จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,253.080.000.0 %0.080.500.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,341.210.0 %0.00.0069.620.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,701.2110,396.0047.2 %5.02,543.011,085.8557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0367.10113.7269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,331.06197.0094.1 %5.0228.9561.8773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,329.11228.0093.2 %5.0237.1828.5788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,105.00794.0074.4 %5.0335.3069.8779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,411.39376.0089.0 %5.0403.460.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,301.97191.0094.2 %5.0418.8757.4586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,514.06449.0087.2 %5.0367.3897.7073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,356.42346.0089.7 %5.0361.0675.2779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,380.94219.0093.5 %5.0312.5790.1771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,873.89523.0086.5 %5.0308.0883.4372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,481.83205.0094.1 %5.0319.640.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00338.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,214.78217.0094.9 %5.0306.2666.9078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,260.06234.0092.8 %5.0331.9816.2495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,323.28197.0094.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,015.67105.0097.4 %5.0177.6715.0591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.0078.000.0 %0.00.0014.650.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,307.14237.0092.8 %5.0376.9033.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,319.39254.0092.3 %5.0308.4317.9794.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,727.50504.0081.5 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,542.81730.0071.3 %5.0520.87237.5054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,663.22389.0085.4 %5.0520.18299.2542.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,729.941,444.6761.3 %5.01,135.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,559.56334.0087.0 %5.0679.42397.1641.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,917.762,135.0045.5 %5.01,287.950.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,310.677,696.0032.0 %5.01,972.530.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์0.0043,124.640.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0.001,295.520.0 %0.00.00532.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00473.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,167.531,531.0051.7 %5.01,002.69298.5670.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,312.833,046.1870.5 %5.0945.66802.4015.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,635.330.000.0 %0.01,745.750.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,511.424,436.4319.5 %5.01,459.090.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.บุรีรัมย์52,354.007,322.0086.0 %5.0875.070.000.0 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0022,618.860.0 %0.00.00464.700.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,471.94755.6769.4 %5.0679.67441.8935.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.001,289.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 157,108.798,737.0084.7 %5.01,094.56750.0031.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.006,746.020.0 %0.00.00704.640.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก84,151.1119,304.0077.1 %5.0948.91604.7136.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,743.3224,425.68-45.9 %0.02,716.140.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,060.721,567.0048.8 %5.0907.65569.6037.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 339,560 99,526 0.00 % 14,861 6,562 0.00 %