จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,399.7686.0098.0 %5.0431.54234.6645.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา0.000.000.0 %0.00.00338.780.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,232.795,186.3976.7 %5.078.10284.76-264.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,803.977,669.5869.1 %5.0162.54676.23-316.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,691.721,624.0039.7 %5.0228.19125.4045.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,245.420.000.0 %0.0470.350.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,493.5214,370.00-36.9 %0.01,909.88492.6074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,301.00461.0086.0 %5.0172.92117.8031.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,319.18410.0087.6 %5.0220.3742.7580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,250.15196.0094.0 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,247.11420.0087.1 %5.0258.1589.2565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,220.64242.0092.5 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,474.20344.0090.1 %5.0300.3444.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,622.561.00100.0 %5.0482.6399.7579.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,754.675,140.6056.3 %5.0998.36324.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,839.461,343.0052.7 %5.0610.14705.93-15.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,719.171.00100.0 %5.0400.74140.6064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,632.691,323.0071.4 %5.01,414.421,039.3026.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,883.25970.0075.0 %5.0671.4060.0691.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,732.19572.0079.1 %5.0558.70286.8548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,479.290.000.0 %0.0939.020.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,572.072,619.8742.7 %5.01,262.291,127.6510.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,804.031,577.5043.7 %5.0634.76258.7259.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,057.139,238.6029.2 %5.01,338.35341.9974.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,394.24569.0076.2 %5.0463.620.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,544.00330.0087.0 %5.0482.64355.9426.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,486.912,787.0020.1 %5.0920.00488.3046.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,071.673,502.0065.2 %5.02,118.01477.6477.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,194.871,352.00-13.2 %0.0315.60293.467.0 %3.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,672.22999.0090.6 %5.0748.86601.4419.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,416.602,671.6921.8 %5.0843.9473.2991.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,746.951,558.0067.2 %5.0710.88205.9771.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,523.542,471.5745.4 %5.01,034.10142.5086.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,865.202,905.0067.2 %5.0832.92386.5453.6 %5.0
รจก.ยะลา 18,114.9143,080.21-137.8 %0.0586.87702.00-19.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,858.174,773.00-67.0 %0.0577.71171.0070.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา2,672.202,711.00-1.5 %0.0428.75262.2038.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,617.761,860.0028.9 %5.0440.210.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,943.074,863.26-23.3 %0.01,072.13456.0557.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,272.89792.0075.8 %5.0843.94227.7273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,149.389,524.00-129.5 %0.01,021.43274.1773.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา58,582.370.000.0 %0.0409.580.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 179,497.6813,207.0383.4 %5.021,058.32375.9398.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,711.4310,146.2253.3 %5.01,127.71234.3379.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต30.002,139.000.0 %0.00.00704.900.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา56,078.3347,130.9916.0 %5.01,276.041,175.157.9 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน0.0016,236.000.0 %0.00.001,811.650.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,630.9512,888.0063.8 %5.0943.350.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา0.0017,045.530.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา53,148.9853,080.980.1 %0.51,169.95831.1829.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,200.423,650.00-14.0 %0.0767.87490.2036.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,499.08172.0093.1 %5.0463.62315.4832.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 479,363 280,820 0.00 % 50,922 15,178 0.00 %