จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์582.020.000.0 %0.0239.9755.1077.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์25,115.9410,488.0058.2 %5.099.14277.89-180.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,996.222,939.1326.5 %5.01,186.28209.4782.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,540.31690.0072.8 %5.0708.8649.0293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,220.3711,336.0037.8 %5.02,001.951,039.3048.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,145.96456.0089.0 %5.0320.5176.8476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,881.55257.0093.4 %5.0172.1213.2892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,271.65371.0091.3 %5.0329.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,155.48227.0094.5 %5.0283.0213.6395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,087.99803.0080.4 %5.0255.6647.5981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,054.95360.0091.1 %5.0307.8028.5890.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,914.59295.0092.5 %5.0234.6933.4385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,881.55172.0095.6 %5.0246.3810.5895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,212.09170.0096.0 %5.0242.0413.2294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,888.07195.0095.0 %5.0195.186.6896.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,947.63325.0091.8 %5.0311.3250.6983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,848.52283.0092.6 %5.0345.5312.8196.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,021.395,800.0042.1 %5.01,451.93470.0067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,325.513,333.82-0.2 %0.0918.04730.4520.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0387.02222.3842.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,456.47345.0086.0 %5.0488.85410.6416.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,573.91535.0079.2 %5.0546.69448.9017.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,956.81948.4067.9 %5.0784.92307.3160.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,046.06616.0079.8 %5.0670.83589.0812.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,572.124,049.0046.5 %5.02,800.622,705.803.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,666.73650.0075.6 %5.0692.59678.302.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,013.133,522.0629.7 %5.01,697.691,443.1615.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,305.081,921.3855.4 %5.01,355.40252.7581.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,065.779,494.51-34.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,840.701,165.0069.7 %5.01,165.24210.2382.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1054.2914.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.5346.9530.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.4949.1439.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,237.99627.0080.6 %5.0838.79128.2784.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,552.47170.0093.3 %5.0613.78421.5631.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,224.002,613.2418.9 %5.0899.02494.7545.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,029.7312,664.07-80.2 %0.01,684.952,210.35-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์55.082,050.00-3,621.9 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,500.13726.0079.3 %5.0937.05174.4381.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,340.285,986.7842.1 %5.03,656.34256.3893.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,686.571,876.80-11.3 %0.0733.16653.4810.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ3,539.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ503.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,879.612,956.0039.4 %5.01,268.32594.6153.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,812.212,050.0027.1 %5.0645.8644.8193.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,469.541,727.0081.8 %5.0841.97548.0734.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์82.471.0098.8 %5.0248.611.8599.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,367.93434.0081.7 %5.0518.70417.0319.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,878.152,367.4239.0 %5.01,051.15492.5753.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,450.35606.0075.3 %5.0275.39266.813.1 %1.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,017.861.00100.0 %5.0766.030.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,466.701,763.7849.1 %5.01,013.123.0099.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,278.142,896.9011.6 %5.0918.04175.2980.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,730.142,328.0080.2 %5.01,373.54104.5092.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,230.2310,425.0068.6 %5.01,296.53508.1860.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,169.257,120.3549.7 %5.01,256.31161.7487.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,049.338,848.00-25.5 %0.01,595.13154.9990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,895.876,011.4839.3 %5.02,213.24522.0776.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,928.9912,032.72-10.1 %0.0374.4731.8591.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,965.952,215.3162.9 %5.0376.67263.0530.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์91,220.5664,486.0029.3 %5.01,693.92814.2351.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์118,735.9631,442.9973.5 %5.01,046.48806.8322.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์48,177.6514,934.0169.0 %5.0835.40916.43-9.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ17,912.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท56,916.2818,775.0167.0 %5.0807.13386.6952.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ36,727.5114,200.0661.3 %5.0854.67643.5124.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ81,178.007,758.7090.4 %5.0898.361,573.15-75.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,639.8320,191.23-89.8 %0.02,361.333,159.17-33.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,521.851,219.7965.4 %5.0841.97250.2970.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,615.68356.0086.4 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,297.4911,832.1458.2 %5.07,891.417,617.203.5 %1.5
รวม 794,336 337,441 57.52 % 63,934 35,360 44.69 %