จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี1,993.12200.0090.0 %5.0293.2395.0067.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี11,753.490.000.0 %0.065.440.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,434.41716.0070.6 %5.0369.29125.6266.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,840.890.000.0 %0.0540.440.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี9,896.1011,742.60-18.7 %0.02,746.31410.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,481.42679.0084.8 %5.0230.2250.3578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,309.20212.0093.6 %5.0238.42105.4555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,421.89397.0088.4 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,521.76335.0090.5 %5.0217.0665.5569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,520.41280.0092.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,297.25237.0092.8 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,294.72194.0094.1 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,316.00153.0095.4 %5.0190.5395.0050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,240.58340.0089.5 %5.0195.99116.8540.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น0.00133.000.0 %0.00.0097.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,804.40163.0095.7 %5.0172.2985.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,226.49155.0095.2 %5.0250.21125.4049.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี1,904.031,987.00-4.4 %0.0959.93794.2017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ628.37494.0021.4 %5.0411.44142.5065.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,225.51940.0082.0 %5.01,510.271,425.005.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี0.001,126.000.0 %0.00.00418.060.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี0.00411.000.0 %0.00.00423.510.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,444.991,400.0068.5 %5.0740.13598.2719.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,070.950.000.0 %0.0473.18589.00-24.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,494.553,938.7912.4 %5.01,263.04950.0024.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,134.771,495.2052.3 %5.0673.55212.8068.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,806.579,616.0024.9 %5.01,129.93133.5988.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,224.812,005.4037.8 %5.0711.58154.1478.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,247.49852.0062.1 %5.043.2086.09-99.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,033.43700.0076.9 %5.0635.5242.7593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,548.56131.0094.9 %5.0426.3689.6879.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,710.032,640.2028.8 %5.0787.66228.0571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.001,361.790.0 %0.00.0028,282.730.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี0.003,980.000.0 %0.00.00361.950.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี1,476.99740.0049.9 %5.0366.39280.9223.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,778.566,714.00-16.2 %0.01,415.170.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,421.271,958.0081.2 %5.0521.42332.5036.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.001,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,172.96640.0084.7 %5.0844.69171.0079.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,491.901,035.0077.0 %5.0959.88471.2050.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,570.241,611.0037.3 %5.0426.34180.8757.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี28,497.5411,024.0061.3 %5.0542.10196.6563.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี50,390.97120,765.98-139.7 %0.0777.48628.0019.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,729.77900.0067.0 %5.0378.59358.705.3 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,151.282,318.8744.1 %5.01,091.90670.4738.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,321.601,213.8063.5 %5.0540.44284.0547.4 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,456.155,069.50-13.8 %0.01,008.95508.2549.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,278.1380.0098.1 %5.0731.140.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,225.90683.4186.9 %5.01,004.54642.8536.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 165,381.098,374.7187.2 %5.0730.80948.55-29.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 213,163.986,490.7950.7 %5.01,845.43967.5647.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 319,704.356,799.6265.5 %5.0723.02690.804.5 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,700.293,292.5142.2 %5.0297.68196.6533.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี30,305.0839,656.01-30.9 %0.0810.781,161.80-43.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี0.0025,995.000.0 %0.00.00686.850.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี56,590.8826,617.5953.0 %5.0578.66567.152.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี0.0021,698.570.0 %0.00.001,347.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี37,114.030.000.0 %0.0564.291,573.31-178.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี165,315.880.000.0 %0.0495.680.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,698.6313,544.00-15.8 %0.01,334.010.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,865.242,151.8024.9 %5.0559.47309.7444.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,544.61463.0086.9 %5.0312.24252.5519.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,196.4411,508.0074.0 %5.06,743.830.000.0 %0.0
รวม 485,275 315,655 0.00 % 30,247 18,371 0.00 %