จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ0.00201.000.0 %0.00.00279.520.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,728.250.000.0 %0.0331.250.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,191.704,587.0011.6 %5.0894.371,595.05-78.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ7,051.710.000.0 %0.0283.00105.8762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36259.09-3.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย516.860.000.0 %0.0393.07105.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,514.294,268.0222.6 %5.0666.1895.9885.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,725.17479.0082.4 %5.0340.63207.6439.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.005,646.070.0 %0.00.0024.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,332.69323.0086.2 %5.0476.02467.691.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,992.821,403.0053.1 %5.0742.25855.00-15.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,630.051,030.0071.6 %5.0816.24722.1511.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,784.624,513.6022.0 %5.0856.34240.0772.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,970.21712.0082.1 %5.0666.18485.2727.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,636.41416.0084.2 %5.0666.1869.3889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,533.31279.0089.0 %5.0514.05325.1936.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,255.641,826.0043.9 %5.0760.56620.5918.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,452.85264.0097.2 %5.0552.09165.3770.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,533.452,109.0077.9 %5.0976.66458.8753.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 26,009.0118,275.0629.7 %5.0683.920.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,444.20812.0066.8 %5.0233.09222.404.6 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,775.381,624.5241.5 %5.0326.82206.6036.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,117.24681.0090.4 %5.02,377.0096.9395.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,893.370.000.0 %0.0628.150.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ879.330.000.0 %0.0830.330.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ129,709.450.000.0 %0.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,477.312,450.1662.2 %5.0289.4795.0067.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,697.869,459.3946.6 %5.0751.08232.7569.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.009,199.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,630.46639.0075.7 %5.0552.09489.4211.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 124,705 56,151 0.00 % 16,017 9,365 0.00 %