จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,738.72410.0085.0 %5.0347.10203.6241.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,599.043,844.8816.4 %5.0689.3998.5785.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,267.4649.0098.5 %5.0537.2144.6291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,251.2610,752.0024.6 %5.02,141.44783.4363.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48105.0558.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,299.96646.0085.0 %5.0237.4598.0358.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,386.46923.0079.0 %5.0285.1089.6068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,994.02252.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,557.171,506.0057.7 %5.0632.25376.9540.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,491.022,356.0057.1 %5.0499.23514.11-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,904.111,444.0063.0 %5.0708.40560.7720.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,262.161,307.0069.3 %5.0556.27307.4944.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,298.63593.0082.0 %5.0442.18374.8415.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก10,908.671,783.0083.7 %5.01,012.66760.3224.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,565.793,002.48-91.8 %0.0363.70320.4411.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,174.622,117.0049.3 %5.0955.61325.6765.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,579.171,534.0857.1 %5.0689.3935.3894.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,044.158,834.60-46.2 %0.01,316.91173.2186.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,273.481,294.0060.5 %5.0651.35363.8044.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,169.41451.0085.8 %5.0613.3270.6688.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,775.61813.0070.7 %5.0442.18410.577.1 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,288.021,559.0052.6 %5.0651.3599.0084.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,421.6023,138.00-423.3 %0.01,069.712,026.18-89.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,827.634,489.007.0 %3.51,240.85701.8143.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,904.991,407.0064.0 %5.0955.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก12,342.2811,352.098.0 %4.01,278.88105.4791.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,418.681,548.0054.7 %5.0708.36365.4148.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,817.612,112.0044.7 %5.0651.35188.3171.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,714.781,322.0076.9 %5.0822.50191.4176.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก2,983.232,602.0012.8 %5.0375.45200.7446.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,091.001,279.0058.6 %5.0575.29499.8613.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก633,459.3815,128.0097.6 %5.06,004.741,235.2979.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,537.241,116.0056.0 %5.0347.10172.6850.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,142.291,495.0063.9 %5.0651.35440.7932.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,722.261,056.0061.2 %5.0385.13106.3472.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,534.433,329.8926.6 %5.0822.45151.7881.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,080.97830.0079.7 %5.0670.37167.6675.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,237.70357.0589.0 %5.0518.2464.0187.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,387.5213,838.3443.3 %5.01,178.04797.6332.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,247.232,492.0023.3 %5.0273.40314.70-15.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก75,692.3556,272.0025.7 %5.01,192.501,230.77-3.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก54,971.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์29,169.0911,388.0061.0 %5.0488.9926,012.00-5,219.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,336.4510,748.27-46.5 %0.01,199.921,033.0113.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,670.131,455.0074.3 %5.0575.29546.655.0 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,572.26431.0083.2 %5.0366.1154.1485.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก32,782.847,039.6378.5 %5.02,215.334,145.83-87.1 %0.0
รวม 976,923 221,696 77.31 % 37,634 46,869 -24.54 %