จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา722.58606.0016.1 %5.0277.67215.6922.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,223.242,757.6014.4 %5.0490.28152.3768.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,352.771,912.5043.0 %5.0696.842.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,904.861,138.0060.8 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,965.2017,000.0018.9 %5.04,100.701,330.0067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,493.321,286.0071.4 %5.0335.47114.6865.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,718.24433.0088.4 %5.0215.10104.7651.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,012.62672.0083.3 %5.0311.6960.9480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,686.16385.0089.6 %5.0369.1269.1781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,866.07802.0079.3 %5.0219.8851.8276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,885.32981.0074.8 %5.0190.6561.6667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,825.62465.0087.8 %5.0265.6468.4874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,544.57412.0088.4 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน741.0396.0087.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,610.9934.0099.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,769.362,788.0026.0 %5.0760.94803.56-5.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,384.232,664.0039.2 %5.0772.90876.97-13.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,094.612,211.0028.6 %5.0677.82214.8668.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,848.78884.0069.0 %5.0582.74680.11-16.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,514.012,767.0021.3 %5.0867.98886.78-2.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,844.224,284.0011.6 %5.01,871.551,034.1544.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,035.731,913.006.0 %3.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,063.311,989.0051.0 %5.01,077.191,342.66-24.6 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา0.004,233.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,578.307,298.743.7 %1.51,229.29360.3470.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,259.121,771.00-40.7 %0.0460.45277.0839.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00831.000.0 %0.00.0045.930.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,724.391,414.0048.1 %5.0525.70206.8560.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,422.682,997.0012.4 %5.0810.94269.6166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,304.030.000.0 %0.01,020.111,713.77-68.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,378.534,569.00-35.2 %0.0791.92435.2145.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,218.45973.0069.8 %5.0734.8767.1090.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,170.079,592.08-85.5 %0.01,476.5097.2393.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,848.981,990.0059.0 %5.0906.02560,610.19-61,776.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,126.841,018.0067.4 %5.0696.84340.8151.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,707.003,200.0013.7 %5.0677.82106.6084.3 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา10,459.872,653.0074.6 %5.0734.87328.4355.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 71,148.2851,540.1327.6 %5.01,172.00679.6242.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,762.76994.0073.6 %5.0506.68115.7977.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,989.494,987.1928.6 %5.01,102.37525.1652.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,858.221,096.0071.6 %5.0772.900.000.0 %0.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา8,990.3316,368.70-82.1 %0.01,761.271,290.8426.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,075.781,367.0055.6 %5.0430.13128.2570.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา27,482.0340,741.22-48.2 %0.010,307.461,179.9088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 120,439.4116,647.3918.6 %5.0955.76714.7525.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)0.005,263.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,578.200.000.0 %0.0314.040.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,273.1453,093.0010.4 %5.01,304.091,399.04-7.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,051.5618,750.846.5 %3.0673.131,260.39-87.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,848.8834,875.70-95.4 %0.0679.25326.1152.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม66,292.0424,295.8063.4 %5.0741.901,158.92-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,266.04153,783.45-1,760.4 %0.01,661.301,096.7434.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,534.922,996.0015.2 %5.0753.92715.485.1 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,521.52655.0074.0 %5.0449.630.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,852.069,844.0023.4 %5.03,625.083,945.34-8.8 %0.0
รวม 480,388 517,991 -7.83 % 51,571 587,425 -1,039.06 %