จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,275.13419.0081.6 %5.0335.23134.3459.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท11,706.927,289.7037.7 %5.045.3465.07-43.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,633.151,704.0035.3 %5.0506.37110.0778.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,846.501,380.0051.5 %5.0601.4571.4488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,923.588,188.008.2 %4.02,503.02491.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,285.06344.0089.5 %5.0187.00132.0929.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา3,954.68547.0086.2 %5.0190.8786.5054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,278.61370.0088.7 %5.0191.75139.7327.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,447.63687.0084.6 %5.0215.240.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,433.92772.0077.5 %5.0337.0351.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,236.1983.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,550.970.000.0 %0.0811.910.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,125.12458.0078.4 %5.0335.64179.6846.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,352.391,463.0056.4 %5.0772.60106.0686.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,109.592,820.449.3 %4.5655.38430.7034.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1244,320.1320,010.2754.9 %5.018,531.482,945.0084.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,523.301,989.0021.2 %5.0468.31434.157.3 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,782.834,195.0012.3 %5.01,438.151,865.28-29.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,924.8312,707.4554.5 %5.01,541.85445.1671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,881.9124.9698.7 %5.0429.38622.61-45.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,241.133,748.4011.6 %5.01,051.26176.6183.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,096.012,028.0050.5 %5.01,206.25866.4728.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,202.271,830.0042.9 %5.0715.55295.8958.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,036.901,844.7354.3 %5.01,617.651,902.90-17.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,012.302,204.7045.1 %5.0886.69520.6041.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,260.981,219.0062.6 %5.0791.53200.7074.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,068.16934.0069.6 %5.0639.48140.7778.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท64,889.01739.0098.9 %5.04,554.24488.7489.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,167.693,116.721.6 %0.5734.56972.20-32.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,970.684,800.003.4 %1.51,209.96280.3476.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,763.973,389.0071.2 %5.01,249.10733.7741.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,111.65781.5074.9 %5.0620.47386.0537.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,019.757,223.37-79.7 %0.0696.0347.5093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,515.311,668.0084.1 %5.0677.51593.7512.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,917.672,721.2030.5 %5.0677.49325.7951.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,217.061,898.0041.0 %5.0715.52522.6027.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,202.531,931.0039.7 %5.01,083.71351.0167.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,589.262,371.008.4 %4.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท10,207.48802.0092.1 %5.0442.64125.7571.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,776.452,949.80-6.2 %0.0430.31146.4366.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,853.192,694.005.6 %2.5636.99208.9767.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,418.751,397.0042.2 %5.0411.29251.6738.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,282.383,019.2042.8 %5.0753.58261.8865.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,142.58912.0071.0 %5.0601.45159.8673.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,495.43376.2084.9 %5.0783.77280.2264.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท353,995.8810,154.3197.1 %5.01,262.93534.6757.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท44,435.826,864.0084.6 %5.0524.29504.583.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท103,955.9486,179.0017.1 %5.01,802.55686.5561.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท0.0019,027.000.0 %0.00.00950.750.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท51,757.78807.0098.4 %5.01,219.951,078.7011.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,229.741,041.9853.3 %5.0506.3798.8480.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,576.911,021.0071.5 %5.0372.56320.0814.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท46,151.1716,867.5663.5 %5.02,649.043,102.78-17.1 %0.0
รวม 914,603 244,984 73.21 % 61,298 24,880 59.41 %