จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,699.37323.0088.0 %5.0261.98159.5039.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,286.695,602.00-6.0 %0.0889.5156.8593.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,195.712,486.0022.2 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,802.5335,737.007.9 %3.54,882.87899.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 223,843.3034,000.00-42.6 %0.03,563.23788.5577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,699.4920,356.706.2 %3.03,852.951,343.0665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,989.364,263.0039.0 %5.0471.16142.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,870.232,303.0052.7 %5.0395.10113.0571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,011.691.00100.0 %5.0319.0334.3789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,877.472,104.0056.9 %5.0444.6034.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,951.502,246.0054.6 %5.0429.4495.9277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,353.092,878.1054.7 %5.0452.1454.0688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง4,670.631,915.0059.0 %5.0300.0294.7468.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,138.00670.0090.6 %5.01,936.87104.1194.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,269.065,293.0015.6 %5.01,079.99417.1261.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,876.115,471.00-41.1 %0.0837.63971.33-16.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,001.363,047.0023.9 %5.0813.45370.5054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,659.721,524.0042.7 %5.0395.10100.5674.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,128.252,144.0048.1 %5.0414.11283.1031.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,418.782,617.0023.5 %5.0634.76421.0433.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,266.872,369.00-87.0 %0.0248.01455.17-83.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,329.954,099.005.3 %2.51,003.61608.9539.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ6,818.4915,931.00-133.6 %0.01,174.7590.6192.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,422.001,326.0061.3 %5.0642.30342.9546.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,729.47973.0073.9 %5.0680.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,545.26940.0079.3 %5.0414.11194.7553.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,196.063,700.0011.8 %5.0794.43221.3572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,118.7921,811.00-326.1 %0.01,288.851,779.60-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,770.254,163.00-10.4 %0.0794.43721.029.2 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,678.612,683.00-0.2 %0.0319.0382.4074.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,188.4111,613.00-87.7 %0.01,421.9664.5995.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,395.632,253.0078.3 %5.0471.16544.65-15.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,890.532,938.0024.5 %5.0604.27156.1974.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,199.493,765.0010.3 %5.0851.48172.9079.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,146.663,365.0076.2 %5.01,802.28470.9473.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,419.0812,097.00-123.2 %0.01,250.82160.8887.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา25,869.4821,208.0018.0 %5.01,071.291,167.11-8.9 %0.0
สพ.สมุทรปราการ388,065.7214,323.0096.3 %5.0808.23482.6040.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 131,792.48130,000.001.4 %0.51,964.492,523.51-28.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,601.421,109.0057.4 %5.0319.03201.6236.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,125.059,183.00-49.9 %0.01,421.96630.8055.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,584.747,992.0074.7 %5.02,388.05355.3085.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,033.587,992.00-13.6 %0.01,079.67355.3067.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,464.2642,707.0034.8 %5.05,909.731,479.8275.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,245.761,531.0052.8 %5.0509.19191.0662.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,269.263,703.00-191.7 %0.0488.81270.1244.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 119,886.5416,848.0015.3 %5.0856.48785.658.3 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,814.009,570.00-98.8 %0.0863.03761.3611.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,058.126,375.0036.6 %5.0287.65263.218.5 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,466.3876,399.0019.1 %5.01,523.81515.9466.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,061.2531,060.006.1 %3.0648.181,555.95-140.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ67,585.2729,525.0056.3 %5.0451.73967.10-114.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์27,992.1117,000.0039.3 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,648.1816,902.0062.1 %5.015,795.151,918.4587.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย898,054.13268,239.5970.1 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,874.304,000.00-3.2 %0.0851.48693.1518.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,798.96537.0080.8 %5.0281.05205.2527.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ42,526.4812,239.0071.2 %5.03,064.625,113.20-66.8 %0.0
รวม 2,163,675 957,449 55.75 % 92,095 33,217 63.93 %