จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส550.49937.00-70.2 %0.0462.22296.6835.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,511.6117,351.43-38.7 %0.076.90137.81-79.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,570.018,837.7043.2 %5.0101.7034.6266.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส0.004,860.300.0 %0.00.00215.450.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,769.541,556.0043.8 %5.0614.3528.2895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,692.989,618.000.8 %0.52,325.791,122.2251.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,330.43775.0076.7 %5.0205.6598.8551.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,406.79285.0091.6 %5.0181.4192.1549.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,325.2813.3199.6 %5.0160.3880.4549.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,315.17208.0093.7 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,361.43243.0092.8 %5.0294.6492.8968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,295.86261.0092.1 %5.0329.24107.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,334.34371.0088.9 %5.0362.7694.9073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,278.38137.0095.8 %5.0433.7581.1781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,635.04468.0087.1 %5.0406.6358.8285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,567.97198.0094.5 %5.0252.0086.0165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ960.4814.7598.5 %5.0201.87107.3546.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,258.63213.0093.5 %5.0187.7090.5451.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,533.1717,175.06-80.2 %0.01,234.78384.7568.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,708.9710,586.209.6 %4.5720.09412.4942.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,892.524,174.3561.7 %5.0842.54502.5540.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,271.881.00100.0 %5.0257.16237.507.6 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,305.17465.0079.8 %5.0402.7495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,512.35609.0075.8 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,571.53516.8079.9 %5.0519.28160.3269.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,020.41940.0068.9 %5.0728.45500.4131.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,404.43552.3091.4 %5.0642.89567.1511.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,873.382,144.0044.6 %5.01,051.72872.0017.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,529.821,959.6022.5 %5.0502.14547.65-9.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,604.271,922.0046.7 %5.0975.67540.9444.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,028.711,080.6064.3 %5.0690.42523.9124.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,647.296,669.6222.9 %5.01,165.8276.1293.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส78,509.3981,100.00-3.3 %0.0611.44593.103.0 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,061.471,329.0056.6 %5.0747.46680.119.0 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,463.135,161.00-49.0 %0.038.18140.84-268.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,120.73754.0075.8 %5.0880.5835.3496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,101.03941.0069.7 %5.0633.37419.0433.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส20,091.512,100.0089.5 %5.08,106.66176.2897.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,588.7121,885.00-11.7 %0.03,504.783,121.7510.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,852.323,504.0027.8 %5.01,508.102,295.01-52.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส0.001,089.000.0 %0.00.00276.480.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,911.385,944.00-21.0 %0.01,199.33109.5090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,385.19992.0086.6 %5.0709.43445.6937.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,571.662,886.0019.2 %5.0918.61551.9539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,823.871,494.0060.9 %5.0823.53256.4168.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,294.532,094.0051.2 %5.01,241.88244.8280.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,466.791,875.0024.0 %5.0481.24109.9477.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,381.585,346.0048.5 %5.0459.95279.7739.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 32,839.2327,425.3016.5 %5.0645.351,595.60-147.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,184.5810,371.00-225.7 %0.0614.35261.8757.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,725.351,824.0033.1 %5.0595.34414.2030.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,065.703,889.4023.2 %5.01,241.85685.9044.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,988.314,362.0012.6 %5.0804.51190.0076.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,536.113,640.9919.7 %5.0994.67989.650.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 197,470.3711,954.4087.7 %5.01,269.751,007.7320.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 230,499.208,740.7871.3 %5.01,844.261,364.2026.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,443.165,451.3959.4 %5.01,086.35684.0037.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,437.666,552.0037.2 %5.0839.50866.85-3.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,665.592,931.0020.0 %5.0693.25153.6077.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,012.4510,125.0063.9 %5.0816.91845.95-3.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก39,501.1514,740.1462.7 %5.0806.341,381.66-71.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,092.7112,314.00-22.0 %0.01,935.372,233.12-15.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,876.811,994.8030.7 %5.0652.38606.107.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,475.971,950.0021.2 %5.0443.22139.0668.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,276.250.000.0 %0.06,072.220.000.0 %0.0
รวม 616,506 355,954 42.26 % 54,162 31,347 42.12 %