จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,389.02342.0085.7 %5.0459.07139.8469.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,559.954,567.0046.6 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,302.683,692.7030.4 %5.0111.7661.6144.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,062.041,264.0058.7 %5.0725.30246.2266.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,143.141,187.0062.2 %5.0706.28133.4681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,402.465,722.0031.9 %5.01,504.95935.5737.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,452.40722.0079.1 %5.0269.1643.9683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,645.21222.0093.9 %5.0286.2536.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,712.98156.0095.8 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,691.02548.0085.2 %5.0276.39104.8662.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,652.74615.0083.2 %5.0333.2686.5974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,262.581,002.0076.5 %5.0386.9157.3085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,542.58250.0092.9 %5.0239.110.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,774.621,218.0074.5 %5.01,181.681,457.74-23.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,782.79517.0086.3 %5.0459.07104.7577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,343.851,528.0075.9 %5.0699.8259.3691.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,499.261,593.0054.5 %5.0915.461,182.94-29.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,934.33719.0075.5 %5.0687.27169.2875.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,058.47921.5169.9 %5.0516.12559.99-8.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,564.911,923.0046.1 %5.0858.412,607.01-203.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,774.47426.0076.0 %5.0368.20924.15-151.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,565.39968.0072.9 %5.0954.08265.3172.2 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,644.823,051.6354.1 %5.01,447.91507.8264.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,129.749,089.39-27.5 %0.01,295.78285.4678.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,902.031,014.0079.3 %5.0858.41898.64-4.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,062.02495.0083.8 %5.0399.34130.0467.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,656.72275.0089.6 %5.0573.17365.9436.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,779.701,982.0047.6 %5.0915.46282.4969.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว60,533.6845,799.4724.3 %5.024,685.462,044.4691.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,602.621,251.0965.3 %5.0915.46698.8423.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,867.311,417.1875.8 %5.0472.54422.3710.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,809.707,630.09-100.3 %0.0991.52141.7085.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,198.20596.0094.2 %5.0687.27743.19-8.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,076.951,683.0045.3 %5.0744.31382.5448.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,265.041,385.00-9.5 %0.0501.67419.8416.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,665.31219.0094.0 %5.0972.51337.2565.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,483.491,978.0020.4 %5.0592.1935.2594.0 %5.0
สพ. สระแก้ว9,861.603,036.0069.2 %5.0763.33554.4227.4 %5.0
รจจ.สระแก้ว 43,978.8724,511.0044.3 %5.0917.381,057.35-15.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,528.55631.0075.0 %5.0516.71118.4277.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,385.441,476.0056.4 %5.0801.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,762.94700.0074.7 %5.0611.20186.7669.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว5,661.245,112.309.7 %4.51,067.59701.9634.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,452.281,080.0068.7 %5.0744.31310.6558.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,791.576,375.0040.9 %5.03,672.78310.9691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,014.657,207.6948.6 %5.01,292.83270.2679.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,531.113,230.4069.3 %5.0988.4761.3893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,546.582,292.0092.2 %5.0226.271.9099.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบ34,251.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,520.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว3,940.8011,120.60-182.2 %0.01,774.951,895.95-6.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,424.54747.0069.2 %5.0497.11231.2553.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว68,549.106,960.8089.8 %5.035,888.806,919.8080.7 %5.0
รวม 424,224 182,449 56.99 % 98,243 29,497 69.98 %