จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,057.87201.0090.2 %5.0380.94279.5226.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.005,633.200.0 %0.00.00148.200.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,728.25989.0063.7 %5.0331.25115.8965.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.00919.000.0 %0.00.00110.200.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,191.704,587.0011.6 %5.0894.371,595.05-78.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ7,051.710.000.0 %0.0283.00105.8762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36259.09-3.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย516.860.000.0 %0.0393.07105.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,514.294,268.0222.6 %5.0666.1895.9885.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,725.17479.0082.4 %5.0340.63207.6439.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.005,646.070.0 %0.00.0024.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,594.95444.0082.9 %5.0552.09818.62-48.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,332.69323.0086.2 %5.0476.02467.691.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,992.821,403.0053.1 %5.0742.25855.00-15.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,630.051,062.9170.7 %5.0816.24583.9528.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,045.49895.0070.6 %5.0564.9852.1690.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,784.624,513.6022.0 %5.0856.34240.0772.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,970.21712.0082.1 %5.0666.18485.2727.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,636.41416.0084.2 %5.0666.1869.3889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,533.31279.0089.0 %5.0514.05325.1936.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.001,949.000.0 %0.00.00380.310.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ1,837.813,113.00-69.4 %0.0798.671,100.10-37.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ12,503.351,826.0085.4 %5.01,465.45620.5957.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,452.85264.0097.2 %5.0552.09165.3770.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ1,183.95556.0053.0 %5.0456.38239.0147.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,533.452,109.0077.9 %5.0976.66458.8753.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 26,009.0118,275.0629.7 %5.0683.92607.4311.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,444.20598.0075.5 %5.0233.09244.92-5.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,775.381,624.5241.5 %5.0326.82206.6036.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,117.24681.0090.4 %5.02,377.0096.9395.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,893.371,008.5865.1 %5.0628.1599.4384.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ879.331,927.28-119.2 %0.0830.330.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ129,709.4510,404.6192.0 %5.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,477.312,450.1662.2 %5.0289.4795.0067.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,697.869,459.3946.6 %5.0751.08232.7569.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.0014,159.000.0 %0.00.00641.750.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,149.829,199.00-12.9 %0.01,513.171,068,642.90-70,522.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,630.46639.0075.7 %5.0552.09489.4211.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 289,033 84,707 0.00 % 22,631 1,081,204 0.00 %