จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,351.10776.0076.8 %5.0525.76197.4862.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,699.695,178.0051.6 %5.0245.87157.7035.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,498.48996.0033.5 %5.0961.00309.0667.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,067.961,646.0046.3 %5.0830.02191.4376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,516.599,216.0020.0 %5.02,854.46819.8571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,708.02188.0094.9 %5.0246.9582.6966.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,684.35335.0090.9 %5.0264.0035.5786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,574.44172.0095.2 %5.0189.662.5098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,584.40104.0097.1 %5.0194.6210.0494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,645.21123.0096.6 %5.0207.809.7995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,727.47420.0088.7 %5.0256.9163.4275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,399.051,240.0071.8 %5.0268.7882.8869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,953.55395.0090.0 %5.0435.2283.7980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,704.26332.0091.0 %5.0323.5583.8174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,741.18354.0090.5 %5.0356.9083.7376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,568.53107.0097.0 %5.0215.148.6096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,631.2787.0097.6 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,607.61128.0096.5 %5.0195.160.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,637.48174.0095.2 %5.0278.2280.8670.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,574.44123.0096.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,627.52175.0095.2 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,607.61160.0095.6 %5.0252.8941.1383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,608.06140.0096.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ9,565.531,598.2583.3 %5.0876.78319.2063.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,363.05532.7577.5 %5.0341.6398.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,319.10302.0087.0 %5.0482.69230.8552.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,358.04348.0085.2 %5.0505.95179.5564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,406.94447.0081.4 %5.0389.42115.9070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,308.882,072.6451.9 %5.01,134.271,651.44-45.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,250.60704.0078.3 %5.0819.75760.007.3 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,017.331,095.3263.7 %5.0358.04229.0436.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,690.613,481.9277.8 %5.03,177.741,151.2163.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,230.445,095.16-128.4 %0.0588.39990.73-68.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,552.644,802.5513.5 %5.01,713.531,441.2015.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,689.551,999.1057.4 %5.01,495.58189.0587.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,343.296,019.2854.9 %5.01,324.43370.3672.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,475.651,144.0074.4 %5.0971.88716.0026.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,563.45766.0051.0 %5.065.2768.67-5.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,576.23808.0077.4 %5.0849.0349.7394.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,712.80255.0090.6 %5.0677.89168.7475.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,497.222,616.3025.2 %5.0666.66470.8229.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,710.673,699.5421.5 %5.01,400.50606.1556.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,304.352,538.0052.2 %5.01,390.25583.0258.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,599.101,386.0061.5 %5.01,085.98442.1159.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ15,772.227,211.1054.3 %5.05,819.83111.9798.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,789.03770.0079.7 %5.0715.921,096.19-53.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,251.812,748.1015.5 %5.0914.83261.4771.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,604.124,871.7913.1 %5.01,523.32508.9566.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,881.661,433.5683.9 %5.0463.08228.9550.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,700.932,054.0056.3 %5.0734.9429.8995.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ9,855.492,186.9877.8 %5.0990.90378.7261.8 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 31,340.1913,063.3058.3 %5.0922.15417.5054.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,515.26848.0066.3 %5.0591.56132.1777.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,005.782,378.6420.9 %5.0838.77508.4939.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,606.90695.0073.3 %5.0629.68251.9960.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,622.253,273.1829.2 %5.01,085.95461.8957.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,202.191,858.0055.8 %5.01,314.19248.5881.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,100.655,063.05-141.0 %0.0851.25277.1167.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)86,300.7711,200.0087.0 %5.02,796.37278.0190.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 123,078.83150,785.56-553.4 %0.02,323.04535.5076.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 242,103.2812,161.6071.1 %5.01,090.48684.2037.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,501.296,538.6123.1 %5.0230.83357.27-54.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 418,380.907,825.4457.4 %5.01,469.75444.1869.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,328.595,052.71-117.0 %0.0293.78228.0022.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ90,309.8978,248.0013.4 %5.02,203.392,536.00-15.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบ81,360.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,645.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ23,134.1113,670.0040.9 %5.0892.75538.7539.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์38,603.5714,813.5061.6 %5.01,044.891,812.41-73.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,404.0315,347.0064.6 %5.0880.07322.5963.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ103,309.2827,615.0073.3 %5.0864.63739.7514.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,948.9620,487.00-14.1 %0.02,089.543,433.24-64.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,016.221,593.0047.2 %5.0772.99372.6851.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,569.84494.0080.8 %5.0398.76436.39-9.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ17,649.3212,064.5031.6 %5.05,791.924,779.2817.5 %5.0
รวม 820,141 490,630 40.18 % 70,781 35,593 49.71 %