จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,349.5786.0098.0 %5.0431.54234.6645.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา225,248.6916,156.1992.8 %5.0191.20338.78-77.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,979.195,186.3976.4 %5.084.99284.76-235.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,521.0344,699.00-82.3 %0.0162.54676.23-316.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,661.011,624.0039.0 %5.0228.19125.4045.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,208.4049.0098.5 %5.0470.3591.9080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,373.8314,370.00-38.5 %0.01,909.88492.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,263.35461.0085.9 %5.0172.92117.8031.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,281.32410.0087.5 %5.0220.3742.7580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,213.08196.0093.9 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,210.08420.0086.9 %5.0258.1589.2565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,183.90242.0092.4 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,434.57508.0085.2 %5.0300.3444.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,581.241.00100.0 %5.0482.6399.7579.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,620.595,140.6055.8 %5.0998.36324.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,807.081,343.0052.2 %5.0610.14705.93-15.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,676.751.00100.0 %5.0400.74140.6064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,579.841,323.0071.1 %5.01,414.421,039.3026.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,838.96970.0074.7 %5.0671.4060.0691.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,701.02572.0078.8 %5.0558.70286.8548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,439.60316.6790.8 %5.0939.02123.5086.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,083.775,187.0014.7 %5.01,464.32298.3779.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,519.912,619.8742.0 %5.01,262.291,127.6510.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,772.051,577.5043.1 %5.0634.76258.7259.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,908.199,238.6028.4 %5.01,338.35341.9974.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,610.012,464.0031.7 %5.0996.0757.0094.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39108.46-115.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,366.92569.0076.0 %5.0463.620.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,514.98330.0086.9 %5.0482.64355.9426.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,447.142,787.0019.2 %5.0920.00488.3046.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,224.4130,302.00-480.0 %0.01,319.3426,726.12-1,925.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,956.783,502.0064.8 %5.02,118.01477.6477.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,686.111,352.0063.3 %5.0668.97293.4656.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,235.158,670.51-39.1 %0.01,189.1373.7093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,507.12999.0090.5 %5.0729.84601.4417.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,377.632,671.6920.9 %5.0843.9473.2991.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,692.801,558.0066.8 %5.0710.88205.9771.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,471.942,471.5744.7 %5.01,034.10142.5086.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,976.542,828.975.0 %2.5496.0442.0091.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,764.082,905.0066.9 %5.0832.92386.5453.6 %5.0
รจก.ยะลา 17,908.2843,080.21-140.6 %0.0586.87702.00-19.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,825.564,773.00-68.9 %0.0577.71171.0070.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา2,641.722,711.00-2.6 %0.0428.75262.2038.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,587.901,860.0028.1 %5.0440.21303.0531.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,898.094,863.26-24.8 %0.01,072.13456.0557.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,235.56792.0075.5 %5.0843.94227.7273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,102.059,524.00-132.2 %0.01,021.43274.1773.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา57,914.133,899.3693.3 %5.0409.580.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต319,333.032,139.0088.9 %5.01,865.09704.9062.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 178,590.8613,207.0383.2 %5.021,058.32375.9398.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,463.7710,146.2252.7 %5.01,127.71234.3379.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2527.02937.44-77.9 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา55,438.6647,130.9915.0 %5.01,276.041,175.157.9 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา34,668.111,342.0096.1 %5.0782.7790.2588.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,285.201,650.0085.4 %5.0476.28133.0072.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน20,033.0316,236.0019.0 %5.0640.791,811.65-182.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,224.5212,888.0063.4 %5.0943.35335.8064.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา9,692.1117,045.53-75.9 %0.03,102.931,167.5062.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา53,725.2653,080.981.2 %0.51,169.95831.1829.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,163.913,650.00-15.4 %0.0767.87490.2036.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,470.58172.0093.0 %5.0463.62315.4832.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา72,441.1114,655.0079.8 %5.021,480.789,296.5756.7 %5.0
รวม 959,459 441,892 53.94 % 89,119 57,190 35.83 %