จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,746.4327,096.0065.6 %5.0325.63115.4964.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,436.631.00100.0 %5.0456.89137.1970.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,801.1818,918.0020.5 %5.065.0280.42-23.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5416.3991.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,831.011,670.0041.0 %5.0609.02113.3681.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,571.581,616.0037.2 %5.0513.9485.3383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,088.9511,144.0065.3 %5.02,814.88953.1466.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,426.99719.0086.8 %5.0280.6551.8681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,402.07566.0087.1 %5.0204.7153.8473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,679.74412.0088.8 %5.0267.8952.5580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,556.73426.0088.0 %5.0189.4656.2770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,640.26336.0090.8 %5.0195.6754.0672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,388.14232.0093.2 %5.0306.6153.1082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,130.58379.0090.8 %5.0369.1951.6386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,460.12372.0089.2 %5.0380.2653.1786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,601.97497.0086.2 %5.0253.2354.0878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,556.81198.0094.4 %5.0215.6851.3776.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,582.534,814.0013.8 %5.01,057.86629.2840.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,595.512,004.8144.2 %5.0710.84523.3126.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,486.99770.0069.0 %5.0500.83295.5741.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,472.65456.0081.6 %5.0382.68516.16-34.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,895.502,580.0047.3 %5.0761.58650.3814.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,010.23881.0070.7 %5.0704.10316.7655.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,352.871,340.0043.0 %5.0418.86487.84-16.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,009.832,547.0036.5 %5.01,122.451,123.47-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,696.272,448.0133.8 %5.0989.34616.0737.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,855.782,664.0045.1 %5.01,487.82535.6364.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,476.321,502.0056.8 %5.0894.26140.2284.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,078.718,593.58-21.4 %0.01,578.84382.3075.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,271.441,117.0065.9 %5.0799.18917.30-14.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี2,881.68822.0071.5 %5.0761.1540.8594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,644.33383.0085.5 %5.0551.97313.4143.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,665.603,891.00-6.1 %0.0951.31402.9257.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ3,946.5622,638.85-473.6 %0.01,141.472,671.05-134.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,407.396,017.00-36.5 %0.01,141.47394.9265.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,464.991,132.0067.3 %5.0761.15216.3071.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,338.197,405.00-70.7 %0.01,160.4898.4891.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,738.64949.0074.6 %5.0609.02330.5345.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,815.592,191.0042.6 %5.01,027.27341.5766.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,552.781,620.0054.4 %5.0875.24345.3460.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,324.74457.0089.4 %5.01,236.55303.9775.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,947.252,036.0030.9 %5.0647.0546.3692.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,451.205,780.0049.5 %5.0429.30302.4029.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,597.4060,447.00-8.7 %0.0851.48512.8939.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,273.0211,914.002.9 %1.0478.57681.77-42.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,730.832,434.0010.9 %5.0513.9455.5189.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,777.503,145.0034.2 %5.01,237.82575.4953.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,997.711,590.0047.0 %5.0685.0875.1789.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,586.682,354.0057.9 %5.01,065.40456.0057.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,005.151,983.0034.0 %5.0780.16170.5278.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,760.783,553.00-28.7 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,605.1212,607.2028.4 %5.01,969.89527.2573.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,817.008,392.0046.9 %5.01,524.92607.8260.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,379.704,993.927.2 %3.51,952.57804.1458.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,726.263,656.921.9 %0.5379.67507.84-33.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,104.7572,600.00-11.5 %0.01,401.261,052.4324.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,760.6110,875.6147.6 %5.0725.62501.6030.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,646.5711,640.0054.6 %5.0698.14607.0313.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว27,118.658,862.3267.3 %5.0761.33291.8661.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,117.0520,380.0052.7 %5.01,708.492,209.56-29.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,028.162,331.0023.0 %5.0704.10114.1683.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,465.06750.0069.6 %5.0475.91260.0645.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี122,501.2613,096.6189.3 %5.051,979.662,669.1494.9 %5.0
รวม 729,282 409,227 43.89 % 100,866 27,971 72.27 %