จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,479.42394.0084.1 %5.0791.40225.0171.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา40,208.4520,628.0048.7 %5.0276.94278.01-0.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,002.70609.6087.8 %5.0162.4479.5251.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,106.213,423.0016.6 %5.01,114.67415.1562.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,902.131,035.0064.3 %5.01,556.4142.2297.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,954.47566.0080.8 %5.0455.5695.8879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 923,854.8821,972.007.9 %3.53,420.00268.8592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,102.209,695.1019.9 %5.02,621.561,656.7136.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,657.7138,988.00-72.1 %0.05,656.281,355.6576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,700.452,923.7248.7 %5.0629.8995.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0383.3358.9084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,443.1159.0098.3 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,660.60620.0083.1 %5.0357.73141.2260.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,905.37477.0087.8 %5.0243.59108.7255.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,474.15336.0090.3 %5.0241.8986.9664.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,406.68181.0094.7 %5.0449.5651.2288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,435.75187.0094.6 %5.0259.4353.9579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,649.42541.0085.2 %5.0412.50101.2675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,555.81291.0091.8 %5.0191.2274.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,448.41331.0090.4 %5.0278.7284.1069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,549.84287.0091.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,337.27159.0095.2 %5.0234.6416.3693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,653.52172.0095.3 %5.0440.3881.6781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,398.00396.0088.3 %5.0281.0388.0268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,199.43166.0094.8 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,338.23193.0095.6 %5.0371.6353.8385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,229.87654.0079.8 %5.0351.7734.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,103.241,016.0080.1 %5.0560.87125.9677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,343.01414.0090.5 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,491.47284.0091.9 %5.0519.2651.2590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,566.96516.0085.5 %5.0469.1590.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,540.93409.0091.0 %5.0388.36103.4873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,693.99534.0085.5 %5.0403.2085.4478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,553.62291.0091.8 %5.0344.5116.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,276.2995.0097.1 %5.0314.1915.8495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,614.44130.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,805.265,875.20-22.3 %0.01,958.16942.1551.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,254.304,378.2539.6 %5.02,750.04812.0070.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,057.61394.2562.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,516.91376.0085.1 %5.0370.98351.505.3 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,585.49446.0082.7 %5.0635.22400.9036.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,215.281.00100.0 %5.0465.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,568.31520.0079.8 %5.0507.80404.7020.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,631.221,387.6547.3 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,433.981,938.0043.6 %5.0829.4352.9793.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,286.263,069.0028.4 %5.01,494.991,375.608.0 %4.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,145.84828.2573.7 %5.01,533.76209.5086.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,960.73507.0082.9 %5.0962.54507.7947.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 859,412.9946,825.9921.2 %5.025,799.967,545.2070.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,357.211,118.0066.7 %5.0896.57304.7866.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,717.30624.0077.0 %5.0848.44483.5543.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์240,876.55537,420.56-123.1 %0.03,783.523,338.7511.8 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,830.382,961.0038.7 %5.02,355.122,478.70-5.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,811.092,717.8378.8 %5.04,765.743,894.7318.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,314.408,453.0025.3 %5.01,716.723,238.15-88.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,066.703,144.00-52.1 %0.0666.741,458.25-118.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,008.974,222.1529.7 %5.02,578.90764.9470.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,034.695,004.7917.1 %5.02,274.64564.3075.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,738.231,996.7946.6 %5.01,441.621,029.3228.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา26,086.6916,750.4635.8 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,258.3416,299.1668.2 %5.0225.48712.95-216.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,936.86114,826.60-949.9 %0.04,359.096,061.95-39.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,242.295,832.0019.5 %5.02,821.681,144.7559.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,848.591,208.0068.6 %5.01,407.16331.0376.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,586.394,803.00-33.9 %0.01,228.76221.1382.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,670.828,101.25-21.4 %0.02,578.902,076.8119.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 58,978.298,634.003.8 %1.54,031.671,773.0056.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,162.917,205.4611.7 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,982.59475.0084.1 %5.0105.60145.41-37.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,140.34282.0075.3 %5.046.7861.54-31.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,460.20583.0060.1 %5.030.5639.87-30.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,200.51649.0079.7 %5.01,114.6758.5794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,673.40855.0076.7 %5.01,095.65324.6170.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,800.461,980.0047.9 %5.01,228.78557.2554.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,861.126,479.00-10.5 %0.02,008.422,762.21-37.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,823.744,570.0033.0 %5.02,046.45521.5574.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,413.921,616.0063.4 %5.01,209.75270.2977.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,520.9712,644.73-20.2 %0.02,445.79109.2595.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,504.087,691.00-18.2 %0.03,140.781,064.0066.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,306.081,468.0085.8 %5.01,152.70298.3074.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,827.991,674.0056.3 %5.01,380.89391.1171.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,534.581,938.0065.0 %5.01,666.13604.3663.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,661.971,464.0078.0 %5.02,065.47203.7290.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,017.693,098.0038.3 %5.01,209.756.1399.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา82,656.0519,589.0076.3 %5.0900.78714.2820.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา41,121.483,039.7892.6 %5.0934.52546.7541.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 38,909.9510,730.4872.4 %5.01,548.10860.0844.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 121,870.09926,647.38-660.4 %0.02,055.59851.3958.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 73,933.5293,957.85-27.1 %0.01,845.701,769.594.1 %2.0
ทสญ.นครราชสีมา74,420.1235,801.0051.9 %5.01,886.231,168.1538.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,029.1515,624.00-73.0 %0.02,604.871,603.0938.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,635.211,257.0052.3 %5.0810.41353.7356.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,424.415,141.005.2 %2.51,533.021,721.79-12.3 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา486,819.9113,378.0097.3 %5.025,226.991,041.8795.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,634.671,253.0065.5 %5.01,190.73330.6072.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,291.678,760.63-5.7 %0.02,673.991,326.6950.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,251.252,404.6543.4 %5.01,228.76364.4970.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,264.684,471.0028.6 %5.02,485.511,574.7636.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา11,691.835,890.0049.6 %5.01,437.94487.3566.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,329.842,944.3232.0 %5.0846.12192.1177.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,777.345,320.0050.6 %5.02,289.00427.5081.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 142,062.4813,417.8268.1 %5.01,005.37930.657.4 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 222,585.389,947.0456.0 %5.0647.15315.3151.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,611.277,564.7840.0 %5.01,981.87587.1070.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 415,651.4011,241.0028.2 %5.01,674.791,048.3137.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 56,988.137,885.00-12.8 %0.01,603.47619.9261.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,115.439,114.6381.1 %5.01,294.19570.5455.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,144.187,504.3038.2 %5.01,587.39800.8549.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)51,174.008,785.7782.8 %5.01,040.541,166.93-12.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,800.657,010.3910.1 %5.0552.29870.71-57.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา97,620.4886,653.0111.2 %5.02,326.401,938.0016.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,281.4317,845.0029.4 %5.01,195.63967.6419.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี46,296.10120.5699.7 %5.01,423.091,341.605.7 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ46,448.4546,552.00-0.2 %0.01,481.66616.0458.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา150,449.3193,443.0037.9 %5.01,466.851,463.460.2 %0.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา54,480.6511,400.0079.1 %5.01,014.41564.7744.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,971.2432,032.0031.8 %5.01,396.76416.2770.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง53,559.8910,288.0080.8 %5.01,258.17857.8231.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย36,100.3529,864.0017.3 %5.01,444.34857.1940.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,697.39910.8666.2 %5.01,918.1463.3996.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่74,664.8121,148.5571.7 %5.01,364.61940.3031.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา56,110.0945,014.0019.8 %5.01,274.112,994.00-135.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง95,139.9519,860.0079.1 %5.01,285.381,070.3116.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา29,790.8627,113.009.0 %4.53,031.744,026.12-32.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา82,668.6613,057.3684.2 %5.05,057.643,495.0330.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,171.7722,344.0039.9 %5.01,406.23601.2457.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1968.1194.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,854.6629,433.7234.4 %5.03,779.701,906.6949.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,607.811,631.0054.8 %5.01,285.811,340.03-4.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,364.095,948.00-36.3 %0.01,986.571,239.6237.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,806.301,333.0052.5 %5.01,461.3569.7595.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,088.701,266.5059.0 %5.0455.56303.8333.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,292.0026,917.0046.5 %5.018,710.248,853.2952.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา16,300.2120,512.00-25.8 %0.06,684.618,200.80-22.7 %0.0
รวม 3,079,870 2,777,281 9.82 % 257,510 123,338 52.10 %