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,821.992,151.8023.7 %5.0559.47309.7444.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,491.11463.0086.7 %5.0312.24252.5519.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี43,529.3211,508.0073.6 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 823,296 416,116 49.46 % 46,606 71,935 -54.35 %