จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ1,946.87201.0089.7 %5.0380.94279.5226.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,689.995,633.201.0 %0.544.52148.20-232.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,581.09989.0061.7 %5.0331.25115.8965.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,488.85919.0063.1 %5.0609.13110.2081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ4,911.654,587.006.6 %3.0894.371,595.05-78.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,674.05217.0095.4 %5.0393.07105.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,487.34311.0091.1 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,370.04400.0088.1 %5.0258.090.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,333.61168.0095.0 %5.0338.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,346.86383.0088.6 %5.0220.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,585.73468.0086.9 %5.0266.58105.8760.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36101.9259.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,216.844,268.0218.2 %5.0666.1895.9885.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ3,792.631,500.0060.4 %5.0818.31760.007.1 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,588.31479.0081.5 %5.0571.10207.6463.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,799.895,646.07-101.7 %0.0799.2924.0897.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,461.56444.0082.0 %5.0552.09818.62-48.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,223.33323.0085.5 %5.0476.02467.691.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,833.911,403.0050.5 %5.0742.25855.00-15.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,444.371,062.9169.1 %5.0989.45583.9541.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,915.87895.0069.3 %5.0799.2952.1693.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,472.584,513.6017.5 %5.0856.34240.0772.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,766.18712.0081.1 %5.0666.18485.2727.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,509.39416.0083.4 %5.0666.1869.3889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,396.66279.0088.4 %5.0514.05325.1936.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,468.961,949.0021.1 %5.0628.15380.3139.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ12,527.331.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,659.203,113.0014.9 %5.01,065.521,100.10-3.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ11,828.891,826.0084.6 %5.01,465.45620.5957.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ8,953.08264.0097.1 %5.0552.09165.3770.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,578.12926.0064.1 %5.0647.176,370.05-884.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,013.171,662.0044.8 %5.0780.28589.0424.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,345.27556.0087.2 %5.0723.23239.0167.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,318.631.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,019.202,109.0076.6 %5.0976.66458.8753.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 24,606.0318,275.0625.7 %5.0683.92607.4311.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,326.54598.0074.3 %5.0437.99244.9244.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,738.761,624.5240.7 %5.0590.12206.6065.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ6,738.39681.0089.9 %5.02,643.8596.9396.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,710.241.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,757.561,008.5863.4 %5.0628.1599.4384.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,558.791,927.2824.7 %5.0609.13222.5463.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ122,712.6810,404.6191.5 %5.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,143.292,450.1660.1 %5.0313.1695.0069.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา16,743.219,459.3943.5 %5.0751.08232.7569.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ49,942.4414,159.0071.6 %5.0647.85641.750.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,216.879,199.00-12.0 %0.01,513.171,398.157.6 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,488.57639.0074.3 %5.0552.09489.4211.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,032.571.00100.0 %5.0323.890.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ11,510.201.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 406,776 119,053 70.73 % 40,327 23,057 42.83 %