จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,202.28295.0093.0 %5.0401.7551.0587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,042.355,619.8249.1 %5.061.64160.63-160.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,168.882,203.0030.5 %5.0463.54106.4577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,822.6359.0097.9 %5.0331.4153.3383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 538,302.0239,752.00-3.8 %0.09,230.74749.8391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 322,786.3627,576.00-21.0 %0.03,411.431,027.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.25779.5984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,263.5911,910.7441.2 %5.03,586.24926.0874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,823.91495.0092.7 %5.0222.9596.4256.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,740.981,525.0073.4 %5.0392.5826.2393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,226.241.00100.0 %5.0442.6757.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,330.881,099.0074.6 %5.02,770.26114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,801.191,777.0069.4 %5.0347.8682.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,192.331,330.0078.5 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,302.58127.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7555.8683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,948.271.00100.0 %5.0266.3648.9381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,971.11997.0079.9 %5.0310.1157.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,002.06509.0094.3 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,661.29123.0096.6 %5.0313.0434.2989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,061.181,307.0078.4 %5.0398.06106.3073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,095.151,001.0075.6 %5.0296.5949.7283.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,270.367,988.64-144.3 %0.0647.011,356.60-109.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,146.142,078.0049.9 %5.01,027.87985.344.1 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,902.437,480.685.3 %2.52,303.18793.2565.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,324.471,991.0054.0 %5.01,105.34267.9075.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,820.261,632.0066.1 %5.0670.33444.9133.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,346.883,673.6115.5 %5.0679.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,690.971,155.0057.1 %5.0534.86540.68-1.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 916,253.9743,949.00-170.4 %0.05,866.725,555.605.3 %2.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,745.871,171.0068.7 %5.01,457.30469.3067.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,058.921,314.0057.0 %5.0460.88520.69-13.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,505.812,190.0051.4 %5.01,238.45589.0052.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,193.965,329.9135.0 %5.01,841.9547.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,829.091,678.008.3 %4.0395.61297.3924.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,860.182,543.0034.1 %5.0591.91268.8554.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,189.823,009.005.7 %2.5403.9722.0994.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,328.712,119.0051.0 %5.01,742.372,910.14-67.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,532.3224,816.00-135.6 %0.01,789.92389.1878.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 19,652.6913,283.3632.4 %5.03,465.327,316.90-111.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,795.017,025.00-21.2 %0.01,602.661,426.9011.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,871.9742.6298.9 %5.0838.94392.1653.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,283.216,660.83-26.1 %0.01,034.441,113.44-7.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,286.8910,820.16-48.5 %0.02,807.542,308.7517.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,551.781,601.0054.9 %5.0801.09131.7783.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,179.122,178.0031.5 %5.0577.08354.2938.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,130.082,601.8016.9 %5.0437.84436.010.4 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,687.0324,323.82-327.7 %0.01,311.91186.6185.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,571.433,939.00-10.3 %0.0507.94807.57-59.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,318.58796.0076.0 %5.0546.0342.7092.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,142.2121,631.80-588.4 %0.0508.88106.8879.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,209.161,641.0048.9 %5.0682.61241.9564.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,875.722,335.0052.1 %5.0934.20400.9057.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,604.947,895.00-203.1 %0.0443.97342.0023.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,607.447,276.6815.5 %5.02,740.721,296.5652.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,909.985,937.00-51.8 %0.0934.2036.1896.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 83,470.8613,653.0083.6 %5.0766.48445.0041.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,292.007,571.0056.2 %5.0835.19430.7948.4 %5.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา84,257.0466,255.5021.4 %5.01,429.011,978.00-38.4 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 36,182.6914,438.0060.1 %5.0650.60358.9044.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 213,630.349,936.0027.1 %5.02,602.583,537.75-35.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,218.03852.0061.6 %5.0190.1641.3978.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,341.295,636.32-5.5 %0.01,493.19871.3441.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,008.773,340.0016.7 %5.0936.19199.5078.7 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,666.949,260.60-20.8 %0.01,827.95624.7665.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,212.892,064.0035.8 %5.0636.481,154.11-81.3 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,503.886,206.49-312.7 %0.0596.11637.26-6.9 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ11,557.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ421.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1289,852.2516,426.0094.3 %5.0940.71569.1439.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 232,138.898,736.0072.8 %5.01,159.09803.3330.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 315,609.836,109.3960.9 %5.0571.32591.84-3.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบ8,711.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.55ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,334.2116,222.4244.7 %5.0403.67596.60-47.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,595.541,911.4626.4 %5.0270.2981.0070.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี64,177.9339,632.0038.2 %5.01,367.362,357.10-72.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,845.4096,192.72-46.1 %0.0900.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี81,119.9359,246.0027.0 %5.0513.21945.28-84.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม25,180.1815,914.3836.8 %5.0624.34655.35-5.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)23,872.1739,729.58-66.4 %0.0570.76777.72-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี18,051.2126,558.85-47.1 %0.01,306.961,302.550.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,788.3016,868.95-252.3 %0.01,993.043,199.08-60.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,004.0129,572.00-47.8 %0.01,188.9246.5196.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,993.83794.0073.5 %5.0586.99457.7722.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,388.5214,872.0019.1 %5.0838.31139.0283.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,019.825,824.84-16.0 %0.0934.201,071.17-14.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)5,883.0214,288.00-142.9 %0.02,270.70751.1066.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,910.041,564.8060.0 %5.0993.20300.2069.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,934.464,550.007.8 %3.51,439.1232.9797.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,756.021,608.0041.7 %5.0390.33254.7234.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 229,492.6329,897.22-1.4 %0.010,259.366,091.6940.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี41,704.3315,076.3163.8 %5.05,185.776,064.26-16.9 %0.0
รวม 1,398,860 932,621 33.33 % 117,407 74,446 36.59 %