จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,253.37541.0083.4 %5.0349.05250.2528.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,586.718,234.9058.0 %5.054.80113.28-106.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด23,563.2914,136.3940.0 %5.069.3252.0624.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด0.001,458.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,697.369,704.0034.0 %5.01,699.18684.9559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,098.911.00100.0 %5.0238.7060.3274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,867.18415.0089.3 %5.0311.9367.9878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,504.19353.0089.9 %5.0203.7052.3074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,551.36281.0092.1 %5.0150.7292.4738.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,204.98258.0092.0 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,717.42302.0094.7 %5.0204.5880.2460.8 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,611.4711,872.70-37.9 %0.01,107.56486.8856.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,072.012,596.1636.2 %5.01,017.15898.5311.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,570.83472.0081.6 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด6,190.051,222.0080.3 %5.0805.43754.936.3 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,950.91602.0079.6 %5.0577.24286.4850.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,930.76979.0075.1 %5.0634.29627.591.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,860.501,100.0084.0 %5.01,090.671,803.04-65.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,662.862,428.00-46.0 %0.0403.12748.47-85.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,015.65880.0078.1 %5.0938.54921.891.8 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,098.741,974.6036.3 %5.0544.36655.55-20.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,367.72918.0032.9 %5.0691.330.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,218.17460.0085.7 %5.0691.33118.6982.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,537.81701.0080.2 %5.0463.14313.2432.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดตราด0.0022,699.000.0 %0.00.001,399.400.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,564.252,349.6034.1 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,750.453,652.242.6 %1.0660.34116.3782.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,987.81704.0076.4 %5.0501.17274.6145.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,242.593,096.004.5 %2.0685.040.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด0.001,475.000.0 %0.00.00776.640.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,058.461,375.0055.0 %5.0526.25308.4341.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,991.482,515.3215.9 %5.0259.18130.1449.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,111.122,043.0034.3 %5.0651.27282.4056.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 520,733.5931,031.1294.0 %5.0586.501,916.66-226.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 0.004,201.000.0 %0.00.00138.640.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,413.04478.0080.2 %5.0349.05167.1752.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,578.961,642.0070.6 %5.01,149.55314.4572.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,862.45847.0070.4 %5.0539.21274.1549.2 %5.0
สปส.จ.ตราด4,518.182,452.0045.7 %5.0786.41559.6428.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,023.93884.0070.8 %5.0558.22124.9177.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,066.391,505.9063.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด6,888.14243.3996.5 %5.01,332.20567.7057.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด120,923.2731,442.4774.0 %5.0968.151,280.60-32.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,066.945,258.5470.9 %5.0561.75486.5013.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,363.907,683.9960.3 %5.0562.26448.6120.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,986.322,076.0030.5 %5.0472.24645.71-36.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,458.87631.2074.3 %5.0200.25289.71-44.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 873,722 162,343 0.00 % 23,372 17,383 0.00 %