จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,776.28937.0066.2 %5.0462.22296.6835.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,368.8917,351.43-40.3 %0.076.90137.81-79.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,392.408,837.7042.6 %5.0101.7034.6266.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,349.084,860.30-11.8 %0.0709.44215.4569.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,737.941,556.0043.2 %5.0614.3528.2895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,582.419,618.00-0.4 %0.02,325.791,122.2251.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,292.44775.0076.5 %5.0205.6598.8551.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,367.92285.0091.5 %5.0181.4192.1549.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,287.3513.3199.6 %5.0160.3880.4549.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,277.36208.0093.7 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,323.09243.0092.7 %5.0294.6492.8968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,258.26261.0092.0 %5.0329.24107.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,296.31371.0088.7 %5.0362.7694.9073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,240.99137.0095.8 %5.0433.7569.4884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,593.58468.0087.0 %5.0406.6358.8285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,527.28198.0094.4 %5.0252.0086.0165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ949.5214.7598.4 %5.0201.87107.3546.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,221.46213.0093.4 %5.0187.7090.5451.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,424.4217,175.06-82.2 %0.01,234.78384.7568.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,575.4110,586.208.5 %4.0720.09412.4942.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,768.284,174.3561.2 %5.0842.54502.5540.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,278.87465.0079.6 %5.0402.7495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,483.69609.0075.5 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,245.971.00100.0 %5.0257.16237.507.6 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,542.19516.8079.7 %5.0519.28160.3269.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส11,942.75368.0096.9 %5.01,470.07867.3541.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส2,985.96940.0068.5 %5.0728.45500.4131.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,331.38552.3091.3 %5.0642.89567.1511.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,829.192,144.0044.0 %5.01,051.72872.0017.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,500.961,959.6021.6 %5.0502.14547.65-9.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,563.161,922.0046.1 %5.0975.67540.9444.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส2,994.161,080.6063.9 %5.0690.42523.9124.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,548.666,669.6222.0 %5.01,165.8276.1293.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส77,613.8481,100.00-4.5 %0.0611.44593.103.0 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,026.541,329.0056.1 %5.0747.46680.119.0 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,423.625,161.00-50.7 %0.038.18136.84-258.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,085.13754.0075.6 %5.0880.5835.3496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,065.66941.0069.3 %5.0633.37419.0433.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส19,651.122,100.0089.3 %5.08,011.58176.2897.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,365.2621,885.00-13.0 %0.03,504.783,121.7510.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,796.973,504.0027.0 %5.01,508.102,295.01-52.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,244.251,089.0066.4 %5.0747.48276.4863.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,855.365,944.00-22.4 %0.01,199.33109.5090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,300.94992.0086.4 %5.0709.43445.6937.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,530.922,886.0018.3 %5.0918.61551.9539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,780.261,494.0060.5 %5.0823.53256.4168.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,245.542,094.0050.7 %5.01,241.88244.8280.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,438.661,875.0023.1 %5.0481.24109.9477.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,263.165,346.0047.9 %5.0459.95279.7739.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 32,464.6427,425.3015.5 %5.0645.351,595.60-147.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,148.2510,371.00-229.4 %0.0614.35261.8757.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,478.373,643.00-4.7 %0.0937.62392.3458.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,694.261,824.0032.3 %5.0595.34414.2030.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,007.923,889.4022.3 %5.01,241.85685.9044.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,931.414,362.0011.5 %5.0804.51190.0076.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,484.363,640.9918.8 %5.0994.671,163.75-17.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,289.815,451.3959.0 %5.01,086.35684.0037.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 196,358.5411,954.4087.6 %5.01,269.751,007.7320.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 230,392.588,740.7871.2 %5.01,844.261,364.2026.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,318.606,552.0036.5 %5.0839.50866.85-3.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,623.782,931.0019.1 %5.0693.25153.6077.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,692.9210,125.0063.4 %5.0816.91845.95-3.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก39,050.5614,740.1462.3 %5.0806.341,381.66-71.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส9,977.5912,314.00-23.4 %0.01,935.372,233.12-15.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,974.081,994.8032.9 %5.0709.43606.1014.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,447.731,950.0020.3 %5.0443.22139.0668.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส60,577.2817,484.0071.1 %5.06,072.2212,129.50-99.8 %0.0
รวม 695,458 383,398 44.87 % 64,060 45,386 29.15 %