จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,049.66628.0079.4 %5.0177.85266.27-49.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี691.73931.00-34.6 %0.0228.1938.0083.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,814.201,158.0058.9 %5.0323.2746.4585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,743.796,282.606.8 %3.01,561.85646.0058.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,196.99844.0079.9 %5.0214.2655.6174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี521.47728.00-39.6 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,044.28286.0092.9 %5.0153.6660.8060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,600.89637.0082.3 %5.0157.6167.2957.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,431.8599.0097.1 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,484.74322.0090.8 %5.0145.6451.3064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,073.151,500.0051.2 %5.0558.18547.481.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,663.331,398.0061.8 %5.0744.13462.8337.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,852.86900.0068.5 %5.0458.93412.4110.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,484.21349.0086.0 %5.0306.80208.7332.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,963.641,472.1762.9 %5.0915.31957.75-4.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,701.862,695.06-58.4 %0.0360.72545.95-51.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,575.412,719.0024.0 %5.0801.18703.0012.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,884.128,188.887.8 %3.51,257.5681.1793.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,213.951,601.0050.2 %5.0611.05397.4235.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,789.06445.0084.0 %5.0477.9486.3481.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,399.69661.0072.5 %5.0268.77248.767.4 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,148.371,975.0037.3 %5.0511.55303.5040.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,299.235,619.06-30.7 %0.0991.342,278.88-129.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,624.904,063.0027.8 %5.01,409.73456.1967.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,061.841,700.0058.1 %5.0361.30375.07-3.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,056.106,277.96-24.2 %0.01,190.6457.7295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,368.55970.0090.6 %5.0367.82411.56-11.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,959.082,447.9638.2 %5.0746.900.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,413.862,059.00-45.6 %0.0582.59235.1859.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,645.91667.0885.6 %5.0668.10259.0461.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี2,970.723,996.05-34.5 %0.0458.8941.0991.0 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,053.591,779.0041.7 %5.0534.99339.8536.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 44,318.8639,583.9610.7 %5.0635.72673.00-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,501.13579.0076.9 %5.0268.77104.0461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,034.70949.0068.7 %5.0515.97153.4770.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,611.44966.0063.0 %5.0278.00220.5120.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,356.363,326.830.9 %0.5611.05304.9550.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,575.081,993.8944.2 %5.0537.3485.9184.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,323.726,403.0012.6 %5.02,072.74398.9680.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,636.752,266.0014.1 %5.0218.38370.99-69.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,830.0218,710.9262.5 %5.0907.51515.8843.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 230,268.2463.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี76,240.9926,034.0065.9 %5.0524.831,298.27-147.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,098.0418,626.0011.7 %5.0445.231,785.88-301.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,803.7010,395.6324.7 %5.0991.451,001.74-1.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,928.021,869.0036.2 %5.0482.09338.2029.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,612.39518.0088.8 %5.0306.80303.141.2 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,865.866,170.8082.8 %5.02,227.973,200.30-43.6 %0.0
รวม 423,788 203,854 51.90 % 28,624 22,001 23.14 %