จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,213.40402.0081.8 %5.0335.23173.7948.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท11,389.297,289.7036.0 %5.045.3465.07-43.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,561.711,704.0033.5 %5.0506.37110.0778.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,769.271,380.0050.2 %5.0601.4571.4488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,681.468,188.005.7 %2.52,503.02491.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,195.93344.0089.2 %5.0187.00132.0929.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา3,847.38547.0085.8 %5.0190.8786.5054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,189.65370.0088.4 %5.0191.75139.7327.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,326.96687.0084.1 %5.0215.240.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,340.75772.0076.9 %5.0337.0351.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,202.6583.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,454.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0811.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,067.46458.0077.8 %5.0335.64179.6846.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,261.441,463.0055.1 %5.0772.60106.0686.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,025.222,820.446.8 %3.0655.38430.7034.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1243,117.6520,010.2753.6 %5.018,531.482,945.0084.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,454.841,989.0019.0 %5.0468.31434.157.3 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,653.074,195.009.8 %4.51,438.151,452.36-1.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,167.188,398.8669.1 %5.01,541.85445.1671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,830.8524.9698.6 %5.0429.38622.61-45.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,126.063,748.409.2 %4.51,051.26176.6183.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,984.882,028.0049.1 %5.01,206.25866.4728.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,115.381,830.0041.3 %5.0715.55295.8958.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,927.371,844.7353.0 %5.01,617.651,902.90-17.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท3,903.442,204.7043.5 %5.0886.69520.6041.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,172.501,219.0061.6 %5.0791.53200.7074.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,986.54934.0068.7 %5.0639.48140.7778.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท63,128.45739.0098.8 %5.04,554.24488.7489.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,081.743,116.72-1.1 %0.0734.56972.20-32.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,835.824,800.000.7 %0.51,209.96280.3476.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,444.793,389.0070.4 %5.01,249.10733.7741.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,027.23781.5074.2 %5.0620.47386.0537.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,353.377,223.37-65.9 %0.01,133.9047.5095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,230.011,668.0083.7 %5.0677.51593.7512.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,811.382,721.2028.6 %5.0677.49325.7951.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,853.842,842.0026.3 %5.01,019.77522.6048.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,115.641,931.0038.0 %5.01,083.71351.0167.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,519.012,371.005.9 %2.5487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท9,930.54802.0091.9 %5.0442.64125.7571.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 28,181.4816,858.0040.2 %5.0563.21589.83-4.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,701.122,949.80-9.2 %0.0430.31146.4366.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,775.782,694.002.9 %1.0636.99208.9767.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,353.131,397.0040.6 %5.0411.29251.6738.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,139.063,019.2041.2 %5.0753.58261.8865.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,057.32912.0070.2 %5.0601.45159.8673.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,427.73376.2084.5 %5.0783.77280.2264.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท344,391.3410,154.3197.1 %5.01,262.93534.6757.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท43,230.206,864.0084.1 %5.0524.29504.583.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท101,135.4386,179.0014.8 %5.01,802.55686.5561.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท162,564.7719,027.0088.3 %5.03,348.32950.7571.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม70,748.698,647.1587.8 %5.0503.52681.82-35.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท50,353.50807.0098.4 %5.01,219.951,078.7011.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,169.241,041.9852.0 %5.0506.3798.8480.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,479.861,021.0070.7 %5.0372.56320.0814.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท44,899.0116,867.5662.4 %5.02,649.043,102.78-17.1 %0.0
รวม 1,152,452 286,135 75.17 % 66,455 26,729 59.78 %