จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,399.7686.0098.0 %5.0431.54234.6645.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา227,847.7016,156.1992.9 %5.0191.20338.78-77.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,232.795,186.3976.7 %5.078.10284.76-264.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,803.9744,299.82-78.6 %0.0162.54676.23-316.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,691.721,624.0039.7 %5.0228.19125.4045.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,245.4249.0098.5 %5.0470.3591.9080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,493.5214,370.00-36.9 %0.01,909.88492.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,301.00461.0086.0 %5.0172.92117.8031.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,319.18410.0087.6 %5.0220.3742.7580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,250.15196.0094.0 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,247.11420.0087.1 %5.0258.1589.2565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,220.64242.0092.5 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,474.20344.0090.1 %5.0300.3444.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,622.561.00100.0 %5.0482.6399.7579.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,754.675,140.6056.3 %5.0998.36324.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,839.461,343.0052.7 %5.0610.14705.93-15.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,719.171.00100.0 %5.0400.74140.6064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,632.691,323.0071.4 %5.01,414.421,039.3026.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,883.25970.0075.0 %5.0671.4060.0691.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,732.19572.0079.1 %5.0558.70286.8548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,479.29316.6790.9 %5.0939.02123.5086.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,153.975,187.0015.7 %5.01,464.32298.3779.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,572.072,619.8742.7 %5.01,262.291,127.6510.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,804.031,577.5043.7 %5.0634.76258.7259.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,057.139,238.6029.2 %5.01,338.35341.9974.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,651.672,464.0032.5 %5.0996.0757.0094.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,773.3525.0098.6 %5.050.39108.46-115.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,394.24569.0076.2 %5.0463.620.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,544.00330.0087.0 %5.0482.64355.9426.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,486.912,787.0020.1 %5.0920.00488.3046.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,284.6930,302.00-473.4 %0.01,319.3426,726.12-1,925.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,071.673,502.0065.2 %5.02,118.01477.6477.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,728.641,352.0063.7 %5.0668.97293.4656.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,307.098,670.51-37.5 %0.01,189.1373.7093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,672.22999.0090.6 %5.0748.86601.4419.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,416.602,671.6921.8 %5.0843.9473.2991.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,746.951,558.0067.2 %5.0710.88205.9771.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,523.542,471.5745.4 %5.01,034.10142.5086.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,010.882,828.976.0 %3.0496.0442.0091.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,865.202,905.0067.2 %5.0832.92386.5453.6 %5.0
รจก.ยะลา 18,114.9143,080.21-137.8 %0.0586.87702.00-19.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,858.174,773.00-67.0 %0.0577.71171.0070.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา2,672.202,711.00-1.5 %0.0428.75262.2038.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,617.761,860.0028.9 %5.0440.21303.0531.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,943.074,863.26-23.3 %0.01,072.13456.0557.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,272.89792.0075.8 %5.0843.94227.7273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,149.389,524.00-129.5 %0.01,021.43274.1773.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา58,582.373,899.3693.3 %5.0409.580.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต319,556.112,139.0089.1 %5.01,865.09704.9062.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 179,497.6813,207.0383.4 %5.021,058.32375.9398.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,711.4310,146.2253.3 %5.01,127.71234.3379.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2533.10937.44-75.8 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา56,078.3347,130.9916.0 %5.01,276.041,175.157.9 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา35,068.131,342.0096.2 %5.0782.7790.2588.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,415.411,650.0085.5 %5.0476.28133.0072.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,091.9416,236.0026.5 %5.0640.791,811.65-182.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,630.9512,888.0063.8 %5.0943.35335.8064.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา9,803.9417,045.53-73.9 %0.03,102.933.7099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,345.1753,080.982.3 %1.01,169.95831.1829.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,200.423,650.00-14.0 %0.0767.87490.2036.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,499.08172.0093.1 %5.0463.62315.4832.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา73,276.972.00100.0 %5.021,480.783.70100.0 %5.0
รวม 974,175 426,700 56.20 % 89,132 46,733 47.57 %