จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,948.76628.0078.7 %5.0177.85266.27-49.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี668.84931.00-39.2 %0.0228.1938.0083.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,721.091,158.0057.4 %5.0323.2746.4585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,520.656,282.603.7 %1.51,561.85646.0058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,058.12844.0079.2 %5.0214.2655.6174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี504.21728.00-44.4 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,910.46286.0092.7 %5.0153.6660.8060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,481.74637.0081.7 %5.0157.6167.2957.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,318.3099.0097.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,369.44322.0090.4 %5.0145.6451.3064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,971.461,500.0049.5 %5.0558.18547.481.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,542.111,398.0060.5 %5.0744.13462.8337.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,758.46900.0067.4 %5.0458.93412.4110.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,402.01349.0085.5 %5.0306.80208.7332.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,832.491,472.1761.6 %5.0915.31957.75-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,645.542,695.06-63.8 %0.0360.72545.95-51.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,457.112,719.0021.4 %5.0801.18703.0012.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,590.168,188.884.7 %2.01,257.5681.1793.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,107.611,601.0048.5 %5.0611.05397.4235.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,696.77445.0083.5 %5.0477.9482.0282.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,320.29661.0071.5 %5.0268.77248.767.4 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,044.201,975.0035.1 %5.0511.55303.5040.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,156.985,619.06-35.2 %0.0991.342,278.88-129.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,438.784,063.0025.3 %5.01,409.73456.1967.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,927.441,700.0056.7 %5.0361.30375.07-3.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี4,888.806,277.96-28.4 %0.01,190.6457.7295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,025.47970.0090.3 %5.0367.82411.56-11.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,828.082,447.9636.1 %5.0746.90393.2647.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,367.072,059.00-50.6 %0.0582.59235.1859.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,509.89667.0885.2 %5.0668.10259.0461.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี2,872.433,996.05-39.1 %0.0458.8941.0991.0 %5.0
สพ.สิงห์บุรี2,952.551,779.0039.7 %5.0534.99339.8536.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 42,852.4339,583.967.6 %3.5635.72673.00-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,418.37579.0076.1 %5.0268.77104.0461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2,934.29949.0067.7 %5.0515.97153.4770.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,525.03966.0061.7 %5.0278.00220.5120.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,245.303,326.83-2.5 %0.0611.05304.9550.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,456.781,993.8942.3 %5.0537.3485.9184.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,081.396,403.009.6 %4.52,072.74398.9680.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ6,137.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ487.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)7,340.745,219.2028.9 %5.02,490.53320.8087.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,549.502,266.0011.1 %5.0218.38370.99-69.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,181.2318,710.9261.2 %5.0907.51515.8843.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 229,266.7263.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี73,718.3126,034.0064.7 %5.0524.831,298.27-147.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,399.9418,626.008.7 %4.0445.231,785.88-301.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,346.9610,395.6322.1 %5.0991.451,001.74-1.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,831.141,869.0034.0 %5.0482.09338.2029.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,459.78518.0088.4 %5.0306.80303.141.2 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี34,679.126,170.8082.2 %5.02,227.973,200.30-43.6 %0.0
รวม 417,124 209,073 49.88 % 31,862 22,711 28.72 %