จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา722.58606.0016.1 %5.0277.67215.6922.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,223.242,757.6014.4 %5.0490.28152.3768.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,352.771,912.5043.0 %5.0696.842.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,904.861,138.0060.8 %5.0601.7637.3293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,965.2018,398.7712.2 %5.04,100.701,416.8865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,493.321,482.0067.0 %5.0335.47154.2954.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,718.24614.0083.5 %5.0215.1049.6376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,012.62104.4197.4 %5.0311.69107.8365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,686.16582.0084.2 %5.0369.1269.1781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,866.071,010.0073.9 %5.0219.8844.2279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,885.321,128.0071.0 %5.0190.6599.1948.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,825.62746.0080.5 %5.0265.64104.6260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,544.57412.0088.4 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน741.03115.0084.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,610.9965.0098.2 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,769.362,788.0026.0 %5.0760.94586.9522.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,390.342,664.0039.3 %5.0772.90876.97-13.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,094.612,211.0028.6 %5.0677.82214.8668.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,848.78884.0069.0 %5.0582.74680.11-16.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,844.224,284.0011.6 %5.01,871.551,034.1544.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,514.012,767.0021.3 %5.0867.98886.78-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,035.731,913.006.0 %3.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,063.311,989.0051.0 %5.01,077.191,342.66-24.6 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา30,061.394,233.0085.9 %5.011,840.75372.9396.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา6,752.567,298.74-8.1 %0.01,229.29360.3470.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,259.121,771.00-40.7 %0.0460.45277.0839.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,128.70831.0073.4 %5.0734.8745.9393.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,724.391,414.0048.1 %5.0525.70206.8560.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,422.682,997.0012.4 %5.0810.94269.6166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,304.0326,136.00-507.2 %0.01,020.111,713.77-68.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,378.534,569.00-35.2 %0.0791.92435.2145.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,218.45973.0069.8 %5.0734.8769.7490.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,170.079,592.08-85.5 %0.01,476.5097.2393.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,848.981,990.0059.0 %5.0906.02445.7650.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,126.841,018.0067.4 %5.0696.84276.0160.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,962.682,240.0054.9 %5.01,107.55434.2660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,707.003,200.0013.7 %5.0677.82106.6084.3 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา10,459.872,653.0074.6 %5.0734.87328.4355.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 71,148.2851,540.1327.6 %5.01,172.00679.6242.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,762.76994.0073.6 %5.0506.68115.7977.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,989.494,987.1928.6 %5.01,102.37525.1652.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,858.221,096.0071.6 %5.0772.90399.0048.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา8,990.3316,368.70-82.1 %0.01,761.271,290.8426.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,075.781,367.0055.6 %5.0430.13128.2570.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา27,482.0340,741.22-48.2 %0.010,307.461,179.9088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 120,439.4116,647.3918.6 %5.0955.76714.7525.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,618.039,478.06-105.2 %0.01,660.071,006.0939.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,938.755,263.6068.9 %5.01,963.77214.8989.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,578.202,694.10-70.7 %0.0314.04171.0045.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,664.4320,979.4031.6 %5.0868.66394.4654.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,273.1453,093.0010.4 %5.01,304.09895.3531.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา90,766.6743,856.0051.7 %5.0808.19915.53-13.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,051.5618,750.846.5 %3.0673.131,260.39-87.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,848.8834,875.70-95.4 %0.0679.25326.1152.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง60,801.7525,000.0058.9 %5.0655.58807.50-23.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม66,292.0424,295.8063.4 %5.0741.901,158.92-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,266.0415,378.45-86.0 %0.01,661.301,096.7434.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,534.922,996.0015.2 %5.0753.92715.485.1 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,521.52655.0074.0 %5.0449.63150.6566.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,852.069,844.0023.4 %5.03,625.083,945.34-8.8 %0.0
รวม 727,393 522,389 28.18 % 72,747 31,612 56.55 %