จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.0072.490.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.25779.5984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,263.5911,910.7441.2 %5.03,586.24926.0874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 322,786.3627,576.00-21.0 %0.03,411.431,027.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 10.001,777.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,192.331,330.0078.5 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,302.58127.0090.3 %5.0346.210.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,823.91495.0092.7 %5.0222.9596.4256.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7555.8683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3648.9381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,006.74997.0080.1 %5.0329.1357.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,002.06509.0094.3 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,661.29123.0096.6 %5.0313.0434.2989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,061.181,307.0078.4 %5.0398.06106.3073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,095.151,001.0075.6 %5.0296.5949.7283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,330.881,099.0074.6 %5.02,770.26114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,146.142,078.0049.9 %5.01,027.87985.344.1 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,690.971,155.0057.1 %5.0534.860.000.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 916,253.9743,949.00-170.4 %0.05,866.725,555.605.3 %2.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,505.812,190.0051.4 %5.01,238.45589.0052.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,860.182,543.0034.1 %5.0591.91268.8554.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.003,009.000.0 %0.00.0020.240.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,328.710.000.0 %0.01,742.372,243.12-28.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,532.3224,816.00-135.6 %0.01,789.92389.1878.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.000.000.0 %0.00.007,316.900.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,795.017,025.00-21.2 %0.01,602.661,426.9011.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี0.0042.620.0 %0.00.00269.840.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)0.006,660.830.0 %0.00.001,113.440.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,286.8910,820.16-48.5 %0.02,807.542,308.7517.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี0.002,178.000.0 %0.00.00354.290.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,209.161,641.0048.9 %5.0682.61241.9564.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,857.392,335.0051.9 %5.0934.201.9099.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 0.007,276.680.0 %0.00.001,298.460.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 0.0013,653.000.0 %0.00.00445.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.00.00358.900.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 213,630.349,936.0027.1 %5.02,602.583,537.75-35.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,218.03852.0061.6 %5.0190.1641.3978.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,341.295,636.32-5.5 %0.01,493.19871.3441.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ชลบุรี7,666.940.000.0 %0.01,827.95624.7665.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 232,138.898,736.0072.8 %5.01,159.09803.3330.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.008,711.820.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,845.400.000.0 %0.0900.200.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี53,421.9359,246.00-10.9 %0.0513.21945.28-84.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม25,180.180.000.0 %0.0624.340.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,788.3016,868.95-252.3 %0.01,993.043,199.08-60.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,993.830.000.0 %0.0586.99457.7722.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,388.5214,872.0019.1 %5.0838.31139.0283.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,019.825,824.84-16.0 %0.0934.201,071.17-14.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)5,883.0214,288.00-142.9 %0.02,270.70751.1066.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 30.001,564.800.0 %0.00.00300.200.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,934.464,550.007.8 %3.51,439.1232.9797.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 229,492.6329,897.22-1.4 %0.010,259.366,091.6940.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี41,704.3315,076.3163.8 %5.05,185.776,064.26-16.9 %0.0
รวม 369,625 330,811 0.00 % 67,307 42,033 0.00 %