จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,863.00695.1375.7 %5.0584.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,253.0812,689.0516.8 %5.080.50231.84-188.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,100.424,010.64-90.9 %0.0470.26256.7545.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,743.391,341.2151.1 %5.0717.4769.6290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์17,627.6910,396.0041.0 %5.02,543.011,085.8557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0367.10113.7269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,331.06197.0094.1 %5.0228.9561.8773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,329.11228.0093.2 %5.0237.1828.5788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,493.89794.0077.3 %5.0423.7469.8783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,411.39376.0089.0 %5.0403.4634.6791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,301.97191.0094.2 %5.0418.8757.4586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,514.06449.0087.2 %5.0367.3897.7073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,356.42346.0089.7 %5.0361.0675.2779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,380.94219.0093.5 %5.0312.5790.1771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,873.89523.0086.5 %5.0308.0883.4372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,481.83205.0094.1 %5.0350.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,318.56338.0089.8 %5.0268.7770.4373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,214.78217.0094.9 %5.0306.2666.9078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,260.06234.0092.8 %5.0264.9315.7194.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,323.28197.0094.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,015.67105.0097.4 %5.0177.6715.0591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,227.9778.0097.6 %5.0295.5714.6595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,307.14237.0092.8 %5.0376.9033.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,319.39254.0092.3 %5.0308.4317.9794.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,152.891,817.9542.3 %5.0945.661,118.15-18.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,710.471,357.0149.9 %5.0542.79161.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,727.50504.0081.5 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,542.81730.0071.3 %5.0520.87237.5054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,663.22389.0085.4 %5.0520.18299.2542.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,729.941,444.6761.3 %5.01,135.821,079.205.0 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์2,931.31931.2368.2 %5.0736.49745.21-1.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,559.56334.0087.0 %5.0679.42397.1641.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,610.502,381.3048.4 %5.01,325.982,716.85-104.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,429.56678.0072.1 %5.0626.731,494.94-138.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,917.762,135.0045.5 %5.01,287.95735.8342.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,310.677,696.0032.0 %5.01,972.53496.8474.8 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์523,423.8143,124.6491.8 %5.03,988.42457.3588.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,466.441,295.5262.6 %5.0869.58532.0038.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,859.17840.0082.7 %5.0106.6551.1452.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,162.92473.0092.3 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,930.61625.6367.6 %5.0508.3035.7093.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,520.69579.0077.0 %5.01,554.50436.9771.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,167.531,531.0051.7 %5.01,002.69298.5670.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์2,809.22668.0076.2 %5.0793.542,255.88-184.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ579.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,230.502,003.0010.2 %5.0527.311,163.55-120.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,776.286,898.3041.4 %5.01,554.18213.8586.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,312.833,046.1870.5 %5.0945.66802.4015.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,635.33467.0091.7 %5.01,745.75356.7379.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,511.424,436.4319.5 %5.01,459.09885.1639.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์2,606.312,003.0023.1 %5.0698.461,163.55-66.6 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,233.832,671.00-19.6 %0.0527.3181.4084.6 %5.0
สพ.บุรีรัมย์52,354.007,322.0086.0 %5.0875.07498.7743.0 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,820.4022,618.86-20.2 %0.0527.54464.7011.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,471.94755.6769.4 %5.0679.67441.8935.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,930.751,289.0056.0 %5.0850.58303.0964.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,235.616,191.8114.4 %5.0945.66367.3161.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์2,856.471,394.4651.2 %5.0812.55169.0279.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,438.175,998.29-146.0 %0.01,135.82294.6674.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 157,108.798,737.0084.7 %5.01,094.56750.0031.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 242,055.241,294.4696.9 %5.02,541.81169.0293.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,394.298,361.6067.1 %5.02,559.23256.1790.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,687.098,711.0153.4 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)19,970.666,746.0266.2 %5.02,488.34704.6471.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์17,009.691.00100.0 %5.0179.790.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,678.481.00100.0 %5.0688.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์15,925.9852,832.00-231.7 %0.0635.521,529.33-140.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์9,320.601.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์9,820.751.00100.0 %5.0620.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง79,708.751.00100.0 %5.0748.441.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก84,151.1119,304.0077.1 %5.0948.91604.7136.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,743.3224,425.68-45.9 %0.02,716.143,087.39-13.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,060.721,567.0048.8 %5.0907.65569.6037.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,213.39611.2772.4 %5.0527.31483.568.3 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์13,895.6914,455.95-4.0 %0.05,467.244,835.6911.6 %5.0
รวม 1,250,834 318,001 74.58 % 68,015 37,343 45.10 %