จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,436.78653.0073.2 %5.0119.14151.05-26.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,606.603,014.5060.4 %5.054.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,320.8411,767.22-254.3 %0.0150.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,978.1681.0097.3 %5.0436.30366.2616.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,086.262,273.0044.4 %5.0622.71155.3775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง29,283.4625,417.0013.2 %5.03,741.331,737.7653.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,114.62692.0083.2 %5.0225.3261.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,539.701,287.0071.7 %5.0214.9253.1175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,727.861,434.0061.5 %5.0328.71108.0267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,579.73335.0090.6 %5.0137.88113.1118.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,102.52802.0080.5 %5.0204.0940.8580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,146.211,237.0076.0 %5.0370.12105.7871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา359.93378.00-5.0 %0.0292.8980.9672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,029.83778.0080.7 %5.0177.8584.8052.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4032.3087.7 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,015.544,817.9746.6 %5.01,620.05176.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,638.362,002.0056.8 %5.02,044.00796.1061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ1,587.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,716.561,804.5051.4 %5.0449.20379.2315.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,797.922,307.0039.3 %5.0906.17560.8738.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,003.50930.0076.8 %5.0584.61251.5857.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,428.52910.0073.5 %5.0565.66576.37-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,868.983,067.1747.7 %5.01,193.19858.0928.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง1,948.162,142.00-9.9 %0.0426.70276.9235.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,667.0929.1299.4 %5.01,724.8931.1898.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง23,936.131,521.0093.6 %5.09,370.07577.0493.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,015.491,104.0063.4 %5.0430.13217.3749.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง87,105.6616,845.9980.7 %5.035,305.02843.2497.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,100.491,813.0055.8 %5.0907.95674.5025.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,056.89728.0076.2 %5.0641.7272.9788.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,935.84884.0069.9 %5.0527.63502.034.9 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,250.301,550.0052.3 %5.0603.49257.7757.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง54,577.6532,649.0540.2 %5.024,838.012,427.6490.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,292.384,200.0042.4 %5.0975.20658.4832.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,455.931,046.0069.7 %5.0497.11202.9259.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง7,822.318,529.85-9.0 %0.01,477.53176.4388.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,606.521,424.0045.4 %5.0451.56326.6027.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,636.972,968.0089.3 %5.011,176.59211.9698.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,674.471,737.00-3.7 %0.0627.53367.0841.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,072.383,570.0041.2 %5.01,117.12375.3066.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง3,960.582,996.9124.3 %5.0735.0262.1591.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,002.8719,855.3313.7 %5.0631.46533.4915.5 %5.0
สพ.ระยอง97,196.379,927.6789.8 %5.0326.61370.02-13.3 %0.0
รจก.ระยอง 138,193.6757,007.8758.7 %5.01,963.462,984.82-52.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 88,356.8411,231.0087.3 %5.0966.11277.2271.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,427.671,180.0051.4 %5.0375.47136.4463.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,438.807,144.08-60.9 %0.01,117.12899.5319.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,791.032,453.00-37.0 %0.0888.93665.0925.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,706.6010,832.00-24.4 %0.01,592.521,051.3634.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,841.841,050.0063.1 %5.0546.64262.7151.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง6,931.774,213.4639.2 %5.0522.28384.8426.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,028.605,260.76-73.7 %0.0569.58176.3369.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 122,708.7914,474.6636.3 %5.01,522.311,327.3112.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 232,906.968,379.0074.5 %5.01,115.411,473.59-32.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,265.593,163.743.1 %1.5259.09190.0026.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง124,401.21138,083.00-11.0 %0.02,208.571,662.6424.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด26,296.0640,408.00-53.7 %0.0679.49809.50-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย33,242.8525,236.4124.1 %5.0808.361,096.30-35.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง27,264.0036,660.00-34.5 %0.0664.25374.3043.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง26,660.9315,856.0040.5 %5.0603.20772.14-28.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,219.2816,667.39-168.0 %0.01,549.172,107.16-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,002.453,593.0010.2 %5.01,022.04867.8115.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง457.60168.5063.2 %5.0356.48180.9549.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง27,945.3011,953.8057.2 %5.06,096.798,998.42-47.6 %0.0
รวม 1,075,184 596,524 44.52 % 132,716 42,554 67.94 %