จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี0.001,278.000.0 %0.00.0070.090.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,325.020.000.0 %0.0737.93146.5980.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,035.491,176.0061.3 %5.0604.5455.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,851.6014,685.5617.7 %5.03,571.07983.4872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,114.751,451.0071.6 %5.0252.6852.4779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,591.67999.0072.2 %5.0227.2735.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,804.92948.0075.1 %5.0267.2969.8073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,693.79947.0074.4 %5.0186.3635.3881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,795.25832.0078.1 %5.0316.8276.5775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,614.03832.0077.0 %5.0158.720.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,849.40306.0093.7 %5.0191.7774.7461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,507.68144.0095.9 %5.0175.7345.6074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,029.77246.0093.9 %5.0294.6669.8276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,581.45677.0085.2 %5.0184.3363.4265.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,671.660.000.0 %0.01,138.300.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,629.341,602.001.7 %0.5851.75361.0057.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,329.94857.0080.2 %5.0585.530.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,767.45597.0078.4 %5.0509.500.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,727.372,506.0032.8 %5.0813.702,546.25-212.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,643.618,492.52-27.8 %0.01,527.53810.3946.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,687.161,874.0060.0 %5.01,270.071,150.629.4 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,478.251,750.0049.7 %5.0794.67262.9966.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,734.9613,081.18-69.1 %0.01,365.22387.9971.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,187.687,869.5014.3 %5.02,746.85123.5095.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,135.741,614.0048.5 %5.0795.48373.5753.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,769.787,165.00-5.8 %0.02,824.931,253.2555.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,362.767,134.6914.7 %5.02,898.67384.7586.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,983.50986.0075.2 %5.0680.5745.1793.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,232.271,663.2048.5 %5.0509.43462.659.2 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,386.925,973.0019.1 %5.01,308.101,550.00-18.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี5,445.622,675.0050.9 %5.0813.70718.0111.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,796.062,374.0037.5 %5.0718.61156.2578.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,713.499,749.16-11.9 %0.01,650.6152.0996.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,454.732,341.0032.2 %5.0800.73305.9061.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,665.310.000.0 %0.01,060.93938.4311.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,406.403,081.0030.1 %5.01,041.88437.5958.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,912.924,019.0018.2 %5.0680.5969.7589.8 %5.0
สพ.สระบุรี14,136.859,202.5034.9 %5.0591.65443.2525.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี59,059.710.000.0 %0.0999.27456.8254.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,142.47745.0065.2 %5.0357.300.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,236.861,700.0047.5 %5.0699.59295.7257.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,074.495,620.717.5 %3.51,498.30325.8578.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,311.451,709.0048.4 %5.0775.69168.8378.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,772.644,136.39-9.6 %0.0699.59774.39-10.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 134,558.2213,792.4060.1 %5.0973.91651.0633.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,467.2611,381.0271.2 %5.01,516.69801.9047.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,167.143,522.9265.3 %5.0327.35322.291.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,834.5488,051.00-10.3 %0.01,473.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,804.6118,696.0037.3 %5.0760.05398.8047.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี69,431.9649,429.0028.8 %5.0731.03959.54-31.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี44,389.9017,909.0159.7 %5.0617.20371.5039.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค3,112,192.3020,784.0099.3 %5.0571.22822.83-44.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,360.5011,330.59-21.0 %0.03,513.161,343.0661.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,919.9314,970.0034.7 %5.01,054.21474.0555.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,900.103,964.0032.8 %5.01,003.881,078.49-7.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 3,659,957 387,591 0.00 % 48,497 23,787 0.00 %