จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,692.53441.0083.6 %5.0416.31114.4372.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,975.681,238.0068.9 %5.0720.57157.0478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,910.421,737.9040.3 %5.0587.46147.1675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,160.3118,384.00-7.1 %0.02,565.111,224.5552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,662.63381.0089.6 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,672.96246.0093.3 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,727.711,093.0076.9 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,132.57809.0080.4 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,315.77933.3071.9 %5.0504.10389.5022.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,224.374,457.00-5.5 %0.0967.78699.9827.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,626.19757.0071.2 %5.0587.45500.7514.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,914.612,732.76-42.7 %0.0475.30351.3326.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.001,047.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี0.009,962.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,892.747,723.0035.1 %5.04,290.660.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,207.677,902.24-27.3 %0.02,283.44284.6887.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,706.43601.0077.8 %5.0511.40316.2938.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,173.962,363.1025.5 %5.0758.61408.7246.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.0028,354.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.001,587.000.0 %0.00.00190.720.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.001,741.800.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี0.001,243.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี0.001,099.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.003,669.000.0 %0.00.00578.870.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,008.162,096.0047.7 %5.01,101.98516.8053.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,434.541,948.0043.3 %5.0682.54555.7518.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.001,405.480.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,345.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,579.792,727.1440.5 %5.0957.21730.9023.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.008,859.210.0 %0.00.00873.350.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,029.195,488.6254.4 %5.02,884.91196.0993.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116,952.338,218.2251.5 %5.01,192.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี0.004,210.610.0 %0.00.00427.690.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,230.6615,398.7675.6 %5.0423.64418.181.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,606.172,231.0038.1 %5.0777.621,020.98-31.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,349.23450.0080.8 %5.09,068.05263.7297.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 189,187 90,357 0.00 % 27,574 8,610 0.00 %